Home

Strukturní krystalografie

Strukturní krystalografie Jiří Novák 1953 Aukr

 1. Přednáška ze Strukturní krystalografie. 2 strukturní roli. Tetraedr AlO 4 je o něco větší než tetraedr SiO 4, jelikož střední vazebná délka Al - O je 1,75 Å. Jsou-li ve struktuře propojeny tetraedry AlO 4 a SiO 4 musí být jejich rozdílné velikosti kompenzovány změnou v úhlu Al - O - Si. Z.
 2. Strukturní krystalografie orig. polopl. vazba s přebalem, 1. vydání Autor: Jiří Novák Rok vydání: 1953 Počet stran: 212 Vydal: Přírodovědecké nakladatelství, Praha Stav: velmi dobrý stav, přebal je zašpiněný v okrajích potrhaný, prasklý hřbet, razítka Náš kód: JE 01628M Název: Strukturní krystalografie Aukce prodejce wwANTIKVARIATYcz Majitel: Tomáš Maděra.
 3. Rentgenová strukturní analýza (v biochemii často nazývána rentgenová krystalografie, německy Röntgenstrukturanalyse, anglicky X-ray structure analysis, nebo X-ray crystallography) je analytická metoda zabývající se studiem interakce krystalických vzorků s rentgenovým zářením, která umožňuje určit absolutní strukturu molekul, tj. polohy atomů, vazebné délky a úhly v.
 4. hmota, stavba atomová, příručky vysokoškol., atomy, krystalografie strukturní: Rok vydání: 1953: Int. číslo: 20271: Popis: Učebnice vysokoškolská a příručka pro budoucí mladé badatele. Předpokládá znalost morfologické krystalografie jako základu pro porozumění symbolice Hermann-Manguinově, z jejíž značek lze.
 5. Historie krystalografie a strukturní analýzy Rentgenová strukturní analýza v Československu Aplikace rentgenové strukturní analýzy.
 6. A. Krystalografie Krystalografie je nauka, která se zabývá především studiem struktury krystalů a poruchami jejich ideální struktury. Krystal je pevné těleso s trojrozměrně periodickým rozmístěním základních stavebních částic (atomů, iontů, molekul).1 Periodické rozmístění částic se projevuj

Teoretické principy strukturní krystalografie: sonda sonda velikosti vhodné pro studium atomů -elektron,neutron,foton rentgenové záření - vlnová délka (10 - 0.01 nm) v oboru standardních meziatomových vzdáleností (~ 1 Å) interakce fotonu s látkou - rozptyl nebo absorbc Krystalografie je nauka, (1876), odvodili Arthur Moritz Schoenflies a Jevgraf Fjodorov 230 prostorových skupin prvků souměrnosti krystalové strukturní mřížky (1890-1891). V roce 1914 obdržel Max von Laue Nobelovu cenu za fyziku za objev rozptylu rentgenových paprsk. Rentgenová krystalografie patří mezi stěžejní analytické metody pro studium struktury látek, o čemž svědčí řada Nobelových cen napříč vědními obory, které s krystalografií souvisejí. Další Nobelova cena by mohla být v budoucnu udělena za převratné objevy, jež strukturní krystalografii posouvají o velký krok.

Strukturní krystalografie orig. poloplátěná vazba s přebalem, ten je zašpiněný, odřený a v krajích pomačkaný a potrhaný, desky mají trochu odřené hrany a nar Strukturní krystalografie Strukturní analýza využívající elektronová difrakční data je mladý obor, kerý prochází prudkým rozvojem ve všech svých oblastech. Ve skupině elektronové krystalografie se zabýváme především dvěma tématy - vývojem software pro analýzu elektronových difrakčních dat a vývojem metodiky pro určování krystalových struktur z elektronových difrakčních dat s.

1 Strukturní krystalografie. 1.1 Rozdělení látek podle skupenství a stavby. 1.1.1 Skupenství látek. 1.1.2 Základní vlastnosti amorfních látek. 1.1.3 Základní vlastnosti krystalických látek. 1.2 Krystalické látky. 2 Morfologická krystalografie. 2.1 Vznik krystal. analytické techniky - RTG strukturní krystalografie (našimi organiky nazývané ix rej). Fakt, že v RTG difrakčním obraze krystalu musí být zakódována informace o jeho vnitřní struktuře si poprvé uvědomil William L. Bragg, který ke svým pokusům začal používat monochromatický RTG svazek. V letech 1912 a 1 Strukturní krystalografie. 1.1 Rozdělení látek podle skupenství a stavby. 1.2 Krystalické látky. 1.3 Symetrie krystalických látek. 1.4 Krystalová mřížka. 1.5 Bodové grupy v mineralogii. 1.6 Prostorové grupy v mineralogii. 1.7 Reciproká mřížk Strukturní krystalografie. 2. Forma výskytu minerálů . 3. Omezení tělesa krystalu. Krystalografie a strukturní analýza ve fyzice, biologii, chemii, materiálových vědách. Časové schema bude zveřejněno po 16.11. Synchrotronová sekce. Uwe Muller (BESSY): X-ray diffraction structural biology using synchrotron radiatio

Odborné vymezení Bulletinu je především zaměřeno na následující obory: * mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie * studium minerálních paragenezí a minerogenetických procesů * meteoritika a studium tektitů * ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek * topografická mineralogie. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu strukturní krystalografie.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru

Rentgenová krystalografie - Wikipedi

Jiří Novák - Strukturní krystalografie - úvod do studia

Strukturní krystalografie: Viz též: Krystalografie Nadřazený: Poznámka (bibliogr.) zabývá se vnitřní stavbou krystalů; rentgenostrukturní analýza krystalických látek: Historie zpracování: 1996/10/11 1999/03/08 OSD 002/S1T80 OSD 002/S1T8 Oddělení strukturní analýzy má pět dobře vybavených úzce spolupracujících výzkumných skupin, které pokrývají obory rentgenové difrakce, elektronové mikroskopie, mineralogické krystalografie, magnetických struktur a teoretické krystalografie strukturní a chemické krystalografie, morfologické krystalografie a krystalografie fyzikální. 1. Mineralogie a její rozdělení . Mineralogie je věda o nerostech čili minerálech. Nerost (minerál) je anorganická homogenní přírodnina, jejíž složení lze vyjádřit chemickým vzorcem. Nerosty jsou skupenství pevného, vzácně. Strukturní krystalografie : úvod do studia atomové stavby hmot . Saved in: Bibliographic Details; Main Author: Novák, Jiří.

Laboratoř strukturní biologie | KATEDRA INŽENÝRSTVÍ

Úvod do krystalografie a strukturní analýzy - CSC

Krystalografie - Wikipedi

Strukturní krystalografie. Přednáška Cvičení/laborato ř. 2019, letní semestr. Krystalografie chemická zkoumá chemické složení látek a vztah mezi ním a tvarem krystalů, krystalografie strukturní studuje atomovou stavbu krystalů a její zákonitosti. Krystalografie se uplatňuje zejm. v mineralogii, elektrotechnice, radiotechnice, metalurgii, chemickém průmyslu Strukturní krystalografie se rozvíjela v minulém století Náš zásadní přínos nebyl tak moc v té experimentální části, tedy sběru dat, ale právě ve výpočetních postupech, které jsme vylepšili natolik, abychom z toho dokázali dostat informaci, dodal Strukturní analýza proteinů metodami rentgenové a neutronové krystalografie Vedení. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (vedoucí) Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (konzultant) Abstrakt. Proteiny jsou základními strukturními a funkčními jednotkami všech živých buněk Strukturní krystalografie se zabývá strukturou krystalických látek; chemická krystalografie studuje vztahy mezi strukturou krystalů a jejich chemickými vlastnostmi, zabývá se charakterem chemických vazeb v krystalických látkách apod. Ostrá hranice mezi strukturní a chemickou krystalografií neexistuje, a proto jsou obě.

1. Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, RTG metody určování minerálů. 2. Chemická krystalografie, stavba atomu, chemické vazby, koordinační čísla a polyedry, význam geometrického a chemického faktoru u různých typů struktur. Izomorfie, polymorfie a polytypie. 3 Krystalografie. Krystalografické soustavy; Metoda se nazývá rentgenová strukturní analýza a dají se s její pomocí stanovit struktury sloučenin anorganických, organických i biologických, pokud jsou ve formě krystalického vzorku o rozměrech alespoň 0,1 mm. Každá látka, na kterou dopadají rentgenové paprsky je zdrojem. Všeobecná mineralogie. morfologická krystalografie studuje vnější tvar krystalů; strukturní krystalografie studuje vnitřní stavbu minerál Překlad slov a slovíček z češtiny do angličtiny zdarma. Anglický slovník (česko-anglický slovník) Pro český výraz strukturní krystalografie bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0) Strukturní krystalografie První pokusy (uspo řádání podle von Laueho) →difrak ční obrazec Analýza rozložení difrak čních stop (W. L. Bragg, W. H. Bragg): • Krystal ≡soubor rovin, každá rozptýlí malé množství záření • Intenzita výsledného rozptylu dostate čná ke vzniku stopy interference vln od všech rovi

Strukturní krystalografie NMR spektroskopie Molekulová spektroskopie Hmotnostní spektroskopie Chiroptické metody ESCA ----- Název modulu: Strukturní krystalografie Vyučující: Dr. Ing. Michal Hušák Přednášky: 1. Teoretické základy krystalografie krystalové soustavy, prostorové grupy, matematický popis RTG difrakce. 2 'strukturní krystalografie' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglick Strukturní krystalografie se zabývá studiem struktury, tedy trojrozměrně periodického uspořádání stavebních částic krystalů. Tento obor úzce souvisí se zkoumání vztahu mezi strukturou látek a jejich fyzikálními vlastnostmi. V materiálovém inženýrství se pak tyto vlastnosti můžou využít při vývoji látek s. Strukturní krystalografie je vědní obor zabývající se určováním atomární struktury krystalických látek. Znalost krystalové struktury je základem pro rozvoj řady vědních oborů jako je například materiálové inženýrství, organická i anorganická chemie, farmacie či molekulární biologie

Obstojí česká krystalografie v evroém a celosvětovém kontextu? Kolega Jan Dohnálek, předseda nově vzniklé České společnosti pro strukturní biologii, se např. zabývá strukturou lékařsky a biotechnologicky důležitých enzymů. K rozvoji tohoto oboru přispívají například Ústav molekulární genetiky. Strukturní krystalografie : úvod do studia atomové stavby hmoty / Jiří Novák. -- Praha : Přírodověd. vyd., 1953. -- 208 s. : il

Krystalografie na MFF UK. Na MFF UK má rentgenová strukturní analýza dlouhou tradici. Skupina strukturní analýzy v podstatě existuje od založení fakulty v roce 1951. Tehdy působila na katedře fyziky pevných látek a rentgenografické oddělení vedl doc. Josef Šedivý Rozvoj NMR krystalografie pro detailní strukturní popis farmaceutických systémů . V celém průběhu řešení projektu jsme sledovali dva základní cíle. V první linii našeho výzkumu jsme se soustředili na rozvoj NMR krystalografie. Tento přístup, který byl poprvé rámcově formulován v roce 2005, je založen na sofistikovaném. Skupina Konspektu 548 - Krystalografie [10] Věcné téma: Krystalografie: Viz též: Struktura a textura krystalů Podřazený pojem: Viz též: Strukturní krystalografie Podřazený pojem: Viz též: Nepravidelnosti v krystalech Podřazený pojem: Viz též: Rentgenová krystalografie Novák, Jiří: Strukturní krystalografie - úvod do studia atomové stavby hmoty, 1953. Název: Strukturní krystalografie - úvod do studia atomové stavby hmoty Strukturní krystalografie : úvod do studia atomové stavby hmoty / Jiří Novák -- OLA001 146.643 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001061796 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00106xxxx / 0010617xx / 001061796.ht

Krystalografie bez krystalů - Časopis Vesmí

Programy; FullProf - fp2k_2012.exe (program pro Rietveldovu analýzu) - Oficiální stránky; KTigBin - Metoda těsné vazby.; Kalvados software (pomocné programy pro strukturu a difrakci); Refinement - Testovací soubory YCoO3_CpA.pcr a YCoO3_CpA.dat pro FullProf.; Literatura a odkazy - symetrie, struktura a difrakce; I. Kraus, Struktura a vlastnosti krystalů, Academia Praha, 199 Makromolekulární krystalografie, využití synchrotronového záření ve strukturní analýze, vývoj biotechnologií pro průmyslové aplikace, návrhy léčiv. Výzkumná činnost Laboratoře strukturní biologie (založena 2016) je zaměřena především na využití synchrotronového záření ve strukturní biologii, tj. strukturní.

Historie krystalografie a strukturní analýzy

Strukturní krystalografie

Strukturní krystalografie : úvod do studia atomové stavby hmoty / Jiří Novák. Zobrazeno: 68 x . Detail . Obsah Svazky. Buďte první! Komentáře Buďte první! Název dokumentu: Strukturní krystalografie : úvod do studia atomové stavby hmoty / Jiří Novák:. Krystalografie proteinů se jako klíčová technika strukturní biologie zaměřuje na určování prostorové struktury proteinů pomocí difrakce rentgenového záření na monokrystalech. Krystalizace proteinů je empirická metoda spočívající v hledání individuálních podmínek a parametrů ovlivňujících vznik krystalů a v. Na stránce najdete studijní materiály z oblasti krystalografie a strukturní analýzy. Na stránce najdete studijní materiály z oblasti krystalografie a strukturní analýzy. Úvod do principů strukturní chemie anorganických krystalických látek. Úvod do principů strukturní chemie anorganických krystalických látek. www.vscht. 1.2 Krystalografie strukturní Strukturní krystalografie se zabývá studiem vnit řního uspo řádání krystal ů - struktury. Dále si všímá poruch ideální struktury a jejich vlivu na vlastnosti krystalu. Zkoumá také vnit řní symetrii. 1 Chvátal, M. Mineralogie pro 1. ročník - Krystalografie. 1 • Ve svých devětatřiceti platí za světově uznávaného odborníka v oblasti strukturní krystalografie. • Vystudoval geologii, ale se smíchem říká, že kdyby věděl, o čem je krystalografie, býval by šel na matfyz. Pro moji profesionální kariéru mi moje škola dala, kromě základních studijních návyků, velmi málo

25. VŠEOBECNÁ MINERALOGIE . Část 2.. doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř.Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail. Oddělení krystalogeneze a biomolekulární krystalografie v rámci výuky předmětu Biokrystalizační metody (253 na PřF a KRK na ÚFB), který na JU zavedla vedoucí oddělení v roce 2001, od r.2004 každé dva roky organizuje mezinárodní kurz pod záštitou Federace Evroých Biochemických Společností (FEBS, www.febs.org) s. Základy strukturní krystalografie a fyzikální základy difrakční a elektronové strukturní analýzy pro krystalické, částečně uspořádané a amorfní látky s důrazem na vztah mezi strukturou a vlastnostmi. Zaměřeno na aplikace metod strukturní analýzy v biofyzice, makromolekulární fyzice, chemické fyzice a krystalochemii Předmět dává základy strukturní krystalografie, na které navazují difrakční metody studia krystalických materiálů. Důraz je kladen na pochopení obecných principů difrakce vlnového záření na periodických objektech, tak aby absolvent dokázal porozumět novým technikám vhodným pro výzkum nanomateriálů Autor knihy: Jaromír Marek; Zdeněk Trávníček, Téma/žánr: rentgenová strukturní analýza - monokrystaly, Počet stran: 170, Cena: 193 Kč, Rok vydání: 2002.

Krystalografie je nauka, která se zabývá především studiem struktury krystalů, vývojem a poruchami jejich ideální struktury.. Geometrická krystalografie se zabývá vnějšími tvary.; Fyzikální krystalografie se zabývá fyzikálními vlastnostmi.; Historie. Počáteční příspěvky k systematickému shromažďování informací o minerálech můžeme nalézt u Theofrasta (371. Strukturní studie vybraných marker krystalografie lze využít k návrh ům nových diagnostických či lé čebných strategií. Zadání práce - cíl práce Bakalá řská práce je zam ěřena na shrnutí poznatk ů o trojrozm ěrné struktu ře markeru. Ve výuce je kladen důraz na podrobný výklad krystalografie a difrakčních metod. Jedná se o obory, ve kterých má toto oddělení mnohaletou tradici a je respektovaným pracovištěm ve výchově specialistů orientovaných na strukturní analýzu látek

Metodika strukturní elektronové krystalografie FZ

Studenti budou umět: Principy tří zvolených metod strukturní analýzy Používat zvolené metody při charakterizaci látek Používat metody při řešení konkrétních problém Strukturní biologie a proteinové inženýrství Hlavním cílem programu je výzkum nových biotechnologicky, diagnosticky a lékařsky důležitých biomolekul, proteinů a nukleových kyselin a jejich konstrukce nejmodernějšími technikami molekulární biologie a proteinového inženýrství

odkazy

Chemická krystalografie, geometrický a chemický faktor. Chemické vazby a jejich vztah k fyzikálním vlastnostem. Objasnění pojmů izomorfie a polymorfie. Makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálních fází. Optické vlastnosti a jejich identifikace pomoci mikroskopie v polarizovaném světle.Systematická mineralogie. * krystalografie * strukturní krystalografie * krystalová struktura * dislokace * elektronová mikroskopie * deformace * plastická deformace: Forma a žánr * monografie: GBS: ISBN:978--08-096672-4: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu kancelář: bud. B/1036 Poříčí 623/7 . telefon: 549 49 7007: e‑mail

Učebnice mineralogie pro bakalářské studium - obsa

Strukturní krystalografie; Novák, Jiří Antikvariát Učebnic

Struktura 2009NMR krystalografie aktivních farmaceutických substancíÚvod do strukturní rentgenografie - Ivo Kraus | Databáze knihUčebnice mineralogie pro bakalářské studiumpředmluva
 • Igrane výlety.
 • Beef bar.
 • Jak natočit vlasy kulmou.
 • Sjezdovky šumava.
 • Babiččiny kvašáky.
 • Intranet nemocnice šumperk.
 • Nařízení 910/2014.
 • Sověti velké písmeno.
 • Výtok jako příznak těhotenství.
 • Bcg vakcina zkratka.
 • Olejové pastely pentel.
 • Pumpovací vzduchovka.
 • Cena projektu pro stavební povolení.
 • Písnička o opici.
 • Helsinki doprava z letiště.
 • Monstra vs vetřelci online.
 • La la land online kukaj.
 • Turecko moře.
 • Chlamydie jak se přenáší.
 • Dřevěné vchodové dveře cena.
 • Tajfun filipiny 2017.
 • Jak vyvolat nechuť k jídlu.
 • Toxiny hub.
 • Ron perlman filmy.
 • Na staré poště nymburk.
 • Svickovy graf.
 • Porucha buněčné imunity.
 • Čerti v pekle.
 • Gia carangi kniha.
 • Lonicera japonica red world.
 • Panelová garáž.
 • Jak zvládnout astmatický záchvat.
 • Zdeněk burian cena obrazů.
 • Suchý vrch parkoviště.
 • Hostitelská péče liberec.
 • Kur.
 • Euromedia group pragma.
 • Plyšový duch.
 • Email zdarma srovnání.
 • Ultrazvuk 20 týden pohlaví.
 • Dolíčky po akné.