Home

Č. 65/2022 sb.

Zákon þ. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými úþinky návykových látek Datum účinnosti od: 31. května 2017 Předpis ruší zákon č. 379/2005 Sb. ÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úprav Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Zákon č. 65/2017 Sb., nahradí od 31. kv ětna 2017 zákon č. 379/2005 Sb. , o opat řeních k ochran ě p řed škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. Jeho cílem je: posílení ochrany ve řejného zdraví p řed.

Nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ruší zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Některé oblasti řeší jinak než předchozí zákon, stanovuje nové, přísnější podmínky i pro školy a školská zařízení Tzv. protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb., o kterém pojednávalo minulé Téma BOZPinfo, se týká i alkoholu. Základním právním předpisem, který upravuje zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek OTÁZKY A ODPOVĚDI - PROVOZOVNY STRAVOVACÍCH SLUŽEB Kde všude je zakázáno kouřit? (§8 zk. č 65/2017 Sb.) a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně oddělenéh Dne 31. května 2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, z něhož je patrný silný protikuřácký trend ve společnosti. Zda se budou nějaké změny týkat i pracovišť, čtěte v tomto článku 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon), který nahradil stávající zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Stanoviska k zákonu č. 65/2017 Sb. Stanovisko MZ ČR - věcná příslušnost k projednávání přestupků podle zákona č. 65/2017 Sb. a otázkám přidruženým 11 Zákon č. 65/2017 Sb. je zároveň jedním z transpoziních předpisů k směrnici č. 2014/40/EU (nová směrnice ohledně tabákových a souvisejících výrobků) Návrh zákona byl notifikován v souladu se směrnicí č. 2015/1535/E 81/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových láte Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) nahradil od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 248/2017 Sb. a zákona č. 261/2020 Sb., s vyzna čením zm ěn Čl. I Úvodní ustanovení § 1 (1) Obecní policie je orgánem obce, který z řizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecn ě závaznou vyhláškou. (2) Obecní policie zabezpe čuje místní záležitosti ve řejného po.

Podle mého názoru, jak zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před ąkodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, tak nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před ąkodlivými účinky návykových látek stanoví, ľe se zakazuje kouřit ve. Pojem alkohol definuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky návykových látek v ustanovení § 2 písm. f), kde je stanoveno, že alkoholický nápoj je lihovina, pivo a víno. Alkoholickým nápojem se rozumí též jiný nápoj, pokud dosahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb

 1. a k) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se slovo převážně zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. II. V § 19 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se slova svoje nebo zrušují dne
 2. z. č. 65/2017 Sb. - kuřáckou pomůckou je pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci.
 3. 31.5.2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., jehož cílem je především prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, snaha o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek, organizace protidrogové politiky

65/2017 Sb. - psp.c

Hlavní stránka / Metodické vedení krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy / Stanoviska MZ / zákon č. 65/2017 Sb. Stanovisko MZ ČR - věcná příslušnost k projednávání přestupků podle zákona č. 65/2017 Sb. a otázkám přidružený Ověření plnoletosti. Ověření věku spotřebitele dle par. 6 odst.1 zákona č.65/2017 Sb SBÍRKA ZÁKONŮ částka 65/2017, rozeslána dne 26. 6. 2017. 178. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. června 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů : 179

Celní úřad upozorňuje na povinnost ohlášeníZákaz používání elektronických cigaret v celém objektu

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochran zdraví před škodlivými ú ..

Podle mého názoru, jak zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, tak nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek stanoví, že se zakazuje kouřit ve. ZÁK.Č. 65/2017 SB., O OCHRANĚZDRAVÍPŘED ŠKODLIVÝMIÚČINKY NÁVYKOVÝCHLÁTEKA SOUVISEJÍCÍPRÁVNÍ PŘEDPISYV OBLASTI NÁVYKOVÝCHLÁTEK Jaroslav Šejvl Klinika adiktologie 1 K dotazu č. 1) správní orgán sděluje, že podle § 30 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, (dále jen zákon č. 65/2017 Sb.) správnímu orgánu přísluší kontrola dodržování zákazu kouření a používání elektronických cigaret Kouření povoleno - samolepka dle zákona 65/2017 Sb.. Samolepící tabulka dle zákona č. 65/2017 Sb. Předepsaný rozměr 120x160 mm. Máme skladem s expresním doručením až k vám domů nebo odběrem na prodejnách. Nakupujte u specialistů na bezpečnostní tabulky a značení

Doutníky: Barlon 5

Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 248/2017 Sb. a zákona č. 261/2020 Sb., s vyzna čením zm ěn Čl. I Úvodní ustanovení § 1 (1) Obecní policie je orgánem obce, který z řizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecn ě závaznou vyhláškou. (2) Obecní policie zabezpe čuje místní záležitosti ve řejného po.

Nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před ..

 1. Zásilky posílané Českou poštou - zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nám ukládá povinnost ověřovat plnoletost adresáta při doručování zboží. Proto musí být zásilky posílané Českou poštou zasílané výhradně do vlastních rukou a na zásilce musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození adresáta.
 2. Z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách; Z. č. 61/1997 Sb., o lihu . Přestupky týkající se alkoholu, tabáku a návykových látek jsou upraveny zejména těmito paragrafy výše uvedených zákonů: Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - §§ 35, 36, 37. Zákon č. 167/1998 Sb.
 3. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ČÁST PÁTÁ Změna zákona o obecní policii § 49 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č.

Alkohol (ethanol), resp. alkoholické nápoje patří do široké skupiny návykových látek. Pojem návyková látka je upraven ve více zákonech, ale tím výchozím (obecným) je pro naši potřebu zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 65/2017 Sb.), v ustanovení § 2 písm. a) řadí mezi návykové látky alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání. Záchytná stanice zajišťuje služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem nebo jinými návykovými látkami, a to v souladu ze zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Záchytná stanice poskytuje nepřetržitě služby po dobu 24 hodin (Zákona č. 65/2017 Sb. § 24 odst. 2 až 3) Ale v případě, kdy bylo provedeno odborné lékařské vyšetření z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření, tak bez ohledu na výsledek veškeré náklady spojené s dopravou a s vyšetřením jdou za vyšetřovanou osobou (Zákon č. 65/2017 Sb., § 24 odst. 4

K 31. 5. 2017 vstoupil v platnost nový zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, známý jako protikuřácký zákon.. Kromě zákazu kouření v restauracích a ve vnitřních prostorách všech druhů sportovišť stanovuje některé povinnosti pořadatelům sportovních akcí 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon č. 65/2017 Sb. 21.05.2018 - Dokumenty EU 32015L1535. Směrnice Evroého parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. /2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/ /2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/ /2017 Sb. a zákona č. 36/2018 Sb., se mění takto: 1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta Nařízení Komis

Doutníky: Barlon 7 - šedá varianta

Alkohol na pracovišti podle zákona č

Na základě zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, je prodejce povinen již v okamžiku prodeje ověřit, že kupující je starší 18 let. Z tohoto důvodu vyplývají následující opatření: POVINNÁ REGISTRAC Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 81. NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb

Zákaz kouření podle zákona č

· zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými následky návykových látek · zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými směsmi (zákon o prevenci havárií), ve znění pozdějších předpis Zákon č. 373/2011 Sb. - o specifických zdravotních službách úplné a aktualní zněn 65/2017 Sb. 2016. 31. prosince. 264/2016 Sb. 18. září. Příkaz na místě a příkazový blok, napomenutí (§ 91 a § 92 zákona č. 250/2016 Sb.) plus konkrétní příklady dle zákona č. 361/2000 Sb. 25. Pravomoc obecní, vojenské policie a celní správy při projednávání přestupků ve vztahu k silničnímu provozu Plastová tabulka formátu 210x297 mm dle zákona č. 65/2017 Sb. - zákazový symbol + dodatkový text. Kód: 14705. Kouření zakázáno - samolepka dle zákona 65/2017 Sb. Skladem 8,20 Kč bez DPH. 9,92 Kč Do košíku. Samolepící tabulka dle zákona č. 65/2017 Sb..

Nový protikuřácký zákon zpřísnil povinnosti pro epravo

Ročník 2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 97 Rozeslána dne 2. června 2020 Cena Kč 53,- O B S A H: 261. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpis Rady (ES) č. 1901/2006, nařízení Evroého parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004, nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, směrnice Evroého parlamentu a Rady 2008/29/ES, směrnice Evroého parlamentu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách nařízení č. 9. 77/2017 Výpověď z pracovního poměru, Odvolání Datum: 05.05.2016 · Sbírkové č.: 77/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 2376/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS.

Stanoviska k zákonu č

Provádí kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4 a § 13 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a projednává přestupky podle § 35 odst. 1 písm Vymezení pojmů vzhledem k úpravě legislativy přijetím zákona o EET (zákon č. 112/2016 Sb.) a protikuřáckého zákona (č. 65/2017 Sb.) Ad zákon č. 112/2016 Sb. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a) se zákonem č 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, b) s platnou Národní strategií, c) s platným Akčním plánem realizace Národní strategie, d) s koncepcemi, strategiemi a akčními plány ústředních orgánů státní správy a ÚSC, které jso zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím; zákon č. 89/2012 Sb., občanský. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech: 2018 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuk

V § 29 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: c Provádí kontroly dle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje sociální poradenství občanům zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů; zákon.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích; Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; Stanoviska a právní výklady z Ministerstva vnitr Briefing K PLÁNOVANÝM ZMĚNÁM ZÁKONA č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Za jeden rok v ČR způsobí kouření smrt 15 až 16 tisícům lidí. Kvůli alarmujícím číslům platí od května 2017 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zavedl.

Nalezené předpisy - Zákony pro lid

Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce; Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, Zákaz požívání alkoholických nápojů - § 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Povinnost podrobit se zkoušce na alkohol - § 106 odst. 4 písm. i) zákona č. 262. Podmínky založení a provozu dětské skupiny stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (v aktuálním znění novely zákona č. 127/2015 Sb., č. 65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.)

UZ zakona o obecni policii ucinneho od 1 ledna 2021 s

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 370/2017 Sb., o platebním styku, č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 - 15:00 (více informací ZDE) Elektronická podatelna • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů (detailně se budeme věnovat problematice spotřebního koše potravin ve všech jeho aspektech) • ZÁKON č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových láte zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 1 Není-li uvedeno jinak, jsou všechny právní předpisy citovány ve znění pozdějších předpisů. 9 MINISTERSTVO VNITRA: VADEMEKUM KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PŘESTUPKŮM, 201

Zákon č. 65/2017 Sb. a kouření ve ąkolách Články na ..

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek . Zákon č. 247/2006 Sb., o omezování provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném zněn č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kterým byl zrušen zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo, ve vztahu k nabídce a prodeji tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, zjištěno v 91 případech Zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách; Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; Zákon č. 250/2016 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; Zákon č. 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcíc

Zákon o dani z přidané hodnoty - Přílohy - BusinessCenter

Změna Zákona č.65/2017 Sb. Protikuřácký zákon Účinnost zákona je od 31. května 2017. Zákaz kouření bude: - ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření č. 65/2017 Sb. (zákon), o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek . Chemické látky . č. 350/2011 Sb. (zákon), o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) č. 224/2015 Sb

Zákon o DPH - Přílohy - Podnikatel

 1. Město Brno v souladu se strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, podporuje primární, sekundární,terciární.
 2. Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plní funkci centrálního registračního místa a Jednotného kontaktního místa dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 3. Město Brno v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, v platném znění, v souladu se Statutem.
 4. zákonem č. 65/2017 Sb. byly při kontrolách kontrolujícími poskytovány informace provozovatelům, resp. osobám přítomným na místě kontroly a zodpovídány jejich dotazy. I přes preventivní varování (informace v médiích, na webu) bylo porušení zákona č. 65/2017 Sb. zjištěno. Pokuty v celkové výš
 5. Vstupujete na stránky obsahující informace o produktech jejichž objednání a prodej je omezen zákonem č. 65/2017 Sb. Zákaz prodeje tabákových výrobků a potřeb pro kuřáky osobám mladším 18 ti let. PRO NÁKUP V NAŠEM OBCHODĚ JE TŘEBA SE ZAREGISTROVAT, PŘÍPADNĚ PŘIHLÁSIT

Protikuřácký zákon CIVOP - váš specialista na bezpečnost

Zákon č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších změn a doplňků Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům obcí a obecní polici vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odost. 4 a § 13 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném zněn 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 2 - § 42 zákona č. 307/2013 Sb., zákona o povinném značení lihu, v.z.p.p. 3 - § 35 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových láte a) až d), f) až n), q, a § 36 odst. 2 až 9 zákona č. 65/2017 Sb., v pl. zněn. (o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) vyjma přestupků, k jejichž projednávání je příslušný odbor živnostenský podle § 40 odst. 5 písm. j) zákona č. 65/2017 Sb., v pl. zněn

Protikuracky_zako

229/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějąích předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Garanc 1. Soustava a pravomoci živnostenských úřadů podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů 2. Pozitivní a negativní vymezení živnosti (znaky živnosti, základní rozdělení živností, činnosti vyloučené z živnostenského podnikání) 3 [zrušeno č. 65/2017 Sb.] ZÁKON. ze dne 24. července 2009, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,. Zastupitelstvo města Rýmařov na svém zasedání dne 27.06.2019 usnesením č. 225/6/19 vydalo podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na právním útvaru nemocnice, budova ředitelství, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 6. etáž, dveře č. 611 v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod

Zákon č. 65/2017 Sb. zakazuje v § 8 odst. 1 písm. a) kouření a používání elektronických cigaret ve veřejnosti volně přístupném prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření. Následuje výčet dalších prostor, v nichž je kouření a používání elektronických cigaret zakázáno, žádný. Publikace č. 65/2017 Sb.m.s. Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností Publikace č. 42/2010 Sb.m.s. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Smí se kouřit na „zahrádce? epravo

 1. 2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon
 2. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpis
 3. projednává přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů; projednává přestupky dle § 5b odst. 1 písm. a) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 5 odst. 1 písm
 4. provozu a vybavení (5). Na porušování zákona č. 65/2017 Sb. - kouření - bylo poukazováno v 1 podnětu, na porušování mimořádných opatření ve 2 případech, na zdravotní stav zaměstnance a na hromadění odpadu v 1 případě. Často byla uváděna kombinace více závad
 5. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen zákon č. 65/2017 Sb.). Citovaný zákon v části třinácté přinesl novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění.
Tabákové výrobky a příslušenství už brzy jen proNebezpečný výrobek-sada umělých nehtů Fashionisfa NailsToscanello Rosso 5ksNebezpečný výrobek – YABAoLIAN, Truth Love, Dream Color

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubk Vážení uživatelé, Portál veřejné správy přechází na nový koncept řešení - spočívající zejména v postupném rozvíjení transakční části. V souvislosti s tím získal i novou podobou. Informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy (platí od 31. 51. 3. 2017 do 30. 65. 2017) 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237. příležitostného prodeje (v souladu s § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek), na všechny podřízené obce Pardubického kraje a dále především na všechny spolky, sdružení spadající pod uvedené obce, kter

 • Pleny 6.
 • Nepečený jahodový dort ze sušenek.
 • Obvodní lékař harmonie hk.
 • Výpočet vypínacího proudu.
 • Papyrus egypt.
 • Staford prodej ostrava.
 • Feng shui sošky.
 • Zoner studio vodoznak.
 • Facebook bez prihlaseni.
 • Idnes alkohol.
 • Sedací soupravy lišov.
 • Škoda rapid rozměry.
 • Masový závin z listového těsta.
 • Bojove filmy.
 • Nalepovací zrcadlo na skříň.
 • Ovesná kaše recept dieta.
 • Gia carangi kniha.
 • Opak slova trapný.
 • Upce odhlášení z kolejí.
 • John adams musician.
 • Knock knock who's there.
 • Zákon gangu postavy.
 • Dřevěné vchodové dveře cena.
 • Osram night breaker unlimited h7 55w px26d.
 • Volvo bus de.
 • Plavky 75h.
 • Romantické obrázky s textem.
 • Mise afghánistán 2019.
 • Plechy 5x100.
 • Chromecast 1 setup windows 10.
 • Alukov kariera.
 • Nejlepší hračky 2019.
 • Sons of anarchy tunefind.
 • Španělské dezerty.
 • Jill vandenberg curtis.
 • Puzzle města.
 • Nadzemní terasa.
 • Pozitivní geometrie břitu.
 • Homeopatika lymfa.
 • Vyplétané vzory pro děti.
 • Eb centrum.