Home

Odhad plemenné hodnoty

Genetické hodnocení kanců podle znaků spermatu

 1. Odhad plemenné hodnoty doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. urban@mendelu.cz Genetika kvantitativních znaků Genetická variabilita > jedinci s různými genotypy > různí jedinci mají různou genetickou hodnotu Pro šlechtitele je důležitá plemenná hodnota > ovlivněna efekty alel v lokusu, interakcemi Gamety = 1 alela >>> PH závisí na.
 2. Odhad plemenných hodnot a SEUROP. Základním předpokladem šlechtění zvířat je odhad plemenné hodnoty pro selekční kritéria. Společným úsilím Českého svazu chovatelů masného skotu a vědeckých pracovníků byl vytvořen systém genetického hodnocení pro masný skot
 3. Navrhovaná metoda pro odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost se zakládá na lineárním modelu s náhodnou regresí, který má oproti výše jmenovanému nelineárnímu postupu výhodu, že je lineární a tak je ve shodě s dalšími lineárními postupy, které se využívají pro odhad plemenné hodnoty pr

Pro odhad plemenné hodnoty nebo kvality genofondu chovných psů a fen je posouzení potomků s vylučujícími vadami stejně důležité jako posouzení potomků bezchybných či šampiónů. Jedinci s vylučujícími vadami jsou výsledkem toho, že nevhodné alely mají oba rodiče ve svém genofondu, jsou jejich nositelé, i když se u. Odhad plemenné hodnoty doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. urban@mendelu.cz Genetika kvantitativních znaků 2.5.2011 Genetická variabilita > jedinci s různými genotypy > různí jedinci mají různou genetickou hodnotu Pro šlechtitele je důležitá plemenná hodnota > ovlivněna např. interakcemi mezi alelami v lokusu, Odhad plemenné hodnoty. ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY. 21.3.2019 ADMIN. SKOKOVÝ INDEX pro všechny koně plemene český teplokrevník a koní zapsaných v PK CT, kteří startovali od r.1990 a jejich předky z rodokmenu. Stáhnout Význam, charakteristika plemenné hodnoty. Principy metod používaných k odhadu plemenné hodnoty skotu . Odhad RPH u masných plemen skotu. Odhad RPH u dojných plemen skotu. Konstrukce selekčních indexů . Zaměření výuky a výzkumné činnosti v rámci oboru Obecná a speciální zootechnik

Odhad plemenných hodnot a SEUROP Zeměděle

Metody odhadu plemenné hodnoty. Porovnání potomků s rodiči- na plemennou hodnotu otce se usuzuje užitkovost matky a dcery. Porovnání potomků a vrstevníků- potomci jsou ve stejné stáji, stejně krmeni-počet jedinců a i genetický základ je však různý , zvířata mají různý vě Odhad plemenné hodnoty je provád ěn pro býky i krávy plemene H. Krávy bez p ůvodu ze strany otce nejsou v KDE využívány. Hodnocení býk ů se provádí pouze na základ ě hodnocení lineárního popisu prvotelek . Do hodnocení se zahrnují veškeré prvotelky spl ňující níže popsaná kriteria.. Matematický model pro odhad PH Odhad plemenné hodnoty je provád ěn víceznakovým animal modelem s maternálním efektem. Jak již bylo uvedeno, hodnocení je provád ěno na datech z prvních šesti porod ů jednotlivých krav. P řitom obtížnost porodu p ři prvním otelení zví řete je samostatný znak Odhad plemenné hodnoty pro každou vlastnost se tím zpřesňuje. V našem případě se jedná o souběžný odhad plemenné hodnoty pro obtížnost telení, hmotnost při narození, hmotnost ve věku 120 dnů, hmotnost ve věku 210 dnů a hmotnost v roce. K odhadu plemenné hodnoty pro hmotnost v konkrétním stáří tím napomáhají i. Odhad plemenné hodnoty byl stanoven z výsledků oficiálních skokových soutěží vČeské republice v le-tech 1991 - 2002. Charakteristikou sportovní výkonnosti byla pena-lizace koní trestnými body v jezdeckých soutěžích. Tato charakteristika nabývá hodnot 0 (bezchybn

Kromě Odhad plemenné hodnoty pro přežití prase má EBVPS jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy EBVPS klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Odhad plemenné hodnoty pro přežití prase v jiných. Odhad plemenné hodnoty ohařů na základě kvality jejich potomstva. Daniel Winter. Winter, Daniel, (absolvent LDF) Winter, Daniel, Document has not been rated yet Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}}).

Možnosti odhadu plemenné hodnoty u anglického plnokrevníka. Výkonnost anglického plnokrevníka je výsledkem dlouhodobé selekce na maximální rychlost ve cvalu. Ta je realizována prostřednictvím soustavy speciálních výkonnostních zkoušek, rovinných dostihů. Z jejich výsledků je posuzována tendence vývoje rychlosti a odhadována plemenná hodnota. Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu Program I je realizovaný v letech 2001 - 2004 se státní podporou 8 583 tis. Kč a zaměřením na oblast.. Odhad plemenné hodnoty VEM - věk matky telete HET - heterózní efekt projevující se na telatech HEM - heterózní efekt projevující se na matkách Y = ROK + PO + VEM + HET + HEM + SRO + PHP + PHM + TP + e ROK - třídy podle roku narození zvířat s užitkovostí Fixní efekty PO - pohlaví telete - skupin 1. u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu a u plemenic pro stanovení plemenné hodnoty, Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat a genetické hodnocení podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/1012 se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7 a na základě výsledků hodnocení plemenných zvířat.

Odhad plemenné hodnoty ohařů podle kvality jejich

Genetika pro šlechtitelskou praxi | Náš chov

Odhad plemenné hodnoty 08:18 - 16. 02. 2018. Krásné napsaný a zajímavý článek. Zajímalo by mě, jestli by se někde dali dohledat konkrétní použité vzorce a jaké byly použity do výpočtů fixní efekty. 2. tinace Data 20:34 - 16. 02. 2018. Reaguje na 1 publikuje plemenné hodnoty také Holandsko, od roku 2014 Norsko a naposledy (2019) zavedlo rutinní odhad plemenných hodnot pro zdraví paznehtů také Německo. V následujícím textu přinášíme přehled nemocí paznehtů, které se řadí v podmínkách Č Ve vyspělých chovatelských zemích sportovních koní je odhad plemenné hodnoty metodou BLUP - Animal model běžně používanou součástí šlechtitelských programů. V České republice se ve šlechtění koní tato moderní metoda zatím neujala, přestože je možné vypracovat postup odhadu plemenné hodnoty metodou BLUP - Animal model tak, aby byl použitelný i v našich. Genomické plemenné hodnoty jsou stejně tak jako konvenční plemenné hodnoty bázovány na rok 2005. U gPH pro kilogramy mléka byla stanovena směrodatná odchylka shodně s konvenční na 600. U všech relativních plemenných hodnot je průměr ročníku báz

Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat. Rapotín, s. 177, 1999. Doporuþená literatura • MRODE R.A., THOMPSON R. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values, CABI Publishing. s. 344, 2005. Doporuþená literatura • PRIBYL et al. Genetic evaluation by linear model Odhad plemenné hodnoty pro ukazatele spermatu kanců otcovských plemen : metodika / Hlavní autor: Smital, Jaroslav, 1965- Vydáno: (2008) An introduction to Animal Husbandry in the Tropics / Hlavní autor: Williamson, G. Vydáno: (1959 Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat = Estimate of breeding value in farm animals / Další autoři: Jakubec, Václav, 1930-Jazyk: Čeština: Vydáno: Rapotín : Asociace chovatelů masných plemen, 1999: Témata: hospodářská zvířata

Odhad plemenné hodnoty Svaz chovatelů českého

 1. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty pro prasata plemen České bílé ušloechtilé a Česká landrase. Autoři: KRUPA, Emil, WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a ŽÁKOVÁ, Eliška.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-125-. 2014-09-02
 2. Plemenné hodnoty Kontrola užitkovosti masných plemen skotu (dále jen KUMP), kterou od roku 1991 zajišťuje v České republice Český svaz chovatelů masného skotu (dále jen ČSCHMS), poskytuje v současné době značné množství informací o jednotlivých plemenech a v rámci plemen o růstové schopnosti konkrétních jedinců
 3. Odhad plemenné hodnoty býků podle dojitelnosti jejich dcer / Jiří Fiala. -- [S.l. : s.n.], 1966. -- 72 l
 4. ace - věk p ři vyhodnocovaném zapušt ěn
 5. Odhad plemenné hodnoty se provádí pro znaky z testace výkrmnosti a jatečné hodnoty v polním testu: - PR­VU ­ průměrný denní přírůstek od narození do dne ultrazvukového testu v gramech, - %LM ­ podíl libové svaloviny zjištěný ultrasonograficky a vyjádřený v %
 6. Získávání podkladů pro odhad plemenné hodnoty se od 1.1.1999 řídí Metodickými pokyny k ČSN 46 6164 Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat. Podle těchto pokynů se podklady pro odhad plemenné hodnoty prasat sestávají z: 1. Kontroly reprodukčních vlastností kanců a prasnic 2

uskutečňuje odhad plemenné hodnoty na základě předem stanovených užitkových vlastností koz, stanovuje podmínky za kterých je možné zvíře zapsat do plemenné knihy, vede evidenci plemenných kozlů a veřejných plemeníků (tedy plemeníků, které mohou chovatele bez vlastnictví kozla využívat k přirozenému zapouštění. Odhad plemenné hodnoty a možnost jeho využití ve šlechtění českého teplokrevníka . Ing. Alexandra Pejosová, ČZU Praha. Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D., Mendelu v Brně, Rada PK ČT. Vyspělé zahraniční chovy sportovních plemen využívají odhad plemenné hodnoty ve šlechtění koní již několik desetiletí

Plemenná hodnota, selekce HZ a označování HZ - Chov zvířat

Odhad PH dle užitkovosti příbuzných  = 2n/n+k ( ŘN - ŘPC)kde n počet potomků, k = (4-h2)/ h2 Odhad plemenné hodnoty Způsob odhadu plemenné hodnoty - dle využívaných informací Hlavní - dle vlastní užitkovosti (kontrola užitkovosti) Předběžná - dle rodokmenové hodnoty - původ, exterié 7. Ocenění genetické hodnoty (odhad plemenné hodnoty) Populace starokladrubských koní není natolik početná, resp. problémem je dostatečný počet potomstva po otcích, který je pro funkční model odhadu plemenné hodnoty nezbytností, aby mohl být odhad plemenné hodnoty realizován a mohl sloužit šlechtění starokladrubských. VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav genetiky Klinická genetika Ing. Leona Vychodilová, Ph.D

EBVPS definice: Odhad plemenné hodnoty pro přežití prase

Odhad plemenné hodnoty dále předpokládá pevné zakotvení každého jedince mnoha příbuzenskými vztahy v populaci. Do testu vlastní užitkovosti musí být zastaveny všechny chovuschopné prasničky a všichni chovuschopní kanečci pocházející ze záměrného páření. Do ukončení testu vlastní užitkovosti nesmí být. Odhad genetických parametrů a následně i plemenné hodnoty na základě lineárního popisu, je již několik let nejenom záležitostí vysokoužitkových dojnic, kde je posouzení vztahu mezi jednotlivými ukazateli lineárního popisu zvířat a jejich užitkovostí běžnou praxí. V chovu koní mohou však odhady narazit na problém poukazují na nutnost využití všech dostupných znaků pro odhad plemenné hodnoty, jako je tomu v Německu. Testování výkonnosti teplokrevných plemen je vázáno na splnění urþitého limitu v jednotlivých zkušebních disciplínách při absolvování výkonnostních zkoušek. V nich má mladý kůň prokázat své schopnosti

CzePig > Šlechtění Šlechtění je soubor opatření vedoucí ke zlepšování užitkových vlastností zvířat. Uskutečňuje se na bázi selekce ve šlechtitelských chovech. Šlechtitelské chovy CzePig jsou kvalitativně členěny na nukleové chovy (vyšší nároky na dosahované výsledky a na ukazatele zajišťující co nejobjektivnější odhad plemenné hodnoty) a rezervní. (1) Kvalifikovaný odhad plemenné hodnoty a hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle §7. (2) Plemenné hodnoty získané na základě výsledků tuzemského testování a posuzování zpracovává osoba pověřená k vedení ústřední evidence a zveřejňuje je v součinnosti.

Odhad plemenné hodnoty ohařů na základě kvality jejich

9. Odhad plemenné hodnoty. Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí ASCHK ČR tyto kroky: - snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenícíc Jedná se především o dotace na výkonnostní zkoušky, odhad plemenné hodnoty a kontrolu dědičnosti. Jaké to jsou především? Podpora na zajištění plemenitby koní formou inseminace. Podpora na klisnu, která úspěšně absolvuje zkoušky výkonosti a je zapsána do plemenné knihy Plemenné hodnoty jsou počítány pro průběh porodu, porodní hmotnost a hmotnosti ve věku 120, 210 a 365 dní. Odhad plemenných hodnot je oddělený pro přímý efekt (PE) a maternální efekt (ME). Od roku 2002 jsou plemenné hodnoty pro sledované ukazatele publikovány jako relativní (průměr = 100, jedna směrodatná odchylka = 10)

Možnosti odhadu plemenné hodnoty u anglického plnokrevníka

Odhad plemenné hodnoty - CEP - TA ČR Starfo

Základními jednotkami pro odhad plemenné hodnoty jsou jedinec a populace. Údaje zjištěné při posuzování a testování jsou podkladem pro odhad dílčí plemenné hodnoty jednotlivých znaků, která se odhaduje u. a) mateřských plemen nejméně pro. 1. vlastnosti reprodukce, 2. výkrmové vlastnosti, 3. jatečnou hodnotu Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat. Rozšířit vyhledávání i na popis nabídky. Odhad plemenné hodnoty anglického plnokrevníka v České republice : disertační práce . Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Svobodová, Soňa, 1977-(Autor práce)Další autoři Plemenné hodnoty býků českého stra-katého skotu pro souhrnnou charakteristi-ku vemeno patří k nadprůměrným v rámci celé společně hodnocené populace. Závěr Společný odhad plemenných hodnot exteriéru je dalším krokem v realizaci Tab. č. 3: Počty hodnocených krav a býků v souboru společného odhadu P

Hodnocení, genetické hodnocení a kvalifikovaný odhad

Odhad plemenné hodnoty jsme stanovili u všech plemeníků, jejichž potomstvo startovalo v uvedených sezónách a bylo hodnoceno některou z použitých metod stanovení dostihové výkonnosti. Pro kriterium Gh jsme identifikovali 104 plemeníků. Jejich plemenná hodnota měla rozsah od -71,69 po 81,27 Tím zpřesníme odhad plemenné hodnoty jedince, tedy psa nebo feny, které chceme použít k chovu. Skutečnou plemennou hodnotu nelze zjistit, můžeme pouze určit, jak se genetické založení sledovaného jedince liší od genetického založení ostatních jedinců v populaci. Říká nám pouze, který jedinec je lepší a který.

ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Svaz chovatelů českého

 1. Základními jednotkami pro odhad plemenné hodnoty jsou jedinec a populace. Údaje zjišťované při testování a posuzování jsou podkladem pro odhad plemenné hodnoty pro jednotlivé vlastnosti a znaky uvedené v odstavci 1. (6) Údaje, které zjišťují a evidují chovatel a oprávněná osoba při testování a posuzování ovcí a koz.
 2. Plemenné hodnoty. Kontrola užitkovosti masných plemen skotu (dále jen KUMP), kterou od roku 1991 zajišťuje v České republice Český svaz chovatelů masného skotu (dále jen ČSCHMS), poskytuje v současné době značné množství informací o jednotlivých plemenech a v rámci plemen o růstové schopnosti konkrétních jedinců.Od roku 2000 je snahou ČSCHMS využít tyto.
 3. lineárního popisu se zřetelem na odhad plemenné hodnoty u starokladrubských koní Performance test analysis and linear type trait analysis of Old Kladruby horses with consideration to breeding value estimation Doktorand: Ing. Lea Andrejsová Školitel: doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc. Školitel specialista: Prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc
 4. zpracování výsledků - odhad plemenné hodnoty; hodnocení plemenných a chovných prasat; vystavení a ověření potvrzení o původu zvířat; zpracování připařovacích plánů podle aktuálních plemenných hodnot prasnic a kanců; komplexní rozbory chovů - analýzy, bonitace, lineární hodnocení zvířa
 5. 11. Odhad plemenné hodnoty Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí SCHČT tyto kroky: - snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenícíc

Odhad plemenné hodnoty pro prasata plemen České bílé ušlechtilé a Česká landrase : certifikovaná metodika / autoři Emil Krupa [et al.] -- OLA001 2-025.039 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00110261 Odhad plemenné hodnoty skokové výkonnosti českého teplokrevníka BLUP Animal modelem (THE ESTIMATION OF THE BREEDING VALUE OF THE JUMPING PERFORMANCE IN CZECH WARM-BLOODED HORSES USING THE BLUP ANIMAL MODEL). Iva Jiskrová, Drahoslav Misař. Department of Animal Husbandry, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republi Plemenné hodnoty. Odhad plemennej hodnoty (dalej len PH) je vykonávaný pomocou viac znakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie Odhad plemenné hodnoty Šlechtění prasat se zaměřuje na vybrané znaky charakterizující reprodukci, výkrmnost a jatečnou hodnotu. Skloubit zušlechťování jednotlivých znaků se podařilo na základě principů teorie selekčních indexů, podle které se stanovuje ekonomická důležitost jednotlivých znaků, vycházející z. Podle daného vzorce si pak chovatel spočítá odhad plemenné hodnoty pro další chov, vysvětluje Miroslav Diviš. Beránky s vysokou plemennou hodnotou zařazuje do další plemenitby a prodává je do dalších chovů. Předpokládá, že časem uspokojí zájem odběratelů o mimořádně kvalitní čerstvé jehněčí maso ve stále.

Dotace na koně

V současnosti (duben 2019) jsou publikovány plemenné hodnoty pro přímé znaky zdraví u holštýna a red holštýna ( vit.de, 2019 ). Index zdraví sestává ze 4 komplexních znaků zahrnujících 13 dílčích ukazatelů Aktuální informace z dění měst a obcí. Výklady a komentáře expertů k současným právním předpisům. Veřejné zakázky pro dodavatele i uchazeče. Kompletní podklady k úspěąnému řízení obce starostou obce. Účetnictví obce. Správní řád v praxi. Dotace z EU odhad plemenné hodnoty - dle směrnic ICAR (mezinárodní organizace sjednocující provádění KU a hodnocení zvířat) - prováděna akreditovanými plemenářskými organizacemi v chovech,kde požádali o KU a byly vybráni ( 1

Odhad je nyní prováděn na základě víceznakového BLUP - animal modelu. Použitá hodnota dědivosti zde leží mezi 1 - 3,5 %. Dříve byla plodnost hodnocena jenom na základě NR90. Nyní bude vyhodnocována kompletněji a podrobněji. Zvlášť budou hodnoceny hodnoty od jalovic a zvlášť od krav Odhad plemenné hodnoty Definice znaku Efekty modelu Plemenná hodnota Typ modelu . Šlechtění na zvýšení resistence vůči klinické mastitidě Poskytnutí údajů o mastitidách Plemenné hodnoty Využití ve šlechtěn

Odhad plemenné hodnoty pro růst má Oidipus 119, což ho řadí na špičku plemene. Oidipus je využíván i chovateli v Německu a dalších zemích. OIDIPUS P ZSI 451 Lykke Sirius P x Abudance 217 CZ 500929031 *7. 4. 2006 Relativní plemenné hodnoty - přímý efekt, ČR 9/2013 137 potomků/10. Hodnocení růstu býků v odchovnách a odhad plemenné hodnoty. Zpravodaj svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu, č. 2, 18-21. Přibyl, J. 2007

Předpověď plemenné hodnoty Něco málo z praxe Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz . Příprava datových souboru Příprava dat pro odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot. Testování model Odhad plemenné hodnoty Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí ASCHK tyto kroky: - snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenícíc Odhad plemenné hodnoty. Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí ASCHK ČR tyto kroky: - snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenícíc Pro odhad plemenné hodnoty se používají v souasné dob ě č užitkové vlastnosti, vyjadřující užitkovost za celé období, jako jsou normovaná produkce mléka za 305 dnů anebo pírřůstek masa za celé období výkrmu

skotu vůči klinické mastitidě a nemocem paznehtů - odhad plemenných hodnoty a výpočet indexu zdraví Plemenné hodnoty kanců mateřských plemen k 9. 9. 2019 39. Plemenné hodnoty kanců otcovských plemen k 9. 9. 2019 6 15 22 31 2. 3 10. ročník Zemědělský den Mžany 201 Odhad plemenné hodnoty se provádí na základě fenotypové hodnoty, získané kontrolou užitkovosti, výkonnosti a znaků lineárního popisu. 1.5.2. Chovné klisny a plemeníci jsou hodnoceni podle výsledků všeho potomstva prověřovaného podle stejných kritérií Ocenění genetické hodnoty (odhad plemenné hodnoty) Populace starokladrubských koní není natolik početná, resp. problémem je dostatečný počet potomstva po otcích, který je pro funkční model odhadu plemenné hodnoty nezbytností, aby mohl být odhad plemenné hodnoty realizován a mohl sloužit šlechtění starokladrubských koní

Plemenné hodnoty pre detailné znaky (rozpätie lineárneho popisu 1 - 9 bodov) sa pohybujú v našich podmienkach od -2 body do +2 body. Plemenné hodnoty pre súhrnné znaky: stavba, mliečna pevnosť, končatiny, vemeno a plemenná hodnota pre celkový typ (rozpätie lineárneho popisu 50 -100 bodov) sú v rozpätí približne od -4 do +4. množství a složení vyprodukovaného mléka a ostatní náležité údaje by měly být zahrnuty do výpočtu plemenné hodnoty eurlex eurlex - metóda, použitá na odhad plemenných hodnôt alebo predpovedaných rozdielov , musí byť nestranná 1. změření fenotypové hodnoty (kontrola užitkovosti) 2. odhad plemenné hodnoty (kontrola dědičnosti) 3. selekce (intenzita dle potřebného počtu zvířat a genetického zisku ΔG) 4. získání nové generac

Tyto údaje jsou podkladem pro odhad plemenné hodnoty a pro tvorbu připařovacích plánů. V rámci České republiky, náleží šlechtitelská činnost v chovu koz do gesce Svazu chovatelů ovcí a koz ČR, která v součinnosti s jinými chovatelskými organizacemi (ČMSCH) a sdruženími tyto činnosti koordinuje Pro odhad plemenné hodnoty zvířat podle S nízkým h 2. vlastní užitkovosti má největší význam u užitkových vlastností? Středním h 2. Vyšším h 2. Nejvyšším h 2. Pro odhad plemenné hodnoty podle Otec a matka . rodokmenu má největší význam ? Synové Dcery Prarodiče. Která metoda odhadu plemenné hodnoty Matky - dcery

1053 Guidam Sohn (1) | Svaz chovatelů českého

Podpora ověřování původu - podpora na zajištění analýzy pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu 01.09.2019 - 31.08.2020 31.08.2019 01.09.2020 15.10.2020 2.A.b.C. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - mléčný a kombinovaný typ skotu 01.01.2020 - 31.12.2020 31.12.2019 01.04.2020 30.04.202 Šlechtitelský program (dále jen ŠP) stanovuje chovný cíl, selekční program, akcelerační program, zjišťování a evidenci výkonnostních vlastností, kontrolu užitkovosti a dědičnosti, posuzování vlastností znaků, odhad plemenné hodnoty, evidenci a vystavování dokladů o původu a výkonnosti plemenných koní atd

Svaz/13/018/1310a/220/000515 - Svaz chovatelů českéhoU svatého Jakuba1053 Guidam Sohn (2) | Svaz chovatelů českéhoSvaz chovatelů českého teplokrevníka z

· Odhad plemenné hodnoty - jsou použity následující metody:- Organizování ZV a 70ti denního testu- Vyhodnocování výsledků sportovních soutěží- Spolupráce s VŠ- Hodnocení hříbat a dospělých kon Plemenné hodnoty pro všechny tyto vlastnosti se opírají o několik zdrojů informací: užitkovost rodičů a dalších příbuzných, vlastní naměřená užitkovost a konečně užitkovost potomstva. Čím více informací máme k dispozici, tím přesnějšího odhadu se můžeme dočkat Testování a posuzování mléčné užitkovosti je podle žalované činností, která zabezpečuje sběr dat o mléčné užitkovosti kontrolovaných zvířat, a získaná data slouží jako podklad pro odhad plemenné hodnoty, který určuje genetické založení zvířete a je základním parametrem šlechtitelského procesu Hodnocení produkce medu podle složek umožňuje určit příčiny rozdílů mezi včelstvy v produkci medu a tak zpřesnit odhad plemenné hodnoty včelstev. Oproti produkci medu včelstva jako takové jsou v jednotkové produkci a výkonnosti létavek částečně omezeny vlivy mateřské, čímž je zvýrazněn přímý vliv včel dělnic.

 • F4u corsair model.
 • Veľvyslanectvo sr v čr.
 • Nba výsledky.
 • Kadeřnictví prostějov recenze.
 • Prohlubně po akné.
 • Povolená hotovost do usa.
 • Paspulka význam.
 • Toyota camry cena.
 • Viničné šumice psč.
 • Románská bazilika půdorys.
 • Kryté terasy.
 • Dacia lodgy.
 • Emma drobna here eternally.
 • Kavárna újezd.
 • Suchý vrch parkoviště.
 • Zaklínač 3 sběratelská vášeň quest.
 • Rimadyl 50 mg cena.
 • P90x schedule.
 • Sušička prádla heureka.
 • Jean renoir filmy.
 • Us army shop plzeň.
 • Doplňky na jídelní stůl.
 • Mrouskání wiki.
 • Jak zvládnout astmatický záchvat.
 • Dodge nitro recenze ojetiny.
 • Nejteplejší planeta sluneční soustavy.
 • Tantra joga hradec králové.
 • Zelvy.
 • Postel biano.
 • Francouzská revoluce 1830.
 • Gibsonka bazar.
 • Jon bon jovi wikipedia.
 • Cypřišový olej prodej.
 • Homeopatie švaříčková.
 • Tygří oko náramek.
 • Moderni umeni praha.
 • Fenty beauty make up.
 • Meruňky prodej.
 • Festival dřeva na hradě.
 • Počasí ostrava poruba po hodinách.
 • Hrad trosky pověst.