Home

Hydrosféra pdf

Hydrosféra

 1. Title: VY_32_INOVACE_407 Hydrosféra Author: uživatel Created Date: 6/13/2013 3:11:51 PM Keywords (
 2. Hydrosféra. Co je to hydrosféra? Co do ní patří? Vysvětli vodní koloběh. Jak člověk ovlivňuje hydrosféru? Zapiš všechny oceány. Zakresli a vysvětli: ostrov, souostroví, poloostrov, záliv, průliv, průplav. Najdi a vypiš příklady z atlasu. Moře - okrajová a vnitřn
 3. Téma : Hydrosféra Zem ěpis 6. ro čník - Voda na Zemi Cíl: Žák chápe základní pojmy z hydrologie a dokáže je v e správném kontextu používat, chápe význam vodních zdroj ů pro člov ěka a p řírodu. Pracuje s mapu, chápe vysv ětlivky na map ě. Chápe nutnost ochrany
 4. Hydrosféra •je to vodní obal Země •výzkumem hydrosféry se zabývá hydrologie •voda pokrývá dvě třetiny zemského povrchu •dělíme ji na slanou - oceánskou (97%) a sladkou -pevninskou (3%) •dvě třetiny sladké vody jsou vázány v ledovcích, zbytek většinou v podzemní vod
 5. HYDROSFÉRA (pevninská voda) Dělení pevninské vody A) POVRCHOVÁ VODA • B) PODPOVRCHOVÁ VODA C) VODA V LEDOVCÍCH . A) POVRCHOVÁ VODA VODNÍ TOKY potoky řeky VODNÍ NÁDRŽE Přirozené Umělé přehrady rybníky jezera bažiny •Přirozené vodní nádrže
 6. HYDROSFÉRA je VODNÍ obal Země (hydros = voda) zabírá 71 % zemského povrchu vznikla tehdy, až se zemský povrch ochladil pod 100 C a vodní pára v prvotní atmosféře se začala srážet do kapek dlouho pršelo a vznikly první oceány mračna se roztrhala a zasvítilo Slunce v OCEÁNECH VZNIKL první ŽIVO
 7. Hydrosféra- vodní obal země Nezbytná součást života na Zemi. - v oceánu 98% -v ovzduší ( vodní pára) - na pevnině - povrchovou (řeky, potoky, jezera, rybníky, sníh, ledovce) - podpovrchovou- půdní - podzemní - vázaná v organismech nebo v horninách Oběh vody se dělí na malý a velký. Malý je nad pevninou, neb

Hydrosféra Studijni-svet

Hydrosféra - vodní obal Země, který je tvořen vodou povrchovou, podpovrchovou, vodou obsaženou v atmosféře a vodou v živých organismech. Voda povrchová - soustředěna v oceánech a mořích, ve vodních tocích, v přirozených vodních útvarech - jezera, bažiny, rašeliniště; v umělých vodních nádržích - rybníky. Fyzickogeografická sféra - Hydrosféra - povrchová voda (formát ppt, velikost 1200KB) Fyzickogeografická sféra - Oceány a moře (formát ppt, velikost 285KB) Fyzickogeografická sféra - Voda na Zemi (formát ppt, velikost 336KB) Fyzickogeografická sféra - Krajina kolem nás (formát ppt, velikost 430KB

Hydrosféra: Vodní obal země (soubor všeho vodstva včetně podpovrchových vod, řek, moří, océánů, ledovců, vody v atmosféře i v živých organismech) Kryosféra: Povrch planety Země, kde se nachází voda v pevném skupenství (mořský led, ledovce, kry, sněhové pokrývky, trvale zmrzlá zem). Je součástí Hydrosféry. Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země - tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 610 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 97 % slané vody a 3% sladké vody

HYDROSFÉRA Je vodní obal Země. Voda je důležitá pro všechny živé organismy na Zemi (obnovitelný zdroj energie). Voda zaujímá 2/3 povrchu Země (= modrá planeta). Voda na Zemi nemění své množství, mění se jen její skupenství (led - mlha - řeka). Dělíme ji na sladkou (voda na pevnině, ledovce) a slanou (oceány. Otázka: Hydrosféra Předmět: Zeměpis Přidal(a): nelllca Hydrosféra = vodní obal Země, který je tvořen vodu povrchovou, podpovrchovou, vodou obsaženou v atmosféře a vodou v živých organismech Voda povrchová- soustředěna v oceánech a mořích, ve vodních tocích, v přirozených vodních útvarech (jezera, bažiny, rašeliniště a slatiniště), v umělých vodních. Hydrosféra Vodní obal Země Jaký je poměr vody a pevniny? V jaké skupenství se voda na Zemi vyskytuje? + uveď příklad Vodu na zemi máme sladkou nebo slanou, jaká je největší zásobárna vody sladké a jaká slané Téma: Hydrosféra. první várka úkolů - 17.3. - 24.3. Cílem je pochopit základní pojmy týkající se tématu voda a umět je vysvětlit, správně použít a s pomocí atlasu vyhledat a zaznačit do mapky. 1. úkol: Dopiš si zápis z prezentace Hydrosféra do sešitu včetně obrázků (slaidy - 5,7,8,9,10

Pod pojmem hydrosféra (vodní obal země) rozumíme tedy vodu v oceánech a mořích a vodu na povrchu souše, patří sem i voda vázaná v ledovcích a organizmech, půdní, podzemní a atmosférická voda. Voda patří k nejrozšířenějším látkám na Zemi a je v neustálém koloběhu. Pro člověka má prvořadý význam podzemní voda. Úkoly pro aktivní práci žáků na PC (samostatně nebo ve skupinách v PC učebně, k procvičování doma). Lze využít i pro společnou práci na interaktivní tabuli. Materiál je využitelný po částech ve více hodinách

Hydrosféra 2 Je to prostor na povrchu, pod povrchem i v zemské atmosféře, kde se vyskytuje a pohybuje voda v různých skupenstvích. Pod pojmem hydrosféra (vodní obal země) rozumíme tedy vodu v oceánech a mořích a vodu na povrchu souše, patří sem i voda vázaná v ledovcích a organizmech, půdní, podzemní a atmosférická voda Hydrosféra - test (.pdf) Regionální geografie - Asie - test (.pdf) Atmosféra - test (.pdf) Státy a města Asie - test (.pdf) Regionální geografie - povrch Evropy - slepá mapa (.pdf) Biosféra - test (.pdf) Regionální geografie - západní a jižní Evropa - test (.pdf Hydrosféra. Vodní obal Země (včetně ledu) Zahrnuje všechna moře, jezera, řeky, ledovce, zásoby půdní vody. Voda je až do výše kolem 15 km běžnou součástí atmosféry. Vznik hydrosféry před 4 mld. lety. Voda putuje oběma směry nahoru i dolů - vsakuje se do půdy, ale také se vypařuje => koloběh vod 26.Hydrosféra Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky 97% veškeré vody obsahuje sv ětový oceán 2% připadají na ledovce , zejména v Antarktid ě a v Grónsku pouze 0,2% představuje voda v jezerech a řekách 0,7% tvo ří podpovrchová voda a 0,001% představuje voda v atmosfé ř

Geografia pre 1

•Hydrosféra byla na Zemi již před více než 4 miliardami let •Mohla vzniknout přiformování Měsíce. •Již v současné době je cca 1 miliarda lidí bez dostatečného zdroje pitné vody •Pro organismy včetně člověka je jako pitná voda využitelná pouze voda sladká (2,53% celkového vodního objemu Pedosféra povrchová vrstva zemské kůry, půda tvoří ji složky neživá -zvětraliny, zbytky organismů, voda, vzduch živá -kořeny rostlin, bakterie, krtci, mravenci, žížaly, brouci Humus- bakterie přeměnujíodumřelé části rostlin a živočichů, nejúrodnější Zvětráváním poskytuje životní prostředí a obživu rostlinám

6. ROČNÍK - webzdarm

 1. Hydrosféra. PDF. Stáhnout kompletní materiál zdarma (176,87 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF
 2. STÁHNOUT Hydrosféra 2.pdf. Týden 1.6. - 5.6. Pročtěte si v učebnici kapitolu Pohyb vody na Zemi, na stranách 50 - 54. Na konferenčním hovoru si téma probereme, a poté Vám vložím zápis a úkoly. :) Týden 25.5. - 29.5. 1) Vypracujte mi opakování na atmosféru. Prosím bez opisování, z toho nepoznám, zda látku chápete
 3. Hlavní článek: Hydrosféra. Související kategorie: Hydrologie. Podkategorie. Zobrazuje se 30 podkategorií z celkového počtu 30 podkategorií v této kategorii..
 4. HYDROSFÉRA =vodní obal Země(71%) 1)moře a oceány(97%) 2)vodstvo na souši-sníh a led(2%)-povrchová voda(0,015%)-podpovrchová voda(0,7%) 3)voda v atmosféře a organismech A)VODSTVO NA SOUŠI POVRCHOVÉ VODY 1)VODNÍ TOK • Nesoustředěný odtok vody=ron • Soustředěný odtok vody=potok,řeka • Říční síť=hlavní tok+přítok
 5. Hydrosféra Hydrosféra - vodný obal Zeme zahrňuje vodu morskú (oceány, moria), vodu na pevninách (rieky, jazerá, nádrže), vodu viazanú v ľadovcoch, podzemnú vodu, pôdnu a atmosferickú vodu (vodné pary, hmly, oblaky, dážď, sneh). V oceánoch a moriach, ktoré pokrývajú asi 71% zemského povrchu, je až 97,2% vody našej.
 6. PdF:Ze0108 Atmosféra a hydrosféra Země - Informace o předmětu . Ze0108 Atmosféra a hydrosféra Země Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy (program PdF, B-TV) Zeměpis se zaměřením na vzděláván.
 7. Hydrosféra Author: petr coufal Created Date: 2/20/2020 9:08:09 PM.

Couldn't preview fil Hydrosféra - prosím, pročtěte si text. Je to opakování. 1) Hydrosféra je vodní a ledový obal Země zahrnující všechna moře, řeky, jezera, ledovce včetně zásob podzemní vody a půdní vlhkosti. Voda na Zemi putuje dvěma směry: a) dolů - vsakování do půdy b) nahoru - odpařování. Hydrosféra je vodní a ledový obal Země zahrnující všechna moře, řeky, jezera, ledovce včetně zásob podzemní vody a půdní vlhkosti. Voda na Zemi putuje dvěma směry: a) dolů - vsakování do půdy b) nahoru - odpařování Vsakovaná voda putuje půdou až na úroveň hladiny podzemní vod Téma: Hydrosféra Zem ěpis 6. ro čník - Řeka Cíl: žák chápe základní pojmy z hydrologie, dokáže je p oužívat, pracuje s mapami,zná principy ochrany vodních zdroj ů Úvod: Procvi čování u čiva o vlastnostech vody. Opakování u čiva z vlastiv ědy. Prov ěření úkolu z předešlé hodiny Hydrosféra • vodní obal Země • studuje ji hydrologie • voda pokrývá dvě třetiny zemského povrchu • dělíme ji na slanou - oceánskou (97 %) a sladkou - pevninskou (3 %) • dvě třetiny sladké vody jsou v ledovcích, zbytek většinou v podzemní vod

Sféry planety země, zemské obaly, atmosféra, biosféra

 1. Hydrosféra - opakování 1. Doplň chybějící slova do textu. Veškeré vodstvo na Zemi označujeme jako (1).. Voda se na Zem
 2. Hydrosféra - 6.ročník 1.- 7. 6. 2020 Prohlédni si prezentaci a podle následujícího postupu si udělej zápis do sešitu. Použij také učebnici na str. 66 - 72.Odpovědi na některé moje otázky najdeš v učebnici a hlavně se shrnutí na str. 72 1
 3. 6. ročník - Hydrosféra 1. Co je to hydrosféra? (1 b.) 2. Ke skupenství vody přiřaď možnost výskytu vody na Zemi: (3 b.) pevné skupenství - - řeka kapalné skupenství - - vodní pára plynné skupenství - - ledovec 3. Nejvíce vody se na Zemi nachází: (1 b.) a) v řekách b) v ledovcích c) v atmosféře d) v oceánec
 4. ID: 102737 Language: Czech School subject: zeměpis Grade/level: 6 Age: 9-12 Main content: Hydrosféra Other contents: voda na Zemi Add to my workbooks (1) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo
 5. Hydrosféra vodní obal Země - soubor všeho vodstva tvoří: povrchová voda, podpovrchová voda, atmosférická voda voda v živých organismech celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 400 *106 km³, oceán zabírá plochu 70,8 % (361,18 *106 km2) 96,5 % slané vody, 3,5 % sladké vod
 6. Hydrosféra co je to hydrosféra? Všechna voda na Zemi ve všech skupenstvích Z Feckého hydros = voda, sfaira = sféra. SKUPENSTVí VODY: KAPALNE (napr. bažiny) PEVNé (napr. ledovce, ledové krystalky) PLYNNE '(napr. vodní pára, mlha) VODA NA NAši PLANETE: sladká voda 94 0/0 slaná vod

Hydrosféra - Wikipedi

 1. HYDROSFÉRA Oběh vody v přírodě . ÚKOL: Do schématu a nadpisů doplňte.
 2. zem10_hydrosfera.pdf Název školy . Gymnázium Kladno Autor . Mgr. Kateřina Linhartová Anotace . Pracovní list je zaměřen na procvičení základní charakteristiky zásobáren vody na Zemi Předmět . Zeměpis Tematická oblast . Přírodní prostředí Téma . Hydrosféra - pracovní list Očekávané výstup
 3. HYDROSFÉRA - Úvod. Co všechno tvoří hydrosféru? Soubor všeho vodstva tvoří •povrchová voda - jezera, řeky, oceány, ledovce (pevné skupenství) •podpovrchová voda - v horninách, v půdě •atmosférická voda - oblaka (plynné skupenství
 4. VLASTNOSTI SVĚTOVÉHO OCEÁNU 3) POHYBY -PŘÍLIV A ODLIV Země spolu s Měsícem obíhá kolem těžiště této soustavy (je asi 1700 km pod zemským povrchem)
 5. Protože jsme dobrali další kapitolu - hydrosféra, počítejte v pondělí - 25.5. s opakovacím testíkem v EduPage - téma hydrosféra - učebnice strana 46 - 53 a tentokrát již budou známkou ohodnoceni všichni!!!!! HYDROSFÉRA (učebnice 52 - 53) Pohyb vody na pevnin

Hydrosféra (2) Studijni-svet

1 1. Hydrosféra, základní pojmy Hydrosféra je souhrn veškeré vody na Zemi i v atmosféře bez rozdílu skupenství. Její obsah je konstantní. Objem vody ve světovém oceánu se odhaduje na 1,33·109 km3, obsah jezer asi 750·103 km3, v korytech řek asi 12 000 km3, v atmosféře je asi 12,3·103 km3 vody. Vod Hydrosféra= vodní obal Země Země je jedinou planetou Sluneční soustavy, na níž se vyskytuje voda ve skupenství kapalném. 97% je slané vody v oceánech, 3% sladké vody (povrchová voda, podpovrchová voda). Povrchová voda: světový oceán a moře, vodní toky, přírodní vodn Atmosféra - z plynů unikajících ze zemského povrchu. Hydrosféra vznikla až poté, co se vodní páry v atmosféře postupným ochlazováním Země srážely v kapky a padaly v podobě deště zpět na zemský povrch. Planeta Země - opakování strana 8 1 a; 2 b; 3 c; 4 d; 5 c; 6 a; 7 b; 8 d; 9 b; 10 c; 11 b; 12 b; 13 a; 14 c; 15 a

ZEMĚPIS 6.ročník :: Mikesova-zstravni

Hydrosféra ­ vodní obal Země poznámky,tabule,stránka tabule,Notebook software,Notebook,PDF,SMART,SMART Technologies ULC,SMART Board Interactive Whiteboard Created Date: 3/23/2020 9:24:26 PM. 1 - Sluneční soustava.pdf; 2 - Planeta Země.pdf; 3 - Atmosféra.pdf; 4 - Hydrosféra (moře a oceány).pdf; 5 - Hydrosféra (sladká voda).pdf; 6 - Kartografie.pdf

Hydrosféra - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Hydrosféra - Digitální učební materiály RV

Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Hydrosféra - vodstvo súše, opakovanie 1. K daným riekam napíš správny názov režimu odtoku: www.zborovna.sk 2. Ako sa delia jazerá podľa pôvodu Opakování pojmů povodí rozvodí soutok úmoří přítok ústí jezero rybník Vodní nádrže vybudované člověkem. Rožmberk, Svět, Bezdrev. Přirozeně vzniklé vodní nádrže

b) hydrosféra c) litosféra d) astenosféra 5) Jakou mocnost má pevninská zemská kůra: a) 5-7km b) 30-40km c) 40-80km 6) Co je to subdukce: a) podsouvání težší litosférické desky pod lehčí desku obr. 1 b) trhlina v litosférické desce c) náraz dvou litosférických desek 7) Pangea je: a) jednotný pevninský blok b) zemská sfér Hydrologie a hydrosféra na našem eshopu. Podívejte se i na další z miliónů zahraničních knih v naší nabídce. Zasíláme rychle a levně po ČR

Otvorená akadémia

Hydrosféra 2 - Zeměpis - Maturitní otázk

 1. OPAKOVÁNÍ - HYDROSFÉRA, pracovní list Soubor si stáhni a otevři v počítači. Vyplň pracovní list viz níže, poznámky již jistě máš ve svém školním sešitě. Průběžně si soubor ukládej, ať nepřijdeš o již zodpovězené otázky. Po vypracování celého pracovního listu soubor ulož, vytiskni a vlep do školního.
 2. Test_Hydrosféra.pdf .pdf 97,45 kB 0× Test_Jižní_Amerika.pdf .pdf 94,51 kB 0× Test_Jižní_Evropa.pdf .pdf 119,65 kB 0× Test_náboženství.pdf .pdf 56,27 kB 0× Test_Pardubický_a_Královehradecký_kraj.pdf .pdf 55,99 kB 0× Test_Pedosféra.pdf.
 3. Schéma konvekčního proudění v rámci zemského pláště.png. (9k) Stanislava Špitálníková
 4. Hydrosféra=veškerá voda na Zemi 15 Hlavní města Evropy 10 Slovensko 10 Památky v Evropě 11 Ostrava-Poruba 15 Afrika 10 Česká republika - kraje, okresy... 12 Zemepisna chvilka 10 Délky českých a světových řek 10 Liberecko 12. V kategorii zeměpis můžete vyzkoušet 141 testů
 5. Téma: Hydrosféra = vodní obal Země VODA - 2/3 zemského povrchu − skupenství - pevné - led - kapalné - plynné - mlha − sladká - ledovce, voda na pevnině − slaná - oceány Pevninská voda = veškerá sladká voda na Zemi, největší zásobárnou jsou ledovce - pevninské

Loading. Hydrosféra 1. Přiřaďte k sobě správné pojmy: A/ voda v atmosféře 1. salinita B/ oceán 2. Bajkal C/ mořská voda 3. Antarktida D/ zemětřesení 4. sníh, déšť, kroupy E/ řeka 5. tsunami F/ jezero 6. chov ryb G/ rybník 7. krasové jevy H/ podzemní voda 8. Pacifik I / led 9. meandry 2. Poznejte oceán Hydrosféra 1.Učebnice přírodopisu, str.83 - 84. Po přečtení textu vypište do sešitu: a) Hydrosféra je. b) Salinita (slanost) je Hydrosféra - vodní obal Zem ě Vn ější obal Zem ě nesouvislý vodní obal: zahrnuje veškerou vodu na zemském povrchu oceány = 70,8% povrchu souše = 29,2% Voda 97% oceány 3% pevniny z toho ledovce = 75%, jezera = 0.3%, řeky = 0.03%, spodní vody = 25%, půdní vlhkost = 0.06%, atmosféra = 0.035 HYDROSFÉRA = vodní obal Země Hydrologie - zabývá se výzkumem vody v krajině. Voda pokrývá více než 2/3 zemského povrchu - led, sníh, oceány, řeky, jezera, rybníky. Voda - slaná - 97%, sladká - 3%. VODSTVO NA ZEMI Tvoří ho oceánská voda a pevninská voda. 1) OCEÁNSKÁ VOD

PL HYDROSFÉRA, ATMOSFÉRA Author: J. TAFATOVÁ Subject: PŘÍRODOPIS 9 Created Date: 7/21/2011 11:10:46 AM. Hydrosféra II, tekoucí voda na povrchu Pracovní list Vývoj meandru: Na svém toku řeka vytváří zákruty - meandry. Voda v korytě řeky naráží na jeden z břehů, kde nejvíce tento břeh vymílá (výsepní břeh). Na opačné straně je materiál naopak usazován (jesepní břeh) Žák vysv ětlí pojmy - atmosféra, hydrosféra, biosféra, ozono- sféra, porovná rozdíl ve složení prvotní a sou časné atmosféry, rozlišuje organické a anorganické látky. Speciální vzd ělávací pot řeby - žádné - Druh u čebního materiálu a jeho metodické využití Pracovní list

Budeme pokraovat v tématu hydrosféra. Přiznám se, že mě dalo dost zabrat, jak téma osekat na nutné minimum, abyste mě někdy v budoucnu nenařkli, že ten Zykmund vás nic nenauil (PS: stejně to řeknete ). Zápis jsem sestruþnil jen na podstatné informace. Do mailu Vám pošlu všechn Hydrosféra = vodní obal Zem ě Skupenství : - plynné : g H 2 O (g) vodní pára - kapalné : l H 2 0 (l) kapalina - pevné : s H 2 0 (s) led Vlastnosti vody : Nejrozší řen ější slou čenina na Zemi. Čistá voda, tj. voda neobsahující žádné rozpušt ěné látky v ře p ři 100 0 C a tuhne p.

Zeměpis - Straka - gasos-ro

a) hydrosféra, b) atmosféra, c) stratosféra. 6. Bod tání ledu je za běžných podmínek a) 0 °C, b) 100 °C, c) 37 °C. 7. Voda se mění nejrychleji ve vodní páru a) při 0 °C, b) při 100 °C, c) při 1 000 °C. 8. Podzemní voda je oproti povrchové a) obvykle teplejší, b) obvykle čistší, c) obvykle chladnější. 9. Na Zemi. HYDROSFÉRA •Znečištění -ropné skvrny HYDROSFÉRA. Opakování — Severnl Am erika uznl Am erika poznáš Oceány- Arktida Evropa Afrika Antarktida Austrálie . 12. c Oceány a moie SevernLledovýoceán—- Indisl<ýssýO.« oceán Jižní oceán . déšt', sniln vsakovánl pFesun vznik oblakù vypaFování odto

HYDROSFÉRA Obr. 1 — Modrá planeta pozorovatelná z vesmíru Obr. 2 — Pevné skupenství vody (Antarktida) Obr. 3 — Plynné skupenství vody, mlha Obr. 4 - Kapalné skupenství vody, Yeka Vltava Otázky k opakování Hydrosféra Tato kapitola je vénována vodnímu obalu Zerné, nebo hydrosféte - vodní obal Země (hydrosféra) - půdní obal Země (pedosféra) - živý obal Země (biosféra) 2. člověkem vytvořená složka krajiny - obyvatelstvo - sídla - výrobní sféra - dopravní sféra - nevýrobní sféra. Author: admin Created Date: 11/9/2020 9:56:04 PM. Hydrosféra 5. Atmosféra 6. Biosféra, civilizační rizika 7. Obyvatelstvo světa 8. Světové hospodářství 9. Doprava, služby obyvatelstvu, cestovní ruch, světový obchod 10. Politická geografie. Mezinárodní organizace. 11. USA a Japonsko - nejvyspělejší státy světa 12. Srovnání Kanady a Austrálie Hydrosféra opakování VY_32_INOVACE_19_Hydrosféra-test_43 autor: Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.240

Hydrosféra - Zeměpis - Střední školy - Studentino

Slepé mapy. Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map. K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak) Geosféry Zem ě - Atmosféra, Litosféra, Hydrosféra, Pedosféra, Biosféra. 4. Obyvatelstvo sv ěta, struktura a demografické ukazatele. 5. Geografie sídel. 6. Formy státního uspo řádání ve sv ětě, demokracie ve sv ětě. 7. Regionální geografie I (Angloamerika, st řední Amerika, jižní Amerika) 8..

Zeměpis 6. ročník :: ucitelkaBouckov

Svět - hydrosféra - školní nástěnná mapa 899,10 K Hydrosféra a člověk. 4. Pedosféra a kryosféra základní údaje, složení půdy, půdní druhy, vznik půdy, půdní typy, azonální i zonální uspořádání půd na Zemi, půda a člověk. Základní údaje o kryosféře, mrazové zvětrávání, permafrost, kryosféra a člověk. 5 5. Hydrosféra - vodní obal Země (světový oceán a moře, vlastnosti a pohyby mořské vody, hydrosféra pevnin, hydrografická síť, režim řek, jezera, ledovce, podpovrchové vody) 6. Litosféra (složení zemského tělesa, typy zemské kůry, štíty, platformy, geosynklinály - hydrosféra - vodní obal Země - pedosféra - půda na povrchu zemské kůry na pevnině - biosféra - nejmladší, tvoří ji ţivé organismy včetně člověka Poznámka: Stavba Země /otázky a úkoly/ 1 HYDROSFÉRA opakování VY_32_INOVACE_08_Opakování_43 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.240

Kategorie:Hydrosféra - Wikipedi

tŘÍda - materiÁly v pdf hydrosfÉra hurÁ na vodu. 22. pedosfÉra Černozem, hnĚdozem, podzol. 23. biosfÉra na pevninĚ i v oceÁnech. 24. pouŽitÉ zdroje nebylo to jen z mÉ hlavy! zemĚpisnÉ hry geografie hrou! zemĚpisnÉ aplikace do telefonu nebo tabletu Hydrosféra zahrnuje soubor všeho vodstva: na Zemi na pevniné VytvoF správné dvojice: v oceánech náhony, zavlažovací kanály, prüplavy potoky, Fídky, Feky, veletoky umélé nádrže urdené pro zadržování vody mélké umélé nádrže ur¿ené pro chov ryb pFirozené vodní nádrže B. c. D. E • Hydrosféra: Korálové moře, Tasmanovo moře, Velký australský záliv, Timorské moře, Arafurské moře, Carpentarský záliv, Torresův průliv, Bassův průliv, řeky Muray a Darling, Eyreovo jezero. Fyzický zeměpis • Suché kontinentální podnebí (sever - tropy, jih - subtropy)

Vznikl postupně vodní obal = HYDROSFÉRA a v ní první živé organismy. Také se postupně vytvořily světadíly. •Světadíly byly spojené v prakontinent pangeu. Kolem Pangei byl praoceánPanthalassa, ANIMACE kde vznikl první život. Atmosféra Jednotlivé vrstvy atmosféry. Hydrosféra 1 - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Krajinná sféra Země - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Litosféra, vznik a stavba Země - vypracovala Mgr. Danuše Ročkov Hydrosféra za- hrnuje oceány , more. vodu na po- vrchu Zemë (tekoucí, stojatou i ve fonné ledu a snëhu) a vodu Voda se v ptírodé béžné vyskytuje ve všech tfech skupenstvfch. Na povrchu Zem& v oceánech, tnoiích, Yekách, jezerech, rybnících a jinde Voda odpafuje. V ovz_du9' Oblaky a následujfcí navrací n Hydrosféra v angličtině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » angličtin Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy Tematický okruh Hydrosféra Klíčová slova Nejdelší řeky kontinentů, slapové jevy Anotace Pracovní list rozšiřující poznatky z učiva o hydrosféře, seznámení s nejdelšími řekami jednotlivých kontinentů, nejvyšší hranice přílivu a odlivu ve světě a v Evropě. Obsahuje tex

 • Mandlové hrudky v krku.
 • Popis obrázků v bakalářské práci.
 • Vodstvo čr 4. třída.
 • Sony ubp x700.
 • Euromedia group pragma.
 • Peroxidove beleni zubu.
 • Ošetřovatelské problemy.
 • Orléans francie.
 • Kdy oznamit tehotenstvi partnerovi.
 • Strojové písmo ve wordu.
 • Lymfedem u deti.
 • How many goals has ronaldo scored in his career.
 • Středisko volného času ostrava zábřeh.
 • Brouk s dlouhými tykadly.
 • Bratři lumiérové.
 • El diablo překlad.
 • Skolioza páteře cviky.
 • Jak pochopit štíra.
 • Figurky z pryskyřice.
 • Pozitivní geometrie břitu.
 • Stativ na mobil.
 • Jak upravit patizon.
 • Green day koncerty 2018.
 • Dveře 67 cm.
 • Zpráskat/spráskat.
 • Novostavby na prodej ostrava.
 • Hasiči praha 4 chodov.
 • Ulice csfd.
 • Www infofila cz.
 • Marcus ericsson.
 • Pomazanka s mascarpone na slano.
 • Definice mučení.
 • Dr hudson cars.
 • Radio beat playlist včera.
 • Cinsky lev socha.
 • Nákupní taška návod na šití.
 • Nikon d7200 recenze.
 • Suchý vrch parkoviště.
 • Sauto.cz praha.
 • Bolest lícní kosti rýma.
 • Oprava karoserie ostrava.