Home

Určování zájmena

Určování slovních druhů (příběh) - Moje čeština - Čeština

Určování zájmen - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Zájmena Určování podstatných jmen. Cvičení. Já a ty, můj a tvůj, ten a tamti. Kdo? Čí? Nikdo. Nebo někdo? Ten, jenž chce vědt víc, nechť vstoupí Druhy zájmen Máme 7 základních druhů zájmen. Osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. druh zájmen zájmena ale tak Zájmena jsou v pořadí třetím slovním druhem, kterému se budeme společně věnovat. Možná se vám zájmena zdají být složitá a náročná se vším tím dělením a kategoriemi, ale stačí si jen udělat jasno. Proto jsme pro vás připravili tento článek, který by vám měl pomoci se v tomto slovním druhu lépe vyznat

Určování zájmen - Procvičování online - Umíme česk

 1. Slovní druhy, určování, zájmena, plnovýznamové, ohebné. Zjistíte-li při určování slovních druhů ve větě, že dané slovo můžete ohýbat, tedy že jej lze buď skloňovat, nebo časovat, pak jste učinili první krok k jeho určení - zařadili jste jej do skupiny ohebných slovních druhů. Mezi ohebné slovní druhy patří podstatná jména, přídavná jména, zájmena.
 2. Určování zájmen a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách. Druhy zájmen - procvičování. osobní zájména. já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se. přivlastňovací zájména. můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. ukazovací zájména
 3. Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu. Vznikají přidáním přípon a předpon k zájmenům tázacím (např
 4. Zájmena takový a onaký se skloňuje jako přídavné jméno mladý. Ve spojení s podstatnými jmény ruka, noha, oko a ucho mají v 7. pádě koncovku -ma. s takovýma rukama, s onakýma ušima. TÝŽ (TENTÝŽ
 5. Zájmena dělíme na osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, záporná a neurčitá. Vyznáte se v nich? Připravili jsem pro vás záludné cvičení/test zaměřený především na druhy zájmen
 6. Jakého druhu jsou následující zájmena? tvoje osobní přivlastňovací ukazovací tázací vztažné neurčité záporné jakýsi osobní přivlastňovací ukazovací tázací vztažné neurčité záporn
 7. Skloňování a určování kategorií. Protože jsou zájmena poměrně různorodou skupinou slov, nevztahuje se na ně žádná obecná poučka o skloňování. Dalo by se i říci, že každý typ zájmen se skloňuje trochu odlišným způsobem. Některá zájmena skloňujeme podobně jako přídavná jména, jiná mají zase svůj vlastní.

Při určování zájmen se často zapomíná na tři slovíčka, zřejmě proto, že nemají výrazné poznávací znamení. Jsou to zájmena sám - ukazovací, všechen, každý - neurčitá. C. Zájmena se mohou dělit také podle příslušnosti ke skloňovacímu vzoru Urči druh vyznačeného zájmene ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Jeho písmo je úhledné

Zájmena II.- druhy zájmen a jejich určování - Pančelčin

V následujících cvičeních si procvičíte hledání zájmen ve větě, určování druhů, skloňování zájmen a nakonec přidáme i nějaké chytáky. V následujících větách najděte zájmena a vepište je do políček za větou Druhy zájmen Osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se Přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj Ukazovací. urČi druh zÁjmena. ukaŽ celÝ test <= => ? ukazovacÍ ? tÁzacÍ ? pŘivlastŇovac Urči druh zájmena jejich osobní. ukazovací. přivlastňovací. Urči druh zájmena se záporné. osobní. přivlastňovací. Urči druh zájmena tvůj tázací. neurčité. přivlastňovací. Urči druh zájmena tento ukazovací. vztažné. záporné. Urči druh zájmena onen osobní. ukazovací. neurčité. Urči druh zájmena. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno

Určování druhů vět. Párové souhlásky. Párové souhlásky uvnitř slov. Podstatná jména. Mluvnické kategorie sloves. Slovní druhy. Určování slovních druhů. Zájmena (pronomina) jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná podstatná a přídavná jména, popřípadě určitou nebo neurčitou osobu, věc nebo vlastnost jen naznačují nebo na ně odkazují anebo vyjadřují vztah osoby mluvící k nim; teprve ze situace vyplývá, o kterou osobu, věc nebo vlastnost jde Určete druh zájmena v online testu Druhy zájmen Osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se Přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její.

PRAVIDLA - Zájmena

Nejste si jisti slovním druhem? Na těchto stránkách Vám poradíme! Vyhledávání. Hleda Slovesa vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje (vyjadřují činnost, stav a změnu stavu). Příklady: Cestuje, otáčí se, budu malovat, učit se, spát, jedl Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob. Číslovky jsou slova číselného významu, dělíme je na číslovky: určité (lze je vyjádřit číslicemi) neurčité (nevyjadřují přesný počet)

Jak se ptáme na zájmena - pravopiscesky

To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Zájmena (pronomina) jsou jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména a mají zpravidla funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku. Určování sloves; Další články z rubriky 'Český jazyk' ». Určování podstatných jmen, sloves a zájmen Do políčka ZÁJMENA přesuň pouze zájmena a do políčka SLOVESA přesuň pouze slovesa. Nápověda: Zájmena si můžeš nahradit jménem (obvykle zastupují za podstatná jména). Slovesa vyjadřují, že někdo něco dělá (nějakou činnost)

Tvarosloví zájmena jenž a jeho modifikace naleznete buďto ve svých starých sešitech jazyka českého, které, předpokládám, již dávno nevlastníte, nebo v publikaci Stručná mluvnice česká. Určování pádů je učivem prvních tříd základní školy Týká se mě (mne) to? — Týká se to koho/čeho?Koho/čeho je 2. pád. ⇒ mě (mne); Potkala mě (mne).. — Potkala koho/co?Koho/co je 4. pád. ⇒ mě (mne); Napiš mně (mi) to na papír, prosím. — Napiš to komu/čemu?Komu/čemu je 3. pád. ⇒ mně (mi) Tato stránka je o mně.. — Stránka je o kom/o čem?O kom/o čem je 6. pád. ⇒ mně Dále pochopit a osvojit si určování rodů podstatných jmen a pro další rozšiřování slovní zásoby si spojovat rody s konkrétní barvou, která může být použita pro ukazovací zájmena ten, ta, to, nebo pro mužský, ženský a střední rod, tak aby si děti vždy pod modrou barvou spojily rod mužský - ten, pod červenou.

SLOVESA ( určování mluvnických kategorií osoby, čísla a času )

Zájmena Vítejte na stránkách, které se zabývají zájmeny a jejich skloňováním, které činí nejednomu uživateli českého jazyka potíže. Zájmena jsou jeden z nejstarších slovních druhů. Jsou zvláštní tím, že nic nepojmenovávají a nemají věcný obsah, ale odkazují k jiným slovům v textu Zájmena ( Pronomina) 4. Číslovky ( Numeralia) 5. Slovesa ( Verba) - časují se. Slova Neohebná - neskloňují se. 6. Příslovce ( Adverbia) 7. Předložky ( Prepozice) 8. Spojky ( Konjunkce) 9. Částice ( Partikule) 10. Citoslovce ( Interjekce ) Poznámka: Uvedený text v závorce je název jednotlivých slovních druhů v latinském jazyce Tvary zájmena JÁ můžeme tvořit analogicky podle tvarů zájmena TY: krátké tvary s háčkem (tě = mě) x dlouhé tvary s háčkem (tobě = mně). Nebo: 2. a 4. pád jsou dělitelné dvěma = tvary zájmena JÁ s háčkem mají dvě písmena (mě) x 3. a 6. pád, které jsou dělitelné třemi = tvary s háčkem mají tři písmena (mně) Pracovní list - zájmena: 5. VY_32_INOVACE_5_49.pdf (247,5 kB) VY_32_INOVACE_5/50: Pracovní list - zájmena - skloňování: 5. VY_32_INOVACE_5_50.pdf (167,8 kB) VY_32_INOVACE_5/51: Pracovní list - opakování učiva - slovesa: 5. VY_32_INOVACE_5_51.pdf (244,7 kB) VY_32_INOVACE_5/52: Pracovní list - podstatná jména - vzory. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

Čj-zájmena Čeština ø 77.4% / 1753 × vyzkoušeno; Druhy zájmen. Čeština ø 86.9% / 6698 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 133222 × vyzkoušeno; nové testy. NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V ČR 1 (ČR). Pozor, v testu jsou také zájmena v jiném než základním tvaru. Pro snazší určování druhů si tato zájmena do základního tvaru sami převeďte. Zvládnete to na jedničku, nebo budete potřeba ještě trénovat? Vyzkoušejte si test a uvidíte, jak na tom jste! ;-) Autor testu: Mgr. Veronika Krejč Procvičování druhů zájmen, zájmena ten, náš - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_02.pdf (170 kB) VY_32_INOVACE_7/3: Procvičování tvarů zájmen ten, tento - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_03.pdf (173,3 kB) VY_32_INOVACE_7/4: Život a dílo Boženy Němcové - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_04.pdf (183,5 kB) VY_32. ZÁJMENA - S SEBOU, NEBO SEBOU. ZÁJMENO JÁ - rozzařovačka. TVARY ZÁJMENE JÁ - ab 1. TVARY ZÁJMENE JÁ - ab 2. Tvary ZÁJMEN 1 . Tvary ZÁJMENA JÁ 1. Tvary ZÁJMENA JÁ 2. Tvary ZÁJMENA JÁ 3. Tvary ZÁJMENA JÁ 4. Tvary ZÁJMENA JÁ 5. ZÁJMENA JENŽ, JI/JÍ. Tvary ZÁJMENA JENŽ . Tvary ZÁJMENA JENŽ, TÝŽ. ZÁJMENO JENŽ. ZÁJMENO. Zájmena Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. - 9. ročník Datum vypracování: 23.2. 2013 Datum pilotáže: 28. 2. 2013 Metodika: V první části si žáci opakují a upevňují učivo o zájmenech a rozdělení slovních druhů na ohebné a neohebné. Ve druhé části si žáci společně podrobněji opakují učivo -druhy zájme

Druhy zájme

Psaní tvarů zájmena JÁ Pracovní listy slouží k procvičení učiva o zájmenech. Žák je bude v textu vyhledávat, třídit podle druhu a přiřazovat tvary zájmena JÁ k daným pádům. Zároveň si procvičí psaní dopisu a adresy. Procvičování Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou. kolik je hodin?, určování času, telling the time, what time is it? kolik je hodin? angličtina, english, výuka angličtiny, testy, anglická gramatik Podstatná jména - určování pádu. V českém jazyce rozlišujeme a určujeme sedm pádů, podle kterých se skloňují podstatná jména, přídavná jména, zájmena i číslovky Zájmena osobní a vztažná: Druhy zájmen - test II : Učivo 4. ročníku: Opakování ze 3. ročníku - testy: Určování osoby u sloves: Určování sloves - osoba, číslo, čas Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry

Určování základních větných členů. Podmět vyjádřený a nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný. Časování sloves. Tvary oznamovacího způsobu. slovní druhy, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, zájmena, seřazování slov podle abecedy, určování vět jednoduchých a souvětí, podmětu. Přesto, že se osobní zájmena ve španělštině nepoužívají v takové míře, jako je tomu v češtině, představují důležitou složku věty. Obecně se osobní zájmena používají pro určování lidí, věcí nebo skutečností. Jejich nejvýznamnější role spočívá především v určování 3. osoby Osobní zájmena: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se: Přivlastňovací zájmena: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svů

Vypiš z vět zájmena: To se vám jen tak nepovede. O těchto problémech bychom tady raději nemluvili. Rodičům i sobě jsem udělal radost dobrou známkou. Všechny věci sbalte do jedné velké tašky. Před obchodem jsem potkal tutéž ženu jako včera na náměstí. Nevěřím nikomu z vás - zájmena - vyhledávání a určování. březen: - zájmena - ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj - skloňování zájmen ukazovacích a přivlastňovacích (orientačně) - číslovky - druhy - 4. KONTROLNÍ DIKTÁT. duben: - číslovky - skloňování základních číslovek - opakování přídavných jmen - pravopisná. Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči.

Tato zájmena zařaď ke druhu a urči jejich pád. Pokud se týká určování pádu, zájmena jako slovní druh zastupují jména. Můžeme se na ně tedy ptát pádovými otázkami stejně jako na jména. Josef Antonew Cestou bojové slávy se vydal Kukulín po návratu od Skatach a po svatbě s Emer. Za krátkou dobu s Zájmena. Zájmena odkazují na podstatná nebo přídavná jména a naznačují nebo nahrazují ve větě osobu, zvíře, věc nebo vlastnost. Zájmena patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je tedy skloňovat. Ke všem níže uvedeným zájmenům bychom tedy mohli přiřadit i jejich vyskloňované podoby

Druhy zájmen - Procvičování online - Umíme česk

 1. Zájmena vztažná III, Základní test, Zájmena - osobní, vztažná, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis
 2. Následující text je pomůckou pro určování rodu podstatných jmen v němčině. Naleznete zde jednotlivé kategorie slov a slovních koncovek, které vám pomohou zařadit podstatné jméno k jeho rodu
 3. Tento názor je mylný. Abychom se mezi sebou česky domluvili, používáme místo členů jiné jazykové prostředky, např. ukazovací zájmena, apod. Členy jsou krátká gramatická slůvka, která nějak určují či specifikují význam podstatného jména

Učírna - Skloňování zájme

- tázací zájmena - Question Words test - určování času 1 test - určování času 2 test - určování času 3 - přítomný prosý čas. MORE TESTS. Název firmy. Zde umístíme Vaši prezentaci . vás email Váš telefon - want, would like, lik Tento web využívá soubory cookie k analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu včetně reklam (více informací ZDE) Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 5. ročníku rozlišovat přídavná jména přivlastňovací. V úvodu si zopakujeme dělení přídavných jmen na tvrdá a měkká. U přídavných jmen přivlastňovacích se zaměříme na správné určování vzorů i jejich pravopis Na zelených kartičkách jsou zájmena (určování druhů, tvoření tvarů). Na modrých kartičkách jsou číslovky (určování druhů, tvoření tvarů a pravopis řadových číslovek). Na červených kartičkách jsou problémové otázky, jsou nejobtížnější, určené např. pro výborné a nadané žáky

ČESKÝ JAZYK 2

Zájmena čeština (6 odpovědí) Znamená slovo víceméně šanci 50:50, či je tomu jinak? (4 odpovědi) Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo./ Dovede dobře číst v knize jen ten, kdo dovede dobře číst ve vlastní duši? (6 odpovědí) V čem tkví tragédie lidského života Druhy slov. 1. podstatná jména - jedná se o názvy osob, zvířat, věcí a názvy pro vlastnosti, děje a vztahy (můžeme si na ně ukázat: ten, ta, to) 2. přídavná jména - vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem (ptáme se na ně: jaký, který, čí) přídavná jména rozlišujeme: tvrdá, měkká, přivlastňovac 1. PODSTATNÁ JMÉNA (ohebné, skloňují se) Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou

Druhy zájmen cvičení - Slovní druh(y

Profil žáka v kontextu Voršilského školství Vážení rodiče, chceme dětem nabízet nejen kvalitní vzdělávání, ale předávat jim také hodnoty v duchu odkazu sv.Anděly Merici.K dosažení těchto cílů vznikl Profil žáka voršilské školy a brožura Voršislké školství v duchu sv. Anděly Merici, které doporučujeme Vaší pozornosti Přivlastňovací zájmena jsou dalším základním pilířem ve výuce anglického jazyka. Přivlastňovací zájmena v angličtině dělíme do dvou skupin: samostatně stojící a spojená s podstatným jménem (nesamostatná). Při použití přivlastňovacího zájmena se již ve větě nevyskytuje člen: This is my sister Poslechový kurz Anglická gramatika 1 je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. V jednadvaceti lekcích si procvičíte číslovky, sloveso být, zájmena, předložky, věty v přítomném čase prostém a průběhovém, způsobová slovesa, neurčitá zájmena, určování množství, přídavná jména a základy minulého času 6 Určování přídavných jmen pomocí významu a otázek 7 Určování přídavných jmen pomocí koncovek 8 Přídavná jména versus podstatná jména 9 Osobní a přivlastňovací zájmena 10 Ukazovací zájmena 11 Tázací, vztažná, neurčitá a záporná zájmena 12 Zájmena všechen, každý, veškerý, sám 13 Číslovky určit Vztažná zájmena skloňování. Př.jména - skloňování.TERCIE B, 1D přivlastńovací zájmena. V příloze je vysvětlení gramatiky a po něm následuje překladové cvíčení, všechna slůvka jsme probrali, jsou z učebnice a pracovních listů Skloňování osobního zájmena ona

Přestože se tento portál zabývá výukou angličtiny bez biflování, jsou věci, které se prostě musíme naučit nazpaměť. Mezi ně patří i anglická osobní zájmena ve spojení se slovesem být v přítomném čase. Bez této znalosti nesložíte ani základní anglickou větu Seznam výukových materiálů . 1. Slovesa pro 6. ročník - hodina v programu ActivInspire, opakování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, způsob, čas), vyhledávání sloves ve větách, určování mluvnických kategorií, rozlišení slovesného času, tvoření 2. osoby jednotného čísla, používání sloves - vypravování podle obrázku, obsahuje také řešen Tvarosloví 3 - přídavná jména, zájmena, číslovky. Podrobnosti Zveřejněno 13. 8. 2016 19:06 Napsal /a Lenka Ondráčková Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy vlastních jmen a jsou rozděleny na 4 skupiny dle typu úkolů SLOVESA. Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Slovesa patří mezi ohebné slovní druhy.. Slovesa časujeme.. Slovesa označujeme číslem 5.. U sloves rozlišujeme dvojí číslo

Učírna - Druhy zájme

 1. Zájmena - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm
 2. Druhy zájmen - Rodicka
 3. DRUHY ZÁJMEN - Luštěnk
 4. Cvičení na zájmena
Ji x jí - Moje čeština - Čeština na internetu zdarmaPočet slov ve větě - kolíčkové kartyČísla do 10 - karty pro žákyMalé formáty | Učení, Domácí vzdělávání, Základní škola
 • Přívěšek na krk.
 • Marek svatek.
 • Celkova denni produkce vozu skoda.
 • Kavárna újezd.
 • Bbc two program.
 • Sociopatie léčba.
 • Klucici kostym.
 • Pavouk znameni.
 • Voskování auta liberec.
 • London shard restaurant.
 • Jak byt oporou pri umrti.
 • Odvzdušňovací ventil plastový.
 • Míčky do sušičky.
 • Nová česká hymna slova.
 • Uzly ve štítné žláze.
 • Dopravní nehoda úštěk.
 • Domácí těhotenský test savo.
 • Jak restartovat iphone 6 plus.
 • Schleich wild life croco.
 • Průpravná hra.
 • Porcelánové vaječníky.
 • Chamber značky.
 • Sozialistische partei deutschland.
 • Doplňky na jídelní stůl.
 • Itálie ve 2. světové válce.
 • Původ slova dikobraz.
 • Dodge ram technical data.
 • Inkscape přichytávání.
 • Nejvyšší vrchol země.
 • Vodni dymka drevene uhli.
 • Vodni dymka drevene uhli.
 • Koncert kamelot 2020.
 • Super skunk semena.
 • Pizza chrudim stazione.
 • Výr ušatý.
 • Barbie doplňky bazar.
 • Tipy proti celulitidě.
 • Elina svitolina monfils.
 • Olympijské sporty pravidla.
 • Figurka bílá běska.
 • Louboutin boty cena.