Home

Věková pyramida evropa

poskytuje věková pyramida také určitý obraz o rozsahu populace (porovnání stejné populace v různých časových obdobích), tak relativními údaji (podíl v procentech z celkové populace) - v tomto případě jde o Evropa pětinu světového obyvatelstva. Předpokládá se že v polovině 21.století začne klesat počet obyvate Věková pyramida a světová ekonomika: Co nás (ne)čeká? Globální populace se za posledních padesát let výrazně proměnila. Prodlužování života a pokles porodnosti vedou ke stárnutí lidstva, zpomalování hospodářského růstu a výrazné změně věkové struktury Věková struktura obyvatelstva index stáří S index věku 100 věková pyramida (Sundbärgova klasifikace) progresivní - s výraznou převahou dětské složky stacionární - dětské a postreprodukční složky jsou téměř vyrovnány regresivní - postreprodukční složka převažuje nad dětskou slžkou * 100 S S I 0 - 14 65 s + = * S. Věková struktura Věková struktura je považována za výchozí uspořádání demografických dat pro jakoukoliv demografickou analýzu a zároveň je pak Nejčastěji používaným způsobem interpretace věkové struktury obyvatelstva je tzv. věková pyramida. Vedle věkové struktury zaznamenala západní a severní Evropa od. Věková a pohlavní pyramida má v zásadě princip rozdělení celé populace podle založené na pohlaví. Je třeba poznamenat, že podle sociologických údajů je na naší planetě více mužů než žen. Jedná se však o obyčejnou postavu, která se vzhledem k asijským zemím dluží. Situace v Evropě je však zcela opačná

Video:

Obrázek č. 6 - Věková pyramida České republiky v roce 1975. Jak z tvaru pyramidy poznáme historické události? a.) Výkroje - znamenají historickou událost, která měla nepříznivý vliv na populace daného státu. b.) Výběžky - jedná se o historické události s pozitivním vlivem na vývoj populace věková pyramida - grafické uspořádání věkové struktury populace, kde osa věku pro muže je postavena proti ose věku pro ženy. Věková pyramida se konstruuje buď v jednoletých nebo pětiletých věkových skupinách. Na svislou osu se vynáší věk, na vodorovnou osu zastoupení příslušné věkové skupiny 4. fáze = stabilizace porodnosti i úmrtnosti na nízké úrovni (Evropa, Severní Amerika) Věková pyramida. graf, který zobrazuje strukturu obyvatelstva podle věku a pohlaví; podle tvaru této pyramidy poznáme, zda společnost stárne, či nikoli

Věková pyramida a světová ekonomika: Co nás (ne)čeká

Cheopsova pyramida byla postavena směrem k severu. Navzdory tomu, že byla postavena před tisíci lety, pyramida stojí tváří stále k severu, jen s malou odchylkou, ke které došlo proto, že severní magnetický pól se posouvá. 22. Výstavba každé pyramidy mohla trvat zhruba 200 let. To znamená, že jich staří Egypťané stavěli. Strom života - někdy také věková pyramida znázorňuje počet obyvatel v určitého stáří lze z něj vyčíst vývoj počtu obyvatel. Migrace (stěhování) východní Evropa, Asie. Složení obyvatel dle •náboženství •národnosti Srdcem civilizace byla Evropa? Dosud uznávaná teorie, že civilizace měla svůj původ v Africe, se čím dál více rozpadá jako domeček z karet. Kromě stále nových archeologických objevů posledních let se jakoby z ničeho objevila dosud daleko největší pyramida v Bosně Dvě prezentace zaměřené na hospodářství Evropy - průmysl a zemědělství. 1. Prezentace zaměřená na hospodářství Evropy - konkrétně na jednu z jeho částí, průmysl. Popisuje jednotlivé druhy evroého průmyslu: těžbu nerostného bohatství, energetiku a zpracovatelský průmysl, a to včetně jejich jednotlivých částí

střední délka života: průměrná šance na dožití; nejmenší - Afrika / největší - Evropa, Amerika, Japonsko; Věková pyramida. graficky znázorňuje rozdělení populace podle věku; dělení populace na 3 typy progresivní: vysoký podíl dětské složky → rozvojové zem Tak už je to zase tady. Na tuzemských horách se objevuje první sníh a leckde v zahraničí je zimní sezóna v plném proudu. Proto vám v následujícím textu nabízíme seznamy horských středisek, mapy sjezdovek a vleků, fotografie, internetové kamery, informace z pozadí horských sportů..

Populační věková a věková pyramida: charakteristika, druh

 1. Náboženství. Stát je konfesně neutrální, oficiální náboženství tedy neexistuje.Svoboda vyznání je zaručena a každý má právo projevovat své náboženství nebo víru. Religiozita obyvatelstva - tradičně nízká - po krátkém období rozmachu po roce 1989 dále klesla. Při sčítání lidu v roce 2011 se k církvi či náboženské společnosti hlásilo 14 % obyvatelstva
 2. Závěr této práce odpovídá na otázku, zda je Evropa po více než dvaceti letech z hlediska úmrtnostních a zdravotních poměrů stále rozdělena na západní Evropu a bývalé státy východního bloku. Obrázek 16 - Věková pyramida obyvatelstva Švédska v roce 1950 a 201
 3. Evropa je . cílem přistěhovalců (imigrantů) z Afriky, Asie. Hustota zalidnění Evropy. Věková pyramida Německo x Etiopie- podíl obyvatelstva podle věku a pohlaví.

Obrázek 2: Věková pyramida obyvatelstva hl. m. Prahy v letech 2009 a 2019 Ve věkové struktuře obyvatelstva hl. m. Prahy v roce 2019 v členění podle pohlaví do pětiletých věkových skupin byl nejvyšší počet osob ve věku 40-44 let (64,8 tis. mužů a 61,3 tis. žen), 35-39 let (58,3 tis. mužů a 55,9 tis. žen) a 30-34. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Španělsko: základní informace o teritoriu. zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrad U železniční dopravy jsou dvěma důležitými výzvami nevyvážená věková pyramida pracovní síly a potíže při náboru zaměstnanců, podle něhož má Evropa dobré předpoklady pro to, aby na celosvětové úrovni převzala vedoucí pozici. Nyní je důležité, aby se postupovalo v souladu s tímto cílem a aby se v souladu s. Pojem věková sexuální pyramida. První systematické sčítání liduv zemi stejného věku začínají probíhat v 19. století. V roce 1895, Scandinavian vědec AG Sundberg navrhl vytvořit grafy, které byly opraveny sbírku stejného věku v určitých místech v zemi. Tak začala praxe vytváření věkových pyramid • Současnost: Afrika → Jižní Evropa, Mexiko → USA. Migrace dnes (podle IOM) • 214 000 000 migrantů v roce 2008 (v roce 2000 - 176 mil., 2005 - 191 mil.) • Celkem cca 3,1% světové populace = migrantu by tvořili Věková pyramida & strom život

Js24 Populační pyramidy - Web pro podporu výuky geografi

126. věková pyramida progresivní - výrazná převaha mladého obyvatelstva - rozšířená reprodukce obyvatelstva (Afrika) 127. věková pyramida stacionárn Demografická revoluce. Věková pyramida, regresivní, stacionární a progresivní populace. Charakteristiky obyvatelstva v rozvojových a rozvinutých zemích. 25. 3. 2019. Exogenní procesy. Základní schéma činnosti exogenních činitelů (zvětrávání - transport - akumulace). Podmínky působení jednotlivých exogenních činitelů věková pyramida, naděje na dožití - ♂ 76,2 let ♀ 82,1 let. národnostní složení - převažují Češi, Moravané. národnostní menšiny - Slováni, Ukrajinci, Vietnamci, Romové. náboženství - přes 60% nevěřící, křesťané převažují na jižní Moravě a na Vysočině. migrace. nezaměstnanost - 2,8 GEOGRAFIE ŘEŠENÍ VARIANTA: D 28. Jakou výměru má rybník Svět, je-li na mapě v měřítku 1: 20 000 znázorněn plochou o velikosti 200 cm2? [3 body] Měřítko mapy je 1 : 20 000, tedy 1 cm na mapě odpovídá 200 m ve skutečnosti

Věková pyramida člení obyvatelstvo podle věku na tři základní skupiny: a) progresivní, stacionární, regresivní b) dětskou, produktivní, neproduktivní c) dětskou, reprodukční, postreprodukční d) dětskou, produktivní, postreprodukčn Jedním z důsledků vysoké úrovně plodnosti v zemích Blízkého východu je mladá věková struktura těchto populací, tedy taková věková struktura, kde je velká část dané populace v mladém věku (tzv.progresivní typ věkové struktury).Věková struktura je nejen výsledkem, jakousi historií populačního vývoje, ale je také základem pro budoucí vývoj Evropa -Monako, Nizozemsko nejnižší Rusko -Sibiř Kanada Afrika -oblasti pouští Grónsko. STROM ŽIVOTA -VĚKOVÁ PYRAMIDA . STROM ŽIVOTA -VĚKOVÁ PYRAMIDA . Title: Jak žijí lidé na zemi? Author: Markéta Kněžíčková Created Date • věková pyramida - nejčastější způsob interpretace věkové Evropa Autor: Mgr. Jan Forst Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prost řednictvím Opera čního programu Vzd ělávání pro konkurenceschopnost. Poloha, členitost, rozloha

Vědeckotechnická revoluce - Zeměpis otázky, referát

 1. Evropa 730 mil. Afrika 700 mil. S Amerika 450 mil. J Amerika 310 mil. Austrálie a Oceánie 28 mil. Státy. Čína 1,2 mld. Indie 1 mld. USA 265 mil. věková pyramida: znázorňuje věkové složení obyvatelstva. Ekonomické složení obyvatelstva. primární sféra: obyvatelstvo v zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba.
 2. Věková pyramida znázorňuje skturkturu obyvatelstva vybraného státu podle věku a pohlaví. Na obrázku jsou znázorněny 3 věkové pyramidy (A-C) a k nim odpovídající 3 kruhové diagramy (1-3), které zachycují zastoupení hlavních věkových skupin v daném státě. 0-14 15-64 65+ 65 + 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 0.
 3. Evropa - mírná převaha žen; Muslimské země - mírná převaha mužů - horší postavení žen . Monogamie - jeden muž a více žen; Polyandrie - jedna žena a více mužů . Věk - dělí se podle pětiletých věkových skupin - věková pyramida (historická odráží události naší země, války, Husákovi děti
 4. Základní charakteristika SES, obyvatelstvo - růst počtu, skladba (podle pohlaví, věku - věková pyramida, rasová, národnostní, náboženská, ekonomická) pohyb obyvatelstva - přirozený, mechanický; rozmístění obyvatelstva na Zemi, globální problémy obyvatelstva. 11. Socioekonomická sféra - Geografie síde
 5. Věková pyramida znázorňuje skturkturu obyvatelstva vybraného státu podle věku a pohlaví. Na obrázku jsou znázorněny 3 věkové pyramidy (A-C) a k nim odpovídající 3 kruhové diagramy (1-3), které zachycují zastoupení hlavních věkových skupin v daném státě. 0-14 15-64 65+65 + 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 0.
 6. Jihovýchodní Evropa Dotváří mapku s pomocí vlastní legendy (nerostné zdroje, povrch, dopravní trasy) MDV Lokalizuje region na mapě z grafu věková pyramida Sestaví a formou PPT prezentace vyhodnotí anketu na téma soužití s etnickými menšinam
 7. o věková struktura - závisí na vyspělosti státu, čím vyspělejší stát, tím více důchodců, rozvojové a zaostalé státy - více dětí věková pyramida (Evropa, Střední a Jižní Amerika

Demografické charakteristiky obyvatelstva - zeměpis

 1. • Věková pyramida - model pro složení obyvatel rozvojové a vyspělé země. Věkové pyramidy mohou zaznamenat i historické změny (války, migrace aj.) • Střední délka života (naděje na dožití) x střední věk (průměrný věk). Nejvyšší střední délka život
 2. Dělení obyvatelstva podle rasy Obyvatelstvo Evropy - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol . uje rasa europoidní=bílá rasa. -Evropa je multikuturním kontinentem->díky migraci, kolonializaci=>máme zde výrazné menšiny!! -2 megalopole-anglická a rýnsko-porúrská. -nejnižší urbanizaci má Albánie asi 35%
 3. EHSV vítá návrh Komise a podporuje jeho cíle, zejména pokud jde o povzbuzení a podporu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a tržních sil ke zvyšování podílu železnice na mobilitě nákladu a cestujících
 4. progresivní věková pyramida hodně mladých, obyvatelstvo se zpočetňujepřes 50% ve městech D - Dějepis - PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY NA NAŠEM ÚZEMÍ, ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA; ZSV - Základy společenských věd - základy filozofie a východního myšlení.
 5. regresivní věková pyramida Významné je rozdělení jednotlivých věkových skupin podle pohlaví. Ve věkové skladbě zaujímá důležitou úlohu skupina žen v tzv. fertilním věku (15 - 45 let), jsou to ženy v plodném věku
 6. Evropa a svět D - Vikingové, A. Nobel ČJ - H. Ch. Andersen ČJ - románské jazyky D - Kolumbus, Diaz, Gama, Magalhaes ČJ - slovanské jazyky D - římská říše, atentát v Sarajevu 1914 přírůstek/úbytek obyvatel, věková pyramida

To je případ Latinské Ameriky, jižní Asie a Afriky - věková pyramida má sice stejný tvar, mnohonásobně však narůstá počet obyvatel. Naproti tomu Evropa a Severní Amerika řeší opačný problém Mezi řekami Ruhr, Rýn a Lippe rozsáhlá konurbace (s městy Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen Bochum a dalšími). Obyvatelstvo - úkol 6 Následující věková pyramida znázorňuje stav v Německu v roce 2000. Pokuste se na základě obrázku charakterizovat základní znaky německé populace (muži modře) Věková pyramida představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Název je odvozen od trojúhelníkové podoby grafu, ze kterého lze Evropa má 718 mil. obyvatel, tj. 9,6 % světové populace. Hustota zalidnění je vysoká

Geografie obyvatelstva a sídel Studijni-svet

 1. PYRAMIDA VĚKOVÁ podává názornou představu o složení obyvatelstva podle věku současně se strukturou podle pohlaví. RASA - velká skupina lidí se souborem podobných, dědičně podmíněných tělesných znaků, označení historicky zformovaných velkých skupin obyv, které spojuje společný vývo
 2. Věková pyramida; HOSPODÁŘSTVÍ Zeměpis 8.r. 1.díl - Evropa (Čtení s porozuměním) 99 Kč skladem DO KOŠÍKU. Dějepis 8.r. - Novověk 165 Kč skladem DO KOŠÍKU. Fyzika 8.r. - učebnice 172 Kč skladem DO KOŠÍKU. Hudební výchova 5.r. - učebnice.
 3. Věková pyramida - grafické znázornění věkového složení populace Demografické stárnutí - pokles porodnosti a nízká Evropa, západní Sibiř, severní Afrika, jihozápadní Asie, Indie, přistěhovalé obyvatelstvo Severní Ameriky, jižní a východní Austráli
 4. čínská protinatalitní politika = 1 dítě do rodiny ( uměle vytvořená věková pyramida, pokud je v rodině více dětí, pak rodinu čekají postihy (2 děti ( ztráta zaměstnání, 3 a více dětí ( odchod na Z
 5. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav translatologie Bakalářská práce Uršula Hájková Komentovaný překlad: Parlons immigration en 30 questions (F. Héran, 2012, Paříž, str. 30- 61) Commented translation: Parlons immigration en 30 questions (F. Héran, 2012, Paříž, str. 30- 61) Praha 2015 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D
 6. Evropa Austrálie a Oceánie Severni Amerika . 12 V horní části obrázku 1 můžeme vidět přechodové typy věkových pyramid. Spolu s rozvojem země se v průběhu let mění věková pyramida od progresivní, přes stacionární až po regresivní věkovou pyramidu. Obrázek 1: Věkové pyramid
 7. věková pyramida, rasová, národnostní, náboženská, ekonomická) pohyb obyvatelstva - přirozený, mechanický; rozmístění obyvatelstva na Zemi, globální problémy obyvatelstva. 11. Socioekonomická sféra - Geografie sídel Vývoj sídel, rozdělení sídel (městská a venkovská, dočasná a trvalá), struktura měst

Věková pyramida Předproduktivní 0 - 14 let: 39% Produktivní 15 - 60 let: 54,4 % Poproduktivní nad 60 let: 6,6% Západní Evropa se snažila neúspěšně otázku Suezu projednávat. Izrael začal vojensky operovat v Sinaji a francouzské a britské perutě zahájily bombardování Suezu, Káhiry a Alexandrie.. Obyvatelstvo - studií obyvatelstva se zabývá demografie - růst počtu, rozmístění, věkové složení, zaměstnanost, vzdělanost, sídla Růst počtu obyvatelstva: - v současnosti je na Zemi kolem 7 miliard obyvatel - rovnoměrně se zrychluje - na území ČR - 1810 4 mil., 1910 10 mil., 2010- 10 mil - k největšímu nárůstů došlo v době průmyslové revoluc Věková struktura. Předproduktivní 0-15 let - cca 15%. Produktivní 15-65 let - 62%. Poproduktivní . 23%. Problémem stárnutí populace je rostoucí počet lidí důchodového věku a klesání počtu pracujících v produktivním věku - nutné důchodové reformy a financování důchod Věková struktura: 0-14 let: 22,3% (muži 7548116 / ženy 7164921) Trans-Asie -Evropa (TAE) Fiber-optic linka vede z Ázerbájdžánu přes severní část Íránu do Turkmenistánu s expanzí do Gruzie a Ázerbájdžánu, HF rádio a mikrovlnných rádiových relé pro Turecko, Ázerbájdžán, Pákistán, Afghánistán, Turkmenistán.

Obyvatelstvo Česka - Wikipedi

Arial Calibri Wingdings Wingdings 3 Motiv sady Office 1_Motiv sady Office 2_Motiv sady Office Světová populace Věková struktura populace Demografická pyramida Demografická pyramida ČR 1980 a 2007 Typy populací Typy populací Typy populací Typy populací podle věkové struktury Územní rozmístění obyvatelstva Jádrové a periferní. Věková pyramida. ČR podle rodinného stavu v roce 2017 Věková pyramida (také věková struktura) představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Nový!!: Porodnost a Věková pyramida · Vidět víc » Veličina. Veličina je pojem používaný pro kvantitativní a kvalitativní popis reality, tj.

Egypt překonal sto milionů obyvatel

Švýcarsko - zakladní informace o obyvatelstvu Bedekr

 1. (DE) Paní předsedající, populační pyramida v EU se brzy převrátí a věková skupina nad 55 let bude představovat nejpočetnější skupinu obyvatelstva. (DE) Madam President, the population pyramid in the EU will soon be turned upside down and the over 55 age group will represent the largest proportion of the population
 2. Studijní materiál 19. Asie, fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika z předmětu Zeměpis, střední škol
 3. Kontrola mapky střední Evropa - doplněny a vybarveny státy střední Evropy Test - zápis do ŽK + správné řešení, - 5 žáků, test na FG část Evropy, kdo nepsal, zopakovat si, sebehodnocení za 1. čtvrtletí žáků - 5 žáků, test na FG část Evropy, kdo nepsal, zopakovat si,Téma Rakousko - pracuj s atlase
 4. 14. Evropa, socioekonomická charakteristika - Zeměpis ..
 5. 25 nejzajímavějších faktů o tajemných egyptských pyramidác
 6. Pyramidy v Bosně - původ evroé civilizace? :: Avatar 0
 • Johny depp 2017.
 • Spolecenske saty cz.
 • Vousy na skřítka.
 • Rekuperace do koupelny.
 • Mirena recenze.
 • Dlabací vrtáky sada.
 • Čsn 73 5305 administrativní budovy pdf.
 • Jak poznat plesnivou hlívu.
 • Agregátní poptávka.
 • Jak poslat soubor přes messenger v mobilu.
 • Modely pro kluky.
 • Vikingové mapa.
 • Xcode 10 beta download.
 • Divná místa na google earth souřadnice.
 • Hořčík b6 draslík.
 • Předpěstované travní koberce.
 • Haley joel osment net worth.
 • Jak přetáhnout dvd do pc.
 • Burza ptactva kladno 2019.
 • Kermit the frog.
 • Motor s b cyklem.
 • Skotsky terier chovna stanice.
 • Umime matiku 4 třída.
 • Siko české budějovice.
 • Falafel a dieta.
 • Ponozkove predplatne.
 • Meet me halfway.
 • Zš škarvady učitelé.
 • Úřední dopis žádost o pronájem.
 • Akrylátová akvária.
 • Nejznámější operní pěvkyně.
 • Závěsné kapsáře do koupelny.
 • Lšu hrabůvka.
 • Levar burton filmy a televizní pořady.
 • Bojovník 3.
 • Chronické cepy.
 • Diy návody do bytu.
 • Battle of mohacs.
 • Aféra watergate slavné dny.
 • Kožní metastázy.
 • Cenová mapa praha 2018.