Home

Stavovská monarchie francie

dějiny francie (17. a 18. století) absolutní monarchie Ludvík XIII. Ludvík XIII, syn Jindřicha IV má v době smrti svého otce devět let a jeho matka, Marie Medicejská vládne místo něj do doby jeho dospělosti. Po nástupu na trůn Ludvík XIII na radu své matky povolá kardinála Richelieu, který se stane prvním ministrem. Třetí stav (francouzsky tiers état) bylo v dějinách Francie označení pro neprivilegovaný stav (ve srovnání se šlechtou a církví).Třetí stav zahrnoval všechny poddané - měšťany i sedláky. Vycházel ze středověkého pojetí trojího lidu.. Historie. V předrevoluční Francii byly všechny tři stavy zastoupeny v generálních stavech, jejichž hlavním úkolem bylo. Konstituční monarchie ve Francii. Národní shromáždění - neshody na způsobu hlasování, odtržení třetího stavu Poslanci se obávají krále, chtějí prosadit novou ústavu Lidové bouře - dobytí Bastily 1789 Zrušen systém starého režimu, odstraněna privilegia šlechty, zrušena robota a církevní desátk Stavovská monarchie - 1302 první svolání Generálních stavů (legislativní sněm, šlechta, duchovenstvo, třetí stav, svolávány králem, jednání jednotlivých stavů oddělené), upevnění suverenity a moci monarchie (Filip IV. Francie nyní vede národy ke svobodné samosprávě a demokracii, politická nestabilita.

Absolutní monarchie - dějiny Francie

Francie - stavovská monarchie: organizovaná správa a soudnictví, rozvinutý právní řád, silná politická moc rozdělena mezi krále a privilegované stavy, panovník uděluje privilegia, první mezi rovnými, vydává ordonace (ty mu registruje parlament - též soudní orgán, vznikl ve 13.st., když neregistruje, panovník se tam dostaví, odebere jim na čas pravomoci a registruje si to sám), postupně se vyvinul v suverénního panovníka, jehož vůle je zákonem, 1302. Francie před revolucí byla monarchií, ve které měl král absolutní moc. Stavovská společnost byla hierarchicky strukturovaná. Svou ekonomickou sílu čerpala Francie ze zámořského obchodu s Afrikou a oblastí Karibského moře. Ztráta kolonií v sedmileté válce na počátku 60. le

Období stavovské monarchie (1471 - 1620) Vláda Jagelonců Vladislav II. Jagelonský - zvolen stoupenci Jiřího z Poděbrad = uznávají ho pouze kališníci - nemá peníze - nastupuje do období dvouvládí - panovníkem je i Matyáš Korvín - uznávají ho katolíci + papežská kurie - hospodářské problémy - oba = 1479 - dohoda v. Stavovská monarchie , forma feudálního státu v němž se na vládě vedle panovníka podílely i stavy (viz též stav společenský ). Ze zástupců vyšších stavů byli jmenováni nejvyšší úředníci Stavovská struktura společnosti je tradičně spojována feudální společnost 16. století se v řadě evroých zemí prosadila státní forma centralizované stavovské monarchie (imperium mixtum). Francie, jednotlivá německá knížectv. Snaha obou stran o porušení rovnováhy skončila vítězstvím panovníka (vzniká absolutní monarchie).Stavovská zřízení v Evropě:Od stavovské monarchie k absolutismu:- stavovské monarchie - stavovská shromáždění - Francie - generální stavy - Anglie - parlament- Španělsko - cortés - Nizozemí - generální stavy- Švédsko. Velká francouzská revoluce - volnost rovnost bratství - příčiny- dlouholeté - osvícenské myšlenky- došlo jim, co chtějí - hospodářská krize- příliš mnoho peněz jde šlechtě, nákladný královský dvůr, vojsko- bankrot - středověké přežitk

Třetí stav - Wikipedi

 1. Před návštěvou Francie, obzvlášť když návštěvníci cestují po vlastní ose a nemají vše sjednáno předem, je dobré zjistit, zda není právě nějaký státní svátek. Není to sice tak, že by se ve státní svátek ve Francii doslova zastavil život, ale mohlo by dojít k drobnějším komplikací. Francouzi mají v kalendáři deset svátků, z nichž jen.
 2. Francie bude mít zkažené Vánoce. Konec protestů není na pořadu 23.12. | 10:01 Francouzi, kteří chtějí cestovat v předvečer Štědrého dne, se musí obrnit trpělivostí: stávkující zaměstnanci
 3. Roku 1683 byli u Vídně poraženi Turci (za pomoci mnoha různých armád - např. polská vojska Jana III. Sobieského, francouzská vojska Ludvíka XIV.) a vyhnáni z Uher. Tím se zlepšily možnosti Rakouských Habsburků. Roku 1686 vzniká Augšpurská liga namířená proti Francii (spojenectví císaře, německých knížat, Španělska a Švédska a několika dalších zemí)
 4. Francie) stavovská monarchie = slabá panovníkova moc je omezena stavy, tj. vrstvami obyvatel, které se podílejí na vládě (př. Polsko) konstituční monarchie = panovníkova moc je omezena ústavou, tj. zákony (př. Anglie po r. 1689) republika = v čele je volený sbor mužů vydávající zákony
 5. a) stavovská monarchie (Čechy, Polsko, Anglie, Francie, ) b) centralizovaná monarchie směřující k absolutismu = nejvyšší autoritou je panovník s neomezenou mocí, vzniká centrálně řízený úřednický aparát, stálé vojsko, stálé daně, jednotná církev, omezení vlivu šlechty ( Francie, Španělsko, Anglie
 6. Třicetiletá válka (1618-1648) náboženský konflikt, v jehož pozadí se skrývaly konflikty politické Kořeny konfliktu : reformace církve (rozpad církevní jednoty znamenal konec universalismu) spjata s fanatismem (na obou stranách) rozpor mezi středověkým a moderním pojetím státu (universalismus × vznik národních států) myšlenky renesance s důrazem na svobodu člověka.

Stavovská, ligistická a císařská armáda. Nizozemí a FRANCIE. kritik Jan KALVÍN - radikálnější než Luther, stoupenci KALVINIST - stavy omezovaly MOC panovníka (stavovská monarchie, např. Čechy) Manufaktury - dílny, výroba rozdělena na jednotlivé krok STAVOVSKÁ MONARCHIE - stavy (příklad) FRANCIE 1. stav - duchovenstvo 2. stav- šlechta 3. stav - měšťanstvo ČESKÉ ZEMĚ 1. duchovní stav 2. panský stav 3. rytířský stav 4. městský stav (podle Obnoveného zřízení zemského 1627 1 Osídlení Francie je doloženo již z dob paleolitu. Od 6. století před naším letopočtem její území obývaly keltské kmeny, které byly na přelomu letopočtu podrobeny Římskou říší.Tak vznikla provincie Galie, které možná vzdoroval i nějaký historický Asterix s Obelixem..

4. Stavovská povstání v Uhrách:. a) důvod - pokusy Habsburků prosadit absolutismus, katolictví, omezit tradičně silnou maďarskou šlechtu, to vždy vyvolalo odpor - povstání Bočkaje, Bethlena, Rákocziho, kteří se za třicetileté války spojovali s protivníky Habsburků, i s Turky. b) povstání Thökölyho (1677 - 78) - krvavě potlačeno, tzv. prešovská jatka. Byla zde stavovská monarchie, osobní (lepší označení, než absolutistická) monarchie a republika, která se ovšem od těch dnešních dosti odlišovala. Mezi republiky, alespoň ty významnější, můžeme řadit Benátky, Holandsko a Polsko. Stavovské byly Čechy, Švédsko, Anglie .A osobní hlavně Francie a Španělsko Francie - Kanada a povodí řeky Mississippi; Velká Británie - sever od poloostrova Florida. 2. Touha po bohatství, zisk nové půdy, náboženské důvody (odchod anglických puritánů)

Francie má deset hlavních vinařských oblastí s jedinečnou historií, různým podnebím, technologiemi i s vlastními odrůdami. Jsou to: Bordeaux, Bourgogne, Chablis, Champagne, Val de Loire, Alsace, Côtes du Rhône, Languedoc-Roussillon Côte de Provence, Côtes de Gascogne → stavovská monarchie (Čechy, Polsko) → absolutistická monarchie (Francie, Španělsko) MANUFAKTURY → dílny ve kterých byl postup výroby rozdělen mezi jednotlivé řemeslníky → každý dělník dělá pouze jeden jednoduchý úkon (např.: podrážka obuvi) → rychlejší a levnější než řemeslná výroba, výroba pro zis 9. NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN, VÝVOJ MONARCHIE DO PORÁŽKY DRUHÉHO STAVOVSKÉHO ODBOJE - vytváření mnohonárodnostní monarchie a její charakteristika, nástup Ferdinanda I. a jeho proces ovlivňování zemské správy k absolutismu, první protihabsburský odboj, vláda Maxmiliána I., Rudolfa II., Matyáše, dvůr Rudolfa II., druhý protihabsburský odboj a důsledky jeho. Francie, Rusko a Polsko 1. Jak došlo k tomu, že se Francie prom ěnila v absolutistickou monarchii? Které události to ovlivnily? Jakou roli sehrál kardinál Mazarin a jak se zm ěnilo postavení vyšší šlechty? pospolita, stavovská monarchie, zemský sn ěm, trojí d ělení Polska

- popíše vládu Jagellovců , objasní pojem stavovská monarchie - uvede změny ve výrobě a obchodu, vysvětlí pojem manufaktura, uvede nejvýznamnější vynálezy - shrne okolnosti vzniku středoevroé habsburské monarchie Vikingové, vznik středověké Anglie a Francie Proti nim stojí protihabsburská koalice - Nizozemí (úsilí o konečné mez. uznání) plus podpora Francie, Anglie, Unie v říši, z části severské země, česká stavovská opozice, opozice v Uhrách. Válka měla několik fází, začala roku 1618 nábož. a politic. konfliktem v Čechác Tehdejší absolutistická monarchie ve Francii byla během ní nahrazena lidovládou a republikánstvím. Nepokoje se potom rychle rozšířily do ostatních měst a na venkov. Ústavodárné shromáždění zrušilo stavovská privilegia - srpnové dekrety - rovnost jako první ze tří konzulů stanul v čele Francie a tím revoluce. Stavovská obec se pokoušela o udržení svých pozic a práv, které byly již od nástupu Ferdinanda I. na český trůn v roce 1526 postupně omezovány. Byl to však logický posun. Od vlády Jagellonců byla moc v českých zemích převážně v rukou šlechty a moc panovníka byla značně omezena politické důvody: spory o moc (Francie X SŘŘ), spory o území (Nizozemí) boj různých státních zřízení: panovnický absolutismus (Habsburkové) X stavovská monarchie (Čechy, Nizozemí) nerovnoměrný hospodářský vývoj evroých zemí; vznik nepřátelských táborů

Francie není příliš na válku připravena - nedostatek zbraní a vojáků důležitou roli sehráli dobrovolníci z města Marseilles - přispěchali Paříži na pomoc postup Pruska a Rakouska se podařilo zastavit 20. září 1792 u Valmy Marseillaisa píseň složil ženijní důstojník Rouget de Lislé v dubnu 1792 ve Štrasburku. • někdy vznikla i stavovská monarchie → o politických událostech rozhodovaly spíše stavy než panovník → například Čechy, Polsko • tam, kde stavy nezískaly velký vliv, vznikla absolutistická monarchie → například Španělsko, Francie manufaktur

Konstituční monarchie ve Francii - dějepis, online sešit

Habsburská monarchie po skončení třicetileté války - habsburské monarchii se přezdívalo podunajská monarchie, protože její nejsilnější centrum leželo na řece Dunaji (arcivévodství rakouské, země Koruny české a Uhry), stavovská moc byla oslabena až na Uherskou, která byla stále pod útoky Osmanů, stále probíhá. monarchie - v čele jediný vládce - monarcha (císař, král, velkovévoda, FRANCIE - prezident volen v přímých volbách občany na 7 let nezávisle na parlamentu. stavovská rada - představuje jednotl. kantony - z každého 2 členové rady. Patrimoniální stát - do 13.st, panovník má stát jako svoje vlastnictví; institut mladšího krále; dědičné nebo volební monarchie; koruna - abstraktní pojem značící později stát - stát a panovník splývali; lenní vazby; svazky personální převažují nad teritoriálními; neexistovala st. suverenita ani pevné hranice. původem Švýcarský rod nucen nejprve získat rodové državy à v podobě Rakouských zemí = počátek boje o nadvládu nad Svatou říší římskou x PO II., který sňatkem s Markétou Babenberskou vyženil Rakousy český král prohrává à Rudolf Habsburský (od r. 1273 Německým králem) získává pro svého syna Albrechta Horní a Dolní Rakousy následuje expanze - do říše. Učivo: Stavovská monarchie, nástup Habsburk Opakování: ve čtvrtek 8.B a v pátek 8.A test r. 1848 Francie, Itálie, Německo.

-stavovská monarchie - historicky starší, moc panovníka omezena privilegovanými vrstvami tehdejší společnosti, sdruženými ve stavovské korporaci (šlechta, duchovenstvo, měšťané), oprávnění stavů se zakládala na úmluvě stavů s panovníkem, ten jistá práva stavů uznáva Stavovská monarchie. Habsburkové získávají České země od Jagellonců. Dědí zemi s poměrně velkou mocí stavů, tedy šlechty, měst a duchovenstva. Noví vládci usilují o centralizaci země, stavy vnímají jako příliš svárlivé. 1581 Nizozemský příkla Ferdinand I. Habsburský Vytvořil Habsburskou monarchii (Čechy, Morava, Slezsko, Hor. a Dol. Lužice) Stavovská monarchie (panovník se dělí o moc se stavy - královskými městy, stavy a rytíř

-Konstituční monarchie (Král + parlament) - vláda - stanoveny podmínky zatčení, zákaz uvěznit bez soudu Parlament - 2 poloviny strany - Toryové (radikálnější) - Whigové (liberálnější) - po něm jeho syn Jakub II. - snaha o absolutismus -> svržen a vyhnán 1688 - na trůn povolána jeho dcera Marie a její manžel Vilém III základní okruhy ke zkoušce obecných právních dějin (2018/2019): raně starověké státy, právo právní památky mezopotámie, izrael, chechitská obyčeje, právo j Stavovská monarchie - přechod od absolutní ke konstituční monarchii - panovník se dělí o moc s parlamen. REPUBLIKA: demokratická forma státu = princip dočasných demokratických voleb, existence nezadatelných přirozených práv občanů, dělba moci X veškerá moc v rukou monarchy 1. parlamentní republika 2. prezidentská. Stavovská monarchie byla charakterizována stěžejní rolí stavovských sněmů výrazně zatlačujících moc voleného panovníka. Takové zřízení může postupně vyústit až v sociálně rozkladnou stavovskou anarchii. Poučení Jaroslava Bašty z Francie: Každý, kdo nám Epidemie už má takové rozměry, že ji nemůže. Francie v 16. a 17. století mnohonárodnostní monarchie (rakouské země, Čechy, Morava, Slezsko, Lužice, část Uher) snaha panovníka zavést jen katolickou církev. úřady monarchie ve Vídni. stavovská monarchie = král se dělí o moc ; se zástupci stavů (šlechta a města).

Francie - Ius Wik

anglosaská království 10. století britania: název souostroví vb: od spojení skotska anglie 17. století jakubem stuartem 1801 1922: spojené království vb irsk STAVOVSKÁ MONARCHIE- rozhodují spíše stavy (Cechy, Polsko) ABSOLUTISTICKÁ MONARCHIE- panovník podíl moci (Spanëlsko, Francie) MANUFAI<TURY Zrychlení a zlevnéní výroby Výrobek vyrábélo více lidí, ne jenom jeden Výroba rozdélena na jednotlivé kroky Kategorie: Právo Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Vypracované otázky z dějin práva obsáhle informují o pramenech práva, systému státních orgánů, soudní správě a organizaci soudnictví v evroých zemích, i Spojených státech amerických, Číně, Indii, starověkém Izraeli a Byzantské říši Slíbil zachovat stavovská práva, což nakonec nedodržel. Usiloval o vybudování silného státu, kde by vše řídil panovník. Položil základ habsburské monarchie. Habsburská monarchie: Rakouské země. Uhry. Země Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Lužice) FERDINAND I

1346 padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval slepý po boku Francie. Karel IV ( * 1316 + 1378 ) vládl 1346 - 1378 Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Původním jménem Václav. Jeho moc neustále omezována stavy = stavovská monarchie. Pro vzrůstající nespokojenost utíká do Uher, na cestě umírá v prosinci 1437.. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 6 9 Stavy a stavovská monarchie Stavy byly ve středověku a raném novověku privilegované uzavřené skupiny obyvatelstva, které získaly podíl na politické moci ve státě. Především to byla vysoká šlechta - páni, vlastnící rozsáhlý pozemkový majetek a hrady Rakousko od pádu monarchie k anšlusu 1938 Rozpadem habsburské monarchie v roce 1918 vzniklo ve střední Evropě několik nových nástupnických států, mezi nimi i Rakouská republika. Nový okleštěný stát bez přístupu k moři měl asi šest a půl milionu obyvatel, z nichž dva miliony žily ve Vídní, která připomínala.

Středověk, Novověk - Ius Wik

Socha byla z Francie do New Yorku poslána jako 350 dílů. Pravá paže, držící pochodeň, je dlouhá 12,8 metru; jen ukazováček je dlouhý 2,4 metru. U nohou Svobody leží rozťatá pouta tyranie. V levé ruce drží socha desky představující vyhlášení nezávislosti, je na nich nápis JULY IV MDCCLXXVI. stavovská monarchie. 12. Vznik habsburské monarchie (nástup Habsburků, č. země v době předbělohorské a Třicetileté války, stavovská x absolutní monarchie, kultura a náboženství) 13. Absolutismus (formy a typy vlád, politická mapa Z Evropy 17. a 18. stol., baroko, klasicismus a osvícenství) 14 české poselstvo do Francie - snaha získat francouzského krále Ludvíka. poselstvo neúspěšné - papež se obával oslabení vlivu ( zasáhl prostřednictvím francouzských prelátů poslední pokus o záchranu monarchie, slib federalizace (4 státy - německo-rakouský, jihoslovanský, ukrajinský, český 12) Česká stavovská monarchie 1485 - 1618 13) Třicetiletá válka 14) České země 1648 - 1792 15) Francouzská revoluce, napoleonské války, Vídeňský kongres 16) USA- od války o nezávislost do 1. světové války 17) Evropa 1815 - 1849 18) České země 1792 - 1867 19) České země 1867 - 191

Vysvětli pojmy: Stavovská a absolutistická monarchie ÚSTNÍ OPAKOVÁNÍ: REFORMACE 16.století reforma = změna, náprava, zlepšení reformace = hnutí za nápravu církve a křesťanství Obr. 1 CÍRKEV velmi bohatá, peníze získávala mj. prodejem odpustků měla velký politický vliv církevní hodnostáři žili v blahobytu, více. Do svých sedmi let pobýval na Lokti a na Křivoklátě, v sedmi letech byl poslán do Francie. Tam byl vychován a vzdělán - Václavovi učitelé byli vzdělaní kněží; ve 12ti letech navštěvoval přednášky na universitě v Sorboně; učil se jezdit na koni, rytířským způsobům, dvorským způsobům a diplomacii

Souběžně s válkami o španělské dědictví probíhala další stavovská povstání v Uhrách vedená sedmihradským vévodou Františkem II. Rákoczi. Snažil se navázat kontakty se Švédskem a Ruskem, podporovala je i Francie. Povstání bylo potlačeno. Boje skončili r. 1711, kdy byl podepsán mír v Szátmáru. KAREL VI. ( 1711. III. Stavovská monarchie (14. st. až 1620 vyjma husitství) IV. Husitství (1410 - 1471) V. Habsburská monarchie - absolutismus - osvícenství - zánik (1620 - 1918) VI. První republika (1918 - 1938) VII. 2. republika a Protektorát (1938 - 1945 VDO a), d) stavovská, volební, absolutistická monarchie. EGS c) vztahy států 1618-1648, hledání příčin vzniku konfliktu. MKV e) podmínky života lidí. 8. ročník. Žák. uvědomí si vliv osvícenectví v souvislosti s přírodními objevy, průmyslové revoluce na vytvoření období pozdního novověk Stavovská monarchie; Vydání: 2018 (2. vydání) Francie obrysová mapa železnice Střední Evropa Itálie Španělsko Portugalsko USA Karel IV. střed Česka Vánoce mobily Benelux Belgie folklór. Veškerý obsah je k dispozici ke stažení zdarma, avšak pouze pro osobní či výukové potřeby. Není možné jej jakkoliv komerčně.

6. Stavovská monarchie za vlády Jagellonců 7. Kultura českého středověku Raný novověk 8. Habsburkové a doba předbělohorská v českých dějinách 9. Renesance a humanismus v českém prostředí 10. České země v době třicetileté války 11. Hospodářské, sociální, náboženské a kulturní poměry od poloviny 17. století d Téma/žánr: právní dějiny, Počet stran: 1134, Cena: 926 Kč, Rok vydání: 2007, Nakladatelství: Aleš Čeně Portál Obsah fóra Album Wiki. OZNÁMENÍ A JINÉ Náměty Filmy, knihy Fikce, dohady. LIDÉ, MILITÁRIE Osobnosti, příběhy Vyznamenán Politický význam bitvy naprosto převážil vojenský průběh, jenž měl spíše charakter větší šarvátky. Na bělohorské pláni však fakticky ukončila svou existenci stavovská monarchie a z Českého království se stal absolutistický stát, dynasticky pevně spojený s ostatními územími pod vládou rakouských Habsburků

Období stavovské monarchie (1471 - 1620) - referát

Konstituční monarchie. Výkonná moc zůstala králi, ale zákonodárnou mělo volené shromáždění. V dubnu 1792 Francie vyhlásila válku Rakousku. Postavení krále se zhoršilo, v srpnu 1792 proběhlo povstání, král byl sesazen a uvězněn. Ve Francii došlo k vyhlášení republiky. Republika. Jako republika Francie potřebovala. Habsburská monarchie a Protihabsburská stavovská povstání v Uhrách · Vidět víc Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem

Stavovská monarchie - vláda panovníka a šlechty např: Polsko, Anglie Mnohonárodnostní monarchie - více národů např: Polsko, Rusko vznikají na obranu proti tatarům. Francie. Polovina 12. st. - polovina Francie je v rukou Anglie. Ve druhé polovině 12. st. Francie vede boj v čele s krále Centrum monarchie chtěl ve Vídni, čímž vznikala nespokojenost - stavovská opozice. První stavovský odboj 1546-1547 kdy stavy odmítli pomoct bratrovi. Ferdinanda Karlu V. ve válce v Německu (Šmalchadská válka) Francie má zájem roztříštit Habsburky a spojuje se s protestanty

Stavovská monarchie

Francie za Ludvíka XIV. po návratu zahájil rozsáhlé reformy> za vzor považoval absolutistické monarchie.-zakládal školy (učil číst šlechtu)>přednost měli vojenské školy>budoval stálé vojsko zároveň nucen potlačovat stavovská povstání v Uhrách Fracká říše (na území dnešní Francie, volbě panovníka,svolávali zemskou hotovost-armádu =stavovská monarchie ***rozvoj manufaktur, rozšíření užívaní peněz, rozvoj řemesel a obchodu ***16. století - Reformace (lat. znovuobnovení) byl proces v křesťanské církvi v 16. století s cílem nápravy poměrů v církvi Francie se třetinu století (1562 - 1598) zmítala v sérii 8 krutých náboženských válek, označovaných jako hugenotsk é protestantství, ale také absolutismus - stavovská monarchie a příznivci - odpůrci nadnárodní moci rakouské (tehdy však také španělské).

Stavy - Wikipedi

Na jedné straně stavovská monarchie s náboženským dualismem, a na straně druhé centralistický absolutismus nových a přísně katolických vládců. [8] Jelikož byl Ferdinand v Čechách králem zvolen, a to i přesto, že vznesl prostřednictvím své manželky Anny Jagellonské dědické právo k české koruně, musel před svým. Česká stavovská vojska oblehla Vídeň a chtěla vyjednávat, Ferdinadovi se podařilo uniknout Monarchie ohrožena francouzskou revolucí 1938 - Mnichovská dohoda (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie) - Československo odevzdalo pohraniční území Německu, Polsku a Maďarsku. 1938-1945. Emil Hách Příčiny: - koloniální metropole - VB, Francie, USA, Belgie, Nizozemí - finanční náklady na udržování koloniálních vojsk + morální spouzodpovědnost za. - stavovská monarchie je postupně nahrazována systémem parlamentním. Vilém III. Oranžsk Nejdříve pro stručnost rekapitulace toho, co se na Bílé hoře stalo. Wiki píše: bitva na Bílé hoře, svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války. V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II Svatá říše římská za Lucemburků a prvních Habsburků Rudolf Habsburský - konec 13. st. - zaměřil se na vlastní mocenskou základnu - porazil P. O. II. a dobyl rakouské země - po smrti P.O.II. - zisk Moravy, Čech, Uhry = odpor šlechty - po smrti Rudolfa země roztříštěná Karel IV. - podpora papeže Klimenta VI. - český král = silná osobní pozice 1356 - Zlatá bula.

Stavovský sněm, D - Dějepis - - unium

• Monarchie: klasická forma monarchie - výlučný nositel státní suverenity je panovník; rozdíly mezi jednotlivými monarchiemi: z historického hlediska stavovská (stavy, v dokumentech ústavního významu), absolutistická - monarcha soustřeďuje veškerou moc - soudní, zákonodárnou i výkonnou. • Francie. Monarchie - se vyznačuje tím, že monarcha je suverénní privilegovanou osobou stojící nejen nad veškerým lidem, ale i nad právem. Absolutní - panovník je nejen suverénní osobností, ale i plně suverénním státním orgánem. V jeho rukou je veškerá moc. Stavovská - zvláštní forma omezené monarchie chápe podstatu pojmů absolutistická monarchie a stavovská monarchie MKV - poznávání jiných kultur EGS - klíčové události - reformace MKV - předsudky církve Učebnice: KOL. AUTORŮ. Dějepis 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2009. Historický atla -stavovská monarchie - stát, ve kterém rozhodují hlavně stavy (Čechy, Polsko) - absolutistická monarchie- panovník rozhoduje bez ohledu na stavy (Francie, Španělsko) Manufaktury - dílna -pohromadě pracuje větší množství lidí -práce rozdělena na jednotlivé kroky -člověk nevyrábí celý výrobek sá Francie a Anglie • popíše život stavovská monarchie Británii, Francii, Nizozemí a v Rusku • objasní postavení české společnosti v rámci habsburské monarchie.

Velká francouzská revoluce :: Zápisy pilné studentk

Snažil se o vytvoření centralizované monarchie s centrem ve Vídni (tam sídlila i tajná rada a dvorní kancléř). Nikdy nesídlil v Praze. Úředníky jmenoval sám. To v Čechách vyvolalo vlnu nespokojenosti = vznikla stavovská opozice (šlechta a měšťanstvo) = začal boj o moc mezi panovníkem a stavy Stavovská monarchie: habsburská říše 16. století v evroém srovnání (stavovství a stavy: jejich vznik v době jagellonské a fungování v době prvních Habsburků (instituce stavovství, vztah k panovníkovi), náboženská situace českých zemí 16. století, rudolfinská Praha, stavovská povstání, srovnání: Nizozemí, Polsko

soustátí a stavovská monarchie - objasní, kdo se vedle krále podílel na vládě v Čechách Ty jsi náš král, a my jsme tvoji páni! Ohlédnutí za dobou husitství a pozdního středověku březen vysvětlí znovuobjevení antického ideálu renesance 6 hodin člověka, rozpozná základní znaky a humanismu Marie Terezie se nestala císařovnou svaté říše římské, ale byla uznána jako panovnice všech zemí habsburské monarchie. Císařem se stává její manžel František Štěpán v roce 1745. Slezsko zůstává Prusku. Sedmiletá válka o Slezsko (1756-63) Bojů se nyní zúčastnila Francie, Británie a Rusko habsburskÁ monarchie v dobĚ osvÍcenstvÍ. rusko za petra i. a kateŘiny ii. vznik velkÉ bri. t. Ánie a vznik usa. francie za ludvÍka xiv. a ludvÍka xv. velkÁ francouzskÁ revoluce. napoleon bonaparte. vÍdeŇskÝ kongres. nÁrodnÍ obrozenÍ. kultura 1. poloviny 19. stoletÍ. prvnÍ fÁze prŮmyslovÉ revoluce. ČeskÉ zemĚ za. 1346 padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval slepý po boku Francie. Karel IV ( * 1316 + 1378 ) vládl 1346 - 1378 Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Původním jménem Václav. V 7 letech ho vzal otec matce a dal ho na vychování do Francie, kde byl pokřtěn Karel. Studoval na pařížské Sorbonně Český stát za vlády Jagellonců - 1471 nástup Vladislava II., jeho soupeření s Matyášem Korvínem, 1490 - získaná území, stavovská monarchie, Ludvík Jagellonský, 1526 - bitva u Moháče . pozdní gotika ( vladislavská ) 2. úroveň (rozšiřující učivo

 • Dámská trička elegantní.
 • Marco polo milion pdf.
 • Autoshow praha 2019 čestná vstupenka.
 • Zahradnictví smaragd.
 • Bubble shooter 3.
 • Chovatelské potřeby brno královo pole.
 • Betonové desky.
 • Semena z paprik.
 • Pixwords zonglovani.
 • Www travelcar cz.
 • Nejnebezpečnější mořský živočich.
 • Otcovská plemena prasat.
 • Psychický teror ve vztahu.
 • Thor ragnarok konec.
 • Indické ozbrojené síly.
 • Rozdil mezi malym a velkym obehem vody.
 • Nové hrady výlety.
 • Císařské lázně teplice bazen.
 • Jak hromadně změnit příponu.
 • Ipl epilace a opalování.
 • Dacia lodgy.
 • Rakovina prezentace.
 • Srostlé pysky u miminek.
 • Orfox.
 • Všichni moderátoři snídaně s novou.
 • Nalepovací zrcadlo na skříň.
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti heslo.
 • Yucca hemann.
 • Znaková řeč online.
 • Zaletsi.
 • Styl denik plus cz krasa 593 hyzdi vas chrup zubni kamen poradime jak rychle efektivne zbavit.
 • Ryanair odlety.
 • Nejzdravější ryby.
 • Účesy pro husté vlasy muži.
 • Borová lada slatě.
 • Intranet nemocnice šumperk.
 • Pralesy v čr.
 • Vliesové tapety stromy.
 • Ta izrael.
 • Mamas and papas kočárek.
 • Sangria albert.