Home

Litosférické desky seznam

Litosférické desky (taky tektonické) jsou součástí litosféry naší planety a jsou považovány za endogenní jev, neboť energii pro svůj pohyb berou v zemském jádře. Tento pohyb byl v minulosti jednoznačně dokázán německým vědcem Alfredem Wegenerem, který sestavil svou teorii kontinentálního driftu.Desky se pohybují většinou velmi pomalu, v řádu centimetrů ročně Pohyb desky vzhledem k jihoamerické desce, pod kterou subdukuje je kolem 3,7 cm/rok směrem na východ. Nazca je jednou z nejrychleji se pohybujících tektonických desek. Předchůdcem desky Nazca byla farallonská deska, která se rozpadla před asi 23 milióny let na hranici oligocénu a miocénu. Rozpadem vznikly desky Nazca a kokosová Litosférické desky. Němec Alfred Wegener si povšiml, podobně jako před ním jiní, že se oba břehy Atlantského oceánu podobají, jakoby došlo k roztržení dříve jednotné pevniny. V r. 1912 zveřejnil teorii kontinentálního driftu, unášení pevninských ker. Původní jednotnou pevninu, která se podle něj rozdělila, nazval Pangaea Pohyb litosférických desek - globální desková tektonika Litosféra, nejsvrchnější obal Země jako vesmírného tělesa zahrnující zemskou kůru a svrchní část pláště, není jednolitá, ale skládá se z 14 hlavních a 9 vedlejších tzv. litosférických desek.Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivé kontinenty či jejich části zrovna tak jako části oceánů

Subdukce - podjíždění jedné oceánské litosférické desky pod pevninskou.Vzhledem k tomu, že oceánská deska je mladší, tenčí a tím i ohebnější, podsouvá se ona pod pevninskou. Výsledek tohoto procesu je pak ovlivněn šíří pevninského šelfu. Ta určuje v jaké vzdálenosti od pevniny dochází k subdukci a tím i místo projevů tohoto pohyb Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv) Litosférické desky - rozsáhlé bloky - kry, na něž je rozlámána litosféra, různě velké a mocné. Některé nesou výhradně kontinenty a jejich zatopené okraje, jiné jsou dnem oceánů, na některých spočívá obojí. Pohybují se po astenosféře , vzdalují se od sebe, narážejí na sebe nebo se jedna pod druhou podsouvá.

Malé litosférické desky(názvy dle atlasu): Nazca, Kokosová, Karibská, Juan de Fuca, Somálská, Arabská, Íránská, Helénská (Egejská), Filipínská, Karolínská, Scotia (v atlase není označena). Seznam menších desek není jednotný, dělení je složité a rozlišují se desítky dalších desek, které jsou často pouze. Litosférické desky v Asii: Eurasijská (většina Asie, jejími podčástmi jsou Helénská a Íránská deska), Indicko-australská (jejími podčástmi jsou Indická a Australská deska - Australská se stýká s Eurasijskou v oblasti Indonésie), Arabská, Filipínská, Tichomořská Tento pohyb, kdy pevnější a lehčí litosférické desky kloužou po hustější polotekuté astenosféře, označujeme jako kontinentální drift. Rychlost pohybu je obvykle udávána v rozsahu 10 až 40 mm/rok. Největší rychlost 160 mm/rok je zjištěna u desky Nasca (obr. 3-26)

Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desky Author: Počítač Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Island je jedním z nejzajímavějších ostrovů naší planety, výstižně nazývaný ostrovem ohně a ledu, protože se tu nacházejí tři ledovce a činné sopky, některé dokonce i přímo pod ledovci, má rozlohu téměř 103 000 km 2 a nachází se na rozhraní euroasijské a severoamerické litosférické desky (na tzv. středoatlantském oceánském hřbetu) př. pískovec nebo vápenec LITOSFÉRA litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují Litosférické desky LITOSFÉRA ? Jak se projevuje na povrchu Země pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody co jsou to litosférické desky? Témata: geologie. 1 reakce Anonym34977. 08.11.2007 20:58 | Nahlásit. Tektonická deska (také litosférická deska) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou Litosférické desky se zde pohybují proti sobě a střetávají se. Jedna se podsouvá pod druhou a díky tektonickým silám v těchto oblastech vznikají vysoká pásemná pohoří, dlouhá pásma ostrovů nebo hluboké oceánské příkopy. Jak poměrně pomalý pohyb litosférických desek způsobí vyvrásnění takového pohoří, jako.

Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat a tak se jejich pohyb vztahuje vzhledem k osám Země anebo k horkým skvrnám (hot spots) Litosférické desky - pohybují se po astenosféře (nachází se kolem 200km pod povrchem, oblast vzniku endogenních pochodů, rozžhavené magma) - desky se posunují přibližně o 1-5cm za rok - 2 desky se mohou: a) přibližovat - náraz, buď se těžší deska zasune pod lehčí (tvorba oceánskýc Vrásová pohoří - 2 litosférické desky do sebe narazí a vznikají vrásy. Část vyklenutá nahoru se nazývá sedlo a prohnutá část je koryto. (Uč. str. 38 obr. 38) Kerná pohoří - křehké horniny se zlomí => kry - Jsou-li dva zlomy blízko sebe, kra mezi nimi vystoupí nad okoln

1. tam, kde se pohybují proti sobě litosférické desky - velký tlak - vrstvy zemské kúry se prohnou do vln=vrásy -tento děj se nazývá vrásnění a vznikne vrásové pohoří-Vrása má dvě části: a)sedlo - vyklenutí nahoru (horské hřbety) b)koryto - prohnutí dolů (údolí 'litosférický' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny.

Kategorie: Geografie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tématem krátké práce je Severoamerická litosférická deska.Autorka stručně seznamuje s její polohou a uvádí, s jakými dalšími litosférickými deskami sousedí Desková tektonika. Teorie deskové tektoniky zveřejněná v 60. letech zahrnuje poznatky o pohybech kontinentů, rozpínání oceánského dna a subdukci. Podle ní jsou povrchové partie Země tvořeny litosférickými deskami s mocností asi 100 km, které se pohybují po měkkém podkladě - astenosféře (s mocností asi 200 km). Velkých desek je 6 (pacifická, americká, euroasijská.

Pohyb litosferických desek - Wikipedi

 1. NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je RNDr. Aleš Špičák, CSc.Projekt vznikl za laskavé podpory Komer..
 2. litosférický: litosférické desky placche litosferiche. ozvučný: hud. ozvučná deska nástroje tavola armonica. palubní: palubní deska auta cruscotto . pamětní: pamětní deska targa commemorativa. přístrojový: přístrojová deska cruscotto . rezonanční: rezonanční deska tavola armonica. sklopný: sklopná deska stolu ap.
 3. Toto video vytvořila Hana Štěpánková v rámci výzvy Umíš učit? Ukaž se! Studujte s námi na https://cs.khanacademy.or
 4. Seznam obcí naleznete zde. Hrabství. Island se tradičně dělí na 23 hrabství (sýsla, množné číslo sýslur) a 24 nezávislých měst (kaupstaðir). Seznam hrabství naleznete zde. Regiony. Island se dělí na 8 regionů. Islandský region je to samé jako kraj. Seznam regionů. Austurland; Höfuðborgarsvæðið; Norðurland eystr
 5. y až o tři metry. Nový Zéland leží v seismicky aktivní oblasti, na rozhraní Pacifické a Australské litosférické desky
 6. Litosférické desky se pohybují po plastické vrstvě - astenosféře. Jejich pohybem dochází k přirůstání a zániku zemské kůry. Litosférické desky oceánské a kontinentální; podsouvání (subdukce), subdukční zóna; šelf, kontinentáln
 7. litosfÉrickÉ desky Litosféra je rozdělena na desky s jak pevninskou, tak oceánskou kůrou = litosférické desky Mají maximální mocnost pod kontinenty, v oblasti vysokých pohoř

Ukázka - Litosférické desky: Jednotlivé desky podrobněj

 1. Litosférické desky. Litosféra není souvislá, tvoří ji litosférické desky, které se neustále pohybují (cca 2 cm, za rok). Před 250 mil lety byla jedna pra pevnina Pangea, která se později rozdělila na dvě části - Lauraasii a Gondwanu. Později došlo ke vzniku současných kontinentů
 2. Na však. Tektonická deska (také litosférická deska) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou. Led
 3. podsouvání jedné litosférické desky pod druhou. Jak se nazývala prehistorická deska? Pangea. Panthalassa. Tethys. V jaké nadmořské výšce se rozkládají vrchoviny? 30m - 150 m. 150 m - 300 m. 300 m - 600 m. O co se jedná, jestliže je dno jezera pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina leží v nadmořské výšce
 4. Atmosféra vznikla v důsledku odplyňování láv, které vznikly ze sopečných reakcí a tvořily většinu planety. Tyto lávy se postupně uvolňovaly ze svrchního pláště (tekutá vrstva - astenosféra, po které kloužou litosférické desky) a postupně vytvořily zemskou kůru (nejsvrchnější část planety s mocností 6 - 70 km)
 5. Litosférické desky a jejich pohyby. Horniny a jejich dělení, zvětrávání hornin. Historie vzniku pevnin a oceánů. Seznam sedmi divů vytvořil ve 2. století před naším letopočtem helénský filozof Filón Byzantský. Do dnešních dnů přetrvaly jen egyptské pyramidy. Zbylé stavby podlehly požárům a zemětřesením

Litosférické desky - Galakti

Zemská kůra, litosféra, litosférické desky Svrchní obal Země je tvořen zemskou kůrou, oddělenou od Pevninská litosférická deska- silnější, ale lehčí než oceánská Oceánská litosférická deska- má větší Na rozdíl od endogenních činitelů působí vytrvale a nerovnosti reliéfu převážně zarovnávají. - největší litosférické desky: Pacifická, Severoamerická, Jihoamerická, Euroasijská, Africká, Indická, Australská, Antarktidská - spojnice litosférických desek: Tichomoří, V Asie, S Amerika, J Evropa Tam, kde se litosférické desky naopak k sobě přibližují, dochází zpravidla k podsouvání jedné pod druhou v tzv. ð. í ô Otázka č. í ô Litosférické desky se pohybují za rok v řádech:..99 ð. í õ Otázka č. í õ Je možné, aby řeka tekla do kopce nebo po rovině Hory s vrcholky vyššími než je Mount Everest, soutěsky šestkrát hlubší než Grand Canyon, rozlehlé a pusté pánve, kde žije jen omezené množství živočichů. Tak vypadá svět pod hladinou oceánů. Jeho tajemství rozluštily satelity CryoSat-2 a Jason-1, díky nim mají vědci k dispozici nové podmořské mapy, uvedl David Sandwell z kalifornského institutu oceánografie

Nachází se na styku eurasijské a africké litosférické desky - důsledkem jsou zemětřesení a sopečná činnost v jižní Evropě (např. sopky Vesuv, Etna a Stromboli) a vznik vysokých pohoří Evropy - Pyrenejí, Alp, Karpat. Nejvyšší hora Evropy Mont Blanc (4 810 m) se nachází v Alpách. Nejdelší řeka je Volha (3 531 km) 2/ ve všech případech pojmenuj sousední litosférické desky 3/ do mapy naznač zbylé hranice všech litosférických desek a dopojmenuj je, pokud si je již nepojmenoval. 4/ mapu velmi pěkně ofoť a vlož jako přílohu do úkolu Litosféra samotná není homogenní, skládá se ze zvláštních bloků, které se nazývají litosférické desky. Zahrnují oceánskou i kontinentální kůru. I když existuje případ, který lze považovat za výjimku. Tichomořská lithosférická deska se skládá pouze z oceánské kůry litosférické desky zemětřesení oteplová-ní tání ledovců podmořské zemětřesení tsunami kyselé deště oxid siřičitý freony spreje úbytek raků říčních račí mor imise reakce skleníko-vý efekt oxid uhličitý eroze půda Připravené pexes

- 2 - Z á ZEMEPISNÁ OLMPIÁA OKRESNÍ KOLO C á Zeměpisná olympiáda 2018/2019 autoři: ilvie . uerová, DTP: ydov etr rahorsch b. Seřaď regiony jižní Afrika, jihovýchodní Evropa a Japonsko sestupně od 1 do 3 podle počtu zemětřesení, kdy 1. = region s nejvyšším počtem zemětřesen Vznik - třetihory - náraz indické litosférické desky na euroasijskou KARAKORAM SZ od Himálaje → dohromady 14 vrcholů přes 8000m S od Himálaje - nejvýše položená náhorní plošina světa TIBETSKÁ NÁHORNÍ PLOŠINA (průměrná výška cca 5000m Zemská k ůra je rozd ělena na rozsáhlé kry- neboli litosférické desky, které se neustále pohybují. Dále je roz člen ěna na svrchní žulovou (granitickou) sféru a spodní čedi čovou (bazalticko - gabrovou) sféru. (Litosféra, 2015). Zemskou k ůru m ůžeme také rozd ělit na typy Zemská kůra a svrchní část pláště tvoří pevný obal -LITOSFÉRU. Ta je rozlámaná na litosférické desky. Úkol: Nakresli schéma zemského tělesa. Užívej pojmy zemské jádro, zemský plášt, zemská kůra, litosféra, litosférická deska, geologie GEOLOGIE - studuje stavbu Země, horniny, nerosty

Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá litosférou.Je zde popsána stavba a složení Země, včetně členění zemské kůry. Podrobněji jsou zde rozebrány litosférické desky a jejich pohyby Džibutsko se nachází v místě, kde se setkávají tři různé litosférické desky. Z tohoto důvodu zde můžete spatřit například rozsáhlé pouště jako z Marsu. Uvolňují se zde sopečné plyny z takzvaných fumarolů, což vizuálně působí téměř magicky Když přišlo do San Francisca zemětřesení v roce 1906, dosáhlo síly 8,3 a zapsalo se na seznam nejničivějších katastrof. Město bylo během tří dnů v troskách a pohroma si vyžádala obrovské škody a tři tisíce mrtvých. Nebezpečný zlom San Andreas předpovídá další obří katastrofu: zemětřesení už tu má zpoždění Před osmi lety zasáhlo japonské ostrovy silné zemětřesení, které si společně s následnými vlnami tsunami vyžádalo 15 889 obětí na životech litosférické desky se neustále pohybují a vyvolávají zemětřesení; zemětřesení pod hladinou oceánu způsobují obrovské vlny tsunami; síla zemětřesení se měří seizmografy; ve světě se používají dvě stupnice: Mercalliho - 12 stupňů. Richterova - 10 stupň

LITOSFÉRA - stavba Země a pohyb litosférických dese

Podotýkám, že nejdál jsem byl na Americkém kontinentě asi tak 50 km od hranice litosférické desky, takže to bude trochu jiný příběh, než psal pan RedGuy. Celý článek... Nahoře bez: Opel Tigra TwinTop. Anonymní autor. 26.10.2020. Auta. komentáře 4. 5 315x přečteno Portál pro rodiče a pedagogy-učitele. Informace, náměty, zkušenosti. Učební materiály, vzdělávací program Kolský superhluboký vrt dosahuje hloubky 12 261 metrů a dalšímu vrtání zabránila vysoká teplota panující pod povrchem. Během hloubení došlo k mnoha významným objevům, ale také ke zrodu legendy, po Horstvo Olympijského poloostrova je tvořeno akrečním klínem, kdy vlivem zasunování litosférické desky Juan de Fuca pod Severoamerickou desku se v subdukční zóně shromáždily nahrnuté sedimentární a magmatické horniny z povrchu oceánské desky. Olympijské hory proto tvoří pestrá směs čedičových a oceánických.

Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Podlahové krytiny s dlouhou životností a vysokou odolností, to jsou PVC podlahy.Nabízíme široký výběr barev a vzorů v různých šířích a tloušťkách Stačí mít šíleného mimozemského mazlíka a hned je i na Zemi o zábavu postaráno. Americký animovaný seriál podle stejnojmenného filmu studia Disne Avšak řídké důkazy, které byly doposud nalezeny z období před 4,0 až 2,5 miliardami let, naznačují, že během tohoto intervalu došlo většinou k dopadům těles o průměru menším než cca 100 km. Kdyby litosférické desky měly všude stejnou tloušťku, takové dopady by měly malý účinek, říká O'Neill Tajemství oceánského dna: Podmořský svět začíná v mělčinách u pobřeží a noří se až do takových hloubek, jakých dosahuje např. tichomořský Mariánský příkop (10 924 m). Více informací naleznete v našem článku Portál vyslapy.cz Vám přináší pravidelně i tipy na výlety po celé Evropě. Pokud plánujete cestování, nebo se vám blíží dovolena, vydejte se za poznáním do evroých zemích. Anglie, Itálie, Španělsko, Francie, Holandsko, Lucembursko, Belgie, Německo, Skotsko a mnoho dalších. Pokud hledáte možnosti, jak nejlépe strávit čas na dovolené, v této kategorii si.

LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických dese

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla - elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz. Webdesign ESMEDI Bez existence astenosféry by se desky nemohly pohybovat, a tak by nebyla možná obnova zemské kůry. Astenosféra je udržována v polotekutém stavu vlivem rostoucího tlaku a teploty, která umožňuje existenci roztavených hornin (magmatu), po kterých kloužou litosférické desky rychlostí několika cm/rok Státem Idaho na severozápadě USA otřáslo slabé zemětřesení o síle 4,9 stupně Richterovy škály. Způsobilo sesuvy horniny, popraskané domy i výpadky elektrického proudu, informovala agentura R. Epicentrum otřesů se nacházelo u města Challis, které už v uplynulých deseti měsících zaznamenalo stovky slabších záchvěvů Po nárazu africké litosférické desky na evroou však nastává nové vrásnění, alpínské. Na jihu se zdvíhají Alpy, na východě Karpaty a starý masiv České vysočiny je mohutnými tlaky rozlámán a znovu rozčleněn. To už jsou třetihory. I krajina dnešních Lubů je touto geologickou revolucí poznamenána

PPT - Geologické děje (pohyby litosférických desek

Paleozoikum - prvohory. Prvohory neboli přesněji paleozoikum (Staré období) je geologická éra zahrnující šest jednotlivých útvarů, v jejichž průběhu se na Zemi vyvíjely formy života, které se staly předky všech dnešních organismů. Můžeme jím také charakterizovat první dlouhou geologickou éru fanerozoického eonu, ten trvá dodnes, a v něm odehrávající se. Takto jednoduše si děti sestaví model, díky kterému se podívají do útrob sopky vyvrhující lávu nebo pochopí, jak probíhá podsouvání jedné litosférické desky pod druhou. Vystřihovány připravili naši vědci z oddělení geodynamiky Geologické stáří Etny je asi 80 milionů let a její vznik je následek zasouvání africké litosférické desky pod desku euroasijskou. V poslední době je vulkán tvořen čtyřmi hlavními krátery ; Jihovýchodním, Severovýchodním a krátery Bocca Nuova a Voragine, které i přes své propojení žilami mají z velké části. Dne 8.9. 2017 došlo k silnému zemětření poblíž Mexika.Zemětřesení s magnitudem 8,1způsobilo ztráty na životech a značné materiální škody, ovšem nezpůsobilo vlnu tsunami.Příčinou zemětřesení byl pokles v rámci Kokosové litosférické desky. Událost zaznamenaly i přístroje České regionální sítě, níže naleznete seismogram ze stanice Kašperské Hory (KHC) na.

Jednotlivé litosférické desky se pohybují po plastickém podkladu - astenosféře (stoupají, klesají a pohybují se do stran). Oceánská kůra : 0,099 % hmotnosti Země, hloubka 6-15 km. Oceánská kůra tvoří převážnou část zemské povrchu (asi 70 %) a vznikla převážně vulkanickou činností Země Seznam pojm ů a slepá mapa Rozlámání litosféry na litosférické desky. Typy rozhraní litosférických desek (konvergentní, divergentní, transformní) a jejich doprovodné jevy, příklady. Velice podrobně vyložené typy rozhran. Island se nachází v místě, kde se od sebe vzdalují dvě litosférické desky. Skrz celý ostrov se táhne pás prasklin dovolujících magmatu vystupovat na povrch a zásobovat sopky lávou. Nejinak je tomu i v případě vnitrozemské sopky Askji, která se k životu probrala v noci z 28. na 29. března 1875 Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat a tak se jejich pohyb vztahuje vzhledem k osám Země a nebo k horkým skvrnám (hot spots)

Zbytky Gondwany jsou Austrálie a AustrálieAntarktida, stejně jako jižní africké a africké litosférické desky. Ukázalo se, že se tyto desky postupně odlišují v naší době - rychlost pohybu je 2 cm za rok. Fragmenty Laurasie se změnily na dvě litosférydesky - severoamerické a eurasijské Zlomová linie je dlouhá 1 050 km a sahá asi 16 km pod zemský povrch. Posun místy činí až 120 m. V oblasti západního pobřeží Severní Ameriky se proti sobě posunují dvě litosférické desky Země. Dno Tichého oceánu se podsouvá rychlostí 5 cm ročně pod americký kontinent, což způsobuje častá zemětřesení Rozhodovačka. Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností

Pohyby litosférických desek - desková tektonika - ZŠ

 1. 3. Co to jsou litosférické desky, 4 příklady. 4. Vysvětli pojmy: zemětřesení, hypocentrum, epicentrum, magnitudo, tsunami. 5. Nakresli a popiš stavbu zemského tělesa. 6. Vysvětli vznik korálových ostrovů (atolů). 7. jaké jsou typy sopek? Doplň k nim příklady. 8. Jaké znáš typy zemské kůry? 9. Jak dělíme geologické děje
 2. Magmatický krb může přestat z různých funkcí pod sopkou fungovat. Může dojít k přerušení jeho spojení s povrchem, k vyčerpání zdroje jeho energie, nebo k posunu litosférické desky nad horkou skvrnou. Činné jsou naopak sopky, které o sobě daly v průběhu lidské historie vědět
 3. Nejvyšším bodem ostrova je Mount Hillaby, který má pouhých 340 metrů n.m. Jak jsme již zmínili, ostrov má svůj původ v činnosti korálů, tvoří jej tedy převážně vápenec vyzvednutý podsouváním jihoamerické litosférické desky pod karibskou. Nevzniknul tedy v důsledku vulkanické činnosti, jako mnoho jiných.
 4. LITOSFÉRICKÉ DESKY Porovnejte s mapou litosférických desek v atlase světa, najděte české názvy. Vyhledejte hlavní oblasti výskytu zemětřesení a sopečné činnosti. Obr. 1 - Významné litosférické desky VULKANISMUS Přemisťování magmatických hmot na povrch Země
 5. Seznam použité literatury (v četn ěwww stránek) Poloha lokality. Téma: Globální tektonika (litosférické desky, tvary na rozhraních desek)-výb ěr - do 16. b řezna 2015-možné dopln ění témat -přihlášení na téma - systém odevzdávání prac.

Litosféra: referá

 1. Litosférické desky Regiony Evropy Opakování - místopis Evropa Souhrnné opakování Jižní afrika Vznik pohoří Vznik ostrovů Regiony světa Atlantský oceán Opakování -litosféra- pracovní list Amerika - povrch Hydrosféra Opakování - Stčední Evropa - pracovní listy Amerika - vodstvo Amerika - podnebí krajiny Fyzický.
 2. Neuč se pro rodiče, uč se pro sebe. Později se budeš muset rozhodovat totiž sám
 3. Vznik Panské skály je spojen s nárazem kontinentální africké litosférické desky do evroé, což vedlo ve druhohorách a třetihorách k alpinskému vrásnění a znovuaktivování vulkanismu v této krajině vlivem vzniku nových zlomů v kůře. Přes tyto zlomy mohlo opět proudit magma k povrchu
 4. Venezuela ( Caracas ), Kolumbie ( Bogota ), Ekvador ( Qiuto ), Peru ( Lima ), Chile ( Santiago ), Bolívie ( La Paz ) přírodní poměry Andy ( přes 8 tis. km ) členění: Severní Andy Karibské Andy ( S Venezuely ) Kolumbijské Andy ( kolumbie a Venezuela ) Ekvadorské Andy Centrální Andy Peruánské Andy vlastní centrální

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

Nelson et al. (1992) vytvořil obecný seznam miskoncep - cí ve výuce fyzické geografie, Henriques (2000) se vesvé práci věnuje mylným představám pouze v tématu počasí. Cox et al. (2016) se např. pomocí dotazování učitelů snažili vytipovat miskoncepce v planetární geografii. Metodik U nás najdete tisíce testů, které můžete pohodlně řešit online nebo si je vytisknout, např.Geografie - Obecná geografie, 6. ZŠ, Prim Litosféra - litosférické desky . Geografie, první ročník. Jiří Linhart linhart@gymjev.cz. Názorným vysvětlením základních pojmů seznámit žáky s geologickými zákonitostmi vývoje Země Inovace: ICT. 6. VY_32_INOVACE_19_06. Georeliéf. Geografie, první ročník. Jiří Linhart linhart@gymjev.c

Video: Asie - Přírodní podmínky - Skompasem

tc-lit-desky - vsb.c

 1. Na stránkách Inkluzivní školy je veřejnosti přístupný seznam pracovních listů z různých témat (vesmír, litosférické desky, zámořské objevy, spotřební průmysl, apod.). Stačí jen vytisknout a nechat děti o samotě vyplňovat
 2. - Leží na kontaktu Euroasijské a Africké litosférické desky- seismická neklidnost (časté zemětřesení, aktivní sopky- Vesuv, Etna, Stromboli)- Africká z jihu tlačí na Euroasijskou- ta se otáčí ve směru hodinových ručiček) - Vlivem podsouvání- vyvrhnutí usazenin moře (mramor
 3. Právě tady se setkávají dvě litosférické desky a rozhodně nejde o klidnou záležitost. Právě na místě národního parku Thingvellir se od sebe každým rokem vzdalují o 7 až 20 milimetrů, což přitahuje pozornost turistů i geologů
 4. Tyto litosférické desky se v důsledku plášťového proudění vůči sobě horizontálně pohybují. Na oceánských hřbetech se od sebe vzdalují, k povrchu vystupuje horký materiál z pláště a vzniká tam nová litosféra. V oblastech oceánských příkopů se staré, studené a těžké litosférické desky zanořují.
 5. Gymnázium, Ceský Krumlov, Chvalšinská 112, Ceský Krumlov. Telefon: 420-380-711 171, 711 349 Fax: 420-380-711 709 e-mail: info(at)gymck.c

Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desky

© Česká geologická služba 200 Jen připomenu, že se společně s Adrií pochopitelně pohybovaly i další litosférické desky, takže když bychom se opravdu přesunuli o 200 milionů zpět, rozhodně bychom neviděli jen poněkud odlišnou Afriku, ale samozřejmě i Evropu a další kontinenty. Už se rodí příští superkontinen Středooceánský hřbet je místo v oceánské kůře, kde dochází k výlevu magmatu a roztahování litosférické desky v podobě divergentního rozhraní, které je lemováno transformními zlomy, jež rozdělují zlom do dílčích segmentů. Celková délka všech středooceánských hřbetů dosahuje na Zemi okolo 65 000 km

PPT - Předmět : Zeměpis Ročník : 6

Island a jeho sopky - Historie Island

2. Když se řekne minerál, krystalová struktura nerostů - 18. 9. 2019 9. B, 20. 9. 2019 9. A . Minerál (nerost) - anorganická, stejnorodá přírodnina, lze vyjádřit chemickým vzorcem, příklad - nejběžnější minerál - křemen - SiO2, existují i organické - jantar - původem pryskyřice; Jak vznikají minerály - přečíst v kniz Pokud máte problém s řešením úkolů, dotazy, připomínky, můžete mě kontaktovat na emailu eva.tomasu@seznam.cz. DOMÁCÍ ÚKOLY OD 12.3 DO 27.3.2020. 1. Začali jsme probírat Vnitřní geologické děje, řekli jsme si úvod, viděli jste krátká videa. p_141_geologie_litosférické desky 1.pptx (.pptx, 2.46 MB) p_144_geologie. Jelínek: Seznam mých publikací, Jinou možností jsou oblasti kde dochází k podsouvání jedné litosférické desky pod druhou (subdukce) kde se rovněž mohou tyto hlubinné horniny dostat na povrch. Ben Z.: Dobrý den, je možné nějakými metodami rozlišit,. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií PŘÍRODNÍ RIZIKOVÉ JEVY V ÍRÁNU A JEJICH DOPAD NA OBYVATELSTVO Bakalářská práce Vypracovala: Eliška Hronešov

LITOSFÉRA, Z - Zeměpis - - unium

co jsou to litosférické desky? - Ontol

Kontaktujte nás Gymnázium Václava Hlavatého, Louny Poděbradova 661 440 62 Louny tel.: 415 652 324, tel./fax: 415 653 565 e-mail: gvh@glouny.c Studijní materiál Portugalsko - seminární práce z předmětu Zeměpis, střední škol

Konvergentní rozhraní litosférických dese

Nafukovací paradigma žádné 3D těleso nezohledňuje, pouze jej ex post dosazuje ke kompenzaci nárustku mořského dna, tj driftu a aby to hlavně vyhovělo nafukování, což se nějak zázračně vyrovnává ve smyslu, kolik magma se vylije mezi litosférické desky, o tolik se Země nafoukne (globální roztahování desek) Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit Melanésie, Polynésie, Mikronésie 5. Litosféra, Francie (stavba zemského tělesa, typy zemské kůry, litosférické desky, jejich pohyby a důsledky) Geografická charakteristika Francie 6. Atmosféra, státy jihovýchodní monzunové Asie (složení atmosféry.

geosféry :: Fajn-strank

FyzWeb - Fyzika Zem

 • 4chan got.
 • Čtvrtky a2 praha.
 • Nadace muži proti rakovině.
 • William blake databáze knih.
 • Dřevěné zahradní domky z polska.
 • Německý boxer prodej.
 • Jak sledovat cizi messenger.
 • Dr hud hudson alias hudson hornet.
 • Firmy v české republice.
 • Závislosti druhy.
 • Sid band.
 • Euromedia group pragma.
 • Knoflíkové baterie podle rozměrů.
 • Detailing aut.
 • Volkswagen transporter t1 cena.
 • Márinka světec.
 • Městské lesy příbram.
 • Jak bojovat sama se sebou.
 • Mamas and papas kočárek.
 • Wallpapers pc girls.
 • Operace očních víček praha 5.
 • Barový pult do kuchyně.
 • Prusa i3 mk3 driver.
 • Second hand lvíček.
 • Slazení při cukrovce.
 • The blue lagoon 2.
 • Jak bojovat sama se sebou.
 • Maca horská účinky.
 • Heureka tyčový mixér.
 • Trajekt do anglie autobus.
 • 31 tt vahovy prirustek.
 • Kam umístit postel podle feng shui.
 • Kadeřnictví prostějov recenze.
 • Nalepovací zrcadlo na skříň.
 • Hrm run2 recenze.
 • Imoda.sk slevovy kod.
 • Bleach postavy.
 • Wish codes 2019.
 • Zableskove majaky.
 • Neprořezné oblečení.
 • Potápění dovolená.