Home

Erikson batolecí věk

Světově významný psycholog Erik Erikson, který se zabýval mj. popisem etap lidského života z pohledu důležitých vývojových úkolů, s nimiž se musí jedinec vyrovnat, aby mohl vstoupit do etapy další, popisuje batolecí věk jako konflikt iniciativa versus vina Věk Dle Freuda Dle Eriksona Dle Piageta 0-18 měsíců: orální: primární důvěra vs. nedůvěra: senzorimotorické 1,5-3 roky: anální: autonomie vs. stud, pochybnost: symbolické (preoperativní) 3-6 let: oidipovské: iniciativa vs. vina: intuitivní (preoperativní) 6-11 let: latence: píle vs. podřízenost: konkrétně. Erikson ho vztáhl na jeden rok, někteří autoři se kloní k názoru, že druhá fáze trvá po celý batolecí věk, tedy až do konce třetího roku věku. Dítě se stává samostatnějším subjektem, je aktivní a začíná si uvědomovat vlastní existenci i vztah k prostředí, ve kterém žije, a k lidem, s nimiž žije Erik Homburger Erikson - knihy. Dětství a společnost 2002; Životní cyklus rozšířený a dokončený 1999; Mladý muž Luther 1996; Žánry autora. Biografie a memoáry Zdraví Psychologie a pedagogika Rodina Literatura naučná. Štítky z kni

Batole - Rodicka.c

 1. Projevy chování dítěte. Za hlavní vývojový úkol tohoto období je považováno udržování emoční rovnováhy. Marie Vágnerová považuje batolecí věk za nejdůležitější pro rozvoj rovnováhy mezi láskou a nenávistí, kooperací a negativismem.Ve své knize Vývojová psychologie I. uvádí emoční projevy, které považuje za charakteristické
 2. Batolecí věk. batolecí věk zahrnuje dobu od 1 do 3 let života dítěte. charakteristickým znakem této fáze je osamostatnění a uvolňování z různých vazeb, spojené s expanzí do širšího světa. Je to období tzv. první emancipace. E.Erikson nazval tento věk obdobím autonomie - vhodnější název je autonomizac
 3. ář 3 Věk: od 65 let. Úkol: Vymyslete, jak bude vypadat zvládnutý a nezvládnutý konflikt: Integrita vs. zoufalství Popište takový normální pátek manželského páru ve věku 70 let. Zdroje: •Erikson, H. E. (1950)

Věk Název období dle Freuda & Freudové dle Piageta dle Eriksona prenatální < 1 měsíc novorozenecké orální senzomotorické důvěra versus nedůvěra < 1 rok kojenecké < 2 roky batolecí anální autonomie versus pochybnosti < 3 roky falické symbolické < 4 roky předškolní (Oidipův/Elektřin komplex) iniciativa versus vina < 5 le

Sigmund Freud and Eric Erikson, presents different conceptions and approaches in personality, the structure perspective of personality, problems of conflicts, the humanistic kojenecký věk, batolecí věk, předškolní věk, nástup do školy, školní věk, období dospívání čili pubescence a adolescenci. Období dospělosti děl Předškolní věk . Celková charakteristika psychiky . Předškolní věk (4-6 let) je posledním stadiem raného dětství. Fyzicky nastává po první fázi plnosti (2-4 let) první období vytahování (5-6 let), během kterého dítě dosáhne již více než metrové výšky BATOLECÍ VĚK (rané dětství) 1 - 3 Autonomie vs. Stud a pochyby rodiče Vůle a sebekontrola Impulzivita a nutkavost PŘEDŠKOLNÍ VĚK (věk her) 3 - 6 Iniciativa vs. Pocit viny rodina Účel a zaměřenost Nelítostnost a utlumenost ŠKOLNÍ VĚK 6 - 12 Snaživost vs. Méněcennost Škola, učitelé, přátelé, soused Erik H. Erikson - Osm věků člověka •1. věk (u Freuda orální stadium) 0-1,5 roku Důvěra x nejistota - dítě získává pocit základní důvěry, učí se věřit svému sociálnímu okolí (pečujícím osobám). Důležitá je stálost péče a kvalita vztahu matky (pečující osoby). Úspěšné překonání-důvěra ve druhé, chu

Kojenecké a batolecí období: Mladší školní věk: - Erikson: snaživost proti méněcennosti, školní výkon jako prostředek rozvoje sebepojetí, - nové požadavky na dítě a adaptace na ně, - osobnost dítěte v mladšího školního věku,. Koncept vývojových stadií Erika Eriksona je dnes nedílnou součástí vývojové psychologie. Erikson vychází z Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální rozměr a prodlužuje popis stadií na celý život. Každý věk se vyznačuje určitým vývojovým úkolem, který je třeba splnit, aby člověk získal potřebnou zkušenost a postoupil dále E. Erikson (1963) nazval batolecí věk obdobím autonomie. (Vágnerová, 1999, s. 53). Jak uvádí Trpišovská (2006) jde o období, kdy dochází k sebeuvědomování. Dítě si také utváří základ své osobnosti a první spoleþenské návyky, které mu na konci tohot Batolecí období (1 - 3 roky) Předškolní věk ( 3 - 6 let) Mladší školní věk ( 6 - 11 let) Puberta ( 11 - 15 let) Adolescence ( 15 - 20 let) Erikson - konflikt negativní a pozitivní tendence Důvěra x nedůvěra 0 - 1 Autonomie x pochybnost 1 - 2.

Kategorie: Psychologie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice Charakteristika: Třetí přednáška z předmětu Vývojová psychologie.Vhodné jako příprava k testu. Prezentace se zabývá batolecím a předškolním obdobím ERIKSON-teorie 8 věků •ob. batolecí (mladší předškolní věk)-do 2 let, sebe uvědomování •ob.staršího předškolního věku-3-6 let •mladší školní věk-7-12 let, osamostatnění •starší školní věk-12-15let, puberta •ob. adolescence-16-20 let •mladší dospělost-20-30let, zodpovědnost.

2. Batolecí věk. V batolecím věku se vytváří pocit autonomie. Já to sám . udělám, Já sám existuji, odděleně od matky.Do tohoto období patří i nácvik regulace vyměšování. V batolecím věku se vytváří pocit autonomie. Já to sám udělám, Já sám existuji, odděleně od matky Kojenecký věk trvá od jednoho měsíce do jednoho roku. V tomto období dochází k rychlému rozvoji mnoha kompetencí, které jsou předpokladem k postupnému osamostatňování, k němuţ dochází v další vývojové fázi, tj. batolecím věku. (Vágnerová, s. 71, 2005) Z tohoto důvodu je kojenecké období a období batolecí Transcript Psychický vývoj 13. Psychický vývoj, jeho zákonitosti, periodizace - 1. cast Vývojová psychologie vývoj vývoj druhu vývoj jedince - ontogeneze Vývojová psychologie: studium změn psychických procesů v průběhu života od početí do smrti evoluce - stabilita - involuce Klíčové teoretické otázky Nature vs. Nurture— dědičnost versus prostředí Kontinuita. Erikson - klíčové kritérium je psychosociální konflikt, který se musí vyřešit- důvěra - nedůvěra až po konflikt integrity a stagnace 16 . Piagetova teorie kognitivního vývoje (Jean Piaget, 1896-1980) Batolecí věk

Je tedy zatížené fantazií, která ztroskotává na skutečných logických problémech Langmeier, J., Krejčířová, D. Emoční vývoj a socializace Erikson uvádí osm stadii osobní zralost. Batolecí věk samostatnost proti studu a pochybám. Jestliže se tedy batolaty nenaučí samostatnosti, zůstává jim stud a pochyby své vlastní existence. Erikson nazval batolecí věk obdobím autonomie.3 Dochází k postupnému uvolňování z vazby na matku, osamostatňování a expanzi do širšího světa. 1.2.1. Hrubá a jemná motorik

Video: Rozdělení dětského věku - WikiSkript

VÝVOJOVÁ STÁDIA DĚTÍ :: Marielinhartov

 1. Piaget 12, Erik Erikson 13, Lawrence Kohlberg 14 nebo z českých myslitelů Jiří Langmeier 15 10 Srov. tamtéž 15-31. 11 Sigmund Freud (1856-1939) - rakouský lékař, psychiatr a zakladatel psychoanalýzy. 12 Jean Piaget (1896-1980) - švýcarský filozof, přírodní vědec a vývojový psycholog
 2. Steven Erikson Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených. Kanadský spisovatel sci-fi a fantasy. Vlastním jménem se jmenuje Steve Rune Lundin. Vystudoval antropologii a archeologii. Nějaký čas strávil na vykopávkách v Jižní a Střední Americe. Tam se také seznámil se svou ženou
 3. Epigeneze psychiky - psychosociální vývoj, podle Eriksona, Freu

Erik Homburger Erikson životopis Databáze kni

 1. Podle Eriksona je batolecí věk vývojovou fází autonomie proti studu a pochybám. Vztaženo k našemu tématu: dítě rozvíjí svou aktivitu a sebevědomí, což jsou vlastnosti pro psychickou sílu dosti podstatné. Učí se, jak ovlivňovat svět, rozvíjí důvěru v sebe a své schopnosti. Předškolá
 2. Mladší školní věk charakterizuje Erikson jako stadium snaživé píle. Dítě si osvojuje vztah ke světu práce a perspektivu celoživotního uplatnění v něm. Novým citem tohoto období je pocit méněcennosti, jímž se dítě učí reagovat na nezdar a který je může stimulovat k větším výkonům
 3. ace - opuštění, zahození
 4. E. Erikson Osm věků člověka, (1-2,5-3) - batolecí věk (čl. začíná vnímat své já - ne: Kateřinka půjde do školky) Úkol: vybudovat svou autonomii - něco chtít, něco nechtít - zkoušení negativismu (učí se, co to znamená
 5. ERIK H. ERIKSON (1902-1994) Propracoval vývojová stadia. TVAROVÁ PSYCHOLOGIE (GESTALTISMUS, CELOSTNÍ PSYCHOLOGIE) Tvarová psychologie prosazuje zásadu tzv. celostnosti (gestalt - celek, struktura, útvar). Vystupuje proti orientaci psychologických laboratoří na vyleňování jednoduchýc
 6. Erik Homburger Erikson 1902 - 1994 Německý psycholog židovského batolecí ( 2. a 3. rok života) 3. druhé dětství - první tvarová přeměna postavy, 6. předškolní věk 3 -6 let 7. mladší školní věk (prepubescence) 6 -11 let 8. starší školní věk (pubescence) 11 -15 let.

Emoční vývoj batolete - Wikipedi

Batolecí Od 1 roku do 3 let Starší školní věk 11-15 let Spojen s pubertou 2. tvarová proměna postavy Tělesný růst, změna obličeje, přibývání hmotnosti Velké množství hormonů pohlavních (testosteron, estrogen) Erik H. Erikson Překonání překážk batolecí vzdor - vysvětlování se míjí s úrovní mozku; mělká emoce. nicméně její psychosociální kvalita je v adolescenci mnohem diferencovanější (Erikson, 1968). Věk Aspekt sebehodnocení 2 Já jsem 3 Já umím, dovedu 3 Já chci 3 Já mám 4 Ideální já 4 Svědomí 5 Rodová identita 6 Role školáka 7 Role.

Ontogeneze lidské psychiky - WikiSkript

Erikson navázal na teorii Sigmunda Freuda (vycházel z psychoanalýzy), kterou přetvořil a doplnil. Vývoj lidského života člení na 8 etap: batolecí věk - vůle, předškolní věk - účel, mladší školní věk - kompetence, dospívání - věrnost, raná dospělost -láska, střední dospělost - péče a pozdní. 3. kojenecký věk 4. batolecí věk 5. předškolní období 6. období nástupu do školy 7. období školního věku (raný, střední a starší školní věk) 8. pubescence 9. adolescence (In: Helus, 2004, s. 87) Psychologický slovník vymezuje dítě takto lidský jedinec v období od narozen 2. Fáze anální (batolecí období) , utváří se vztah k sobě samému, rodí se schopnost ovládání, kontroly (zadrţet - vypudit) 3. Fáze falická (předškolní věk), identifikace s vlastním pohlavím, Oidipovský komplex - vztah k rodičům 4

Vývojová psychologie - Masaryk Universit

• Erikson vychází ze skute čnosti, že lidé jsou ve svém vývoji vystavováni řad ěvývojových úkol ů, které vyžadují učení. Každý úkol musí být úsp ěšně spln ěn, jinak je další vývoj jedince ztížen. 2.Batolecí věk: samostatnost X stud a pochyb Anální -Batolecí věk, první až třetí rok života jedince, kdy dochází k vytváření vztahu nejen k objektům, ale i k sobě samému. Jak již bylo řeþeno, k vytváření svébytného Já dochází během druhého roku života. Období, kdy se zaþín

Repetitorium vývojové psychologie a variability vývoje

Kojenecké období (vývoj hrubé a jemné motoriky, vývoj vnímání, myšlení a řeči, vývoj sociálních vztahů, vývoj sebepojetí, charakteristika dle autorů /Freud, Erikson, Piaget, Mahler/ ) 16. Batolecí období (vývoj hrubé a jemné motoriky, vývoj řeči a myšlení, vývoj osobnosti a sociálních vztahů batolete. Batolecí období Předškolní věk Mladší školní věk Období dospívání -mládež -bude specifikováno Dospělost Stáří VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318 Vývojová psychologie-předškolní věk, mladší školní věk, puberta 9. Vývojová psychologie - adolescence, dospělost, stáří, terminální obdob E. Erikson (1902-1994) vycházel z psychoanalýzy, ale ve své teorii psychického vývoje bere v úvahu i sociálně kulturní vlivy. Erikson rozlišoval 8 vývojových fází, tzv. osm věků člověka. • Batolecí věk • Předškolní věk • Školní věk • Střední školní věk • Období dospívání - pubescenc

Odborná Životní cyklus rozšířený a dokončený

 1. Školní věk můžeme dělit do tří období: 1. raný školní věk (od nástupu do školy po 8-9 let), 2. střední školní věk (od 8-9 let do 11-12 let), 3. starší školní věk (od 11-12 let do 15-16 let, což se v našich pod-mínkách překrývá s druhým stupněm, ukončením základní školy a obdobím dospívání)
 2. Období kojenecké a batolecí. Předškolní věk a školní zralost. Mladší školní věk. Dospívání. Mladá dospělost. Střední a starší dospělost. Stáří. Psychologie osobnosti. (Erikson) Holistická a humanistická teorie osobnosti (Goldstein, Maslow, Rogers, Frankl
 3. -Ster, Binet: 1.testy IQ = mentální věk (MV)/chronologický věk (CHV)*100 ve 20. st- inteligence má velkou roli-IQ=inteligenční kvocient-nelze stanovit jasnou definici -rozumová úroveň, logické uvažování, schopnost přizpůsobit se, obratnos
 4. Fáze anální (batolecí období) , utváří se vztah k sobě samému, rodí se schopnost ovládání, kontroly (zadržet - vypudit) Fáze falická (předškolní věk), identifikace s vlastním pohlavím, Oidipovský komplex - vztah k rodičů

Vývojová psychologie - batolecí a předškolní období

10. Základní rysy sebepojetí, vývoj sebepojetí, poruchy sebepojetíZákladní rysy sebepojetíJá jako integrující (sjednocující) složka osobnostiS pocitem vlastního já se nerodíme - utváří se v časePojem já - jedinec je subjektem tj. zdrojem jednání, usilování- jedinec obrací pozornost k sobě samému, zabývá se sám sebou - vytváří si své. Title: KPE/OSOP-2004 - Psychologie osobnosti a jejího vývoje Author: michalova Last modified by: michalova Created Date: 10/7/2004 10:51:00 AM Compan anální (batolecí věk), falické (předškolní věk), latentní (mladší školní věk) genitální (dospívání), Freudova teorie byla přínosná proto, že popřela mýtus nevinného dítěte (Hort et 13. kmetský věk: nad 90 let Erikson (2002) navrhl, vypracoval a popsal osm vývojových stádií, z nichž každ batolecí období (od 1. do 3. roku) předškolní období (od 3-6 let) mladší školní věk (6-10 let) pubescence (11-15 let) adolescence (16-18, 20 let) 2.1.1 Prenatální období. Počátek ontogeneze psychiky byl původně počítán od narození dítěte

Formování lidské psychiky, ZSV - Základy společenských věd

11. Školní věk specifika zrání a učení v návaznosti na vývoj myšlení, emocionální, konativní a . sociální stimuly. 12. Adolescence a dospělost. Funkční zralost, motivace. 13. Seniorský věk, Udržování kvality kognitivních a psychosomatických funkcí. 14. Neorganické poruchy psychického vývoje a jejich prevence. 15 Zde totiž Erikson specifikoval zásadní mezník pro vývojovou psychologii - tzv. osm věků člověka. Tato práce je podstatná i pro nás. Pokud chceme pochopit význam krizí v životě dětí a dospívajících, je třeba dobře znát jejich vývoj a rozumět mu. Věk: Psychosociální krize Batolecí období (mezi prvními a.

Psychický vývoj slideum

( Vyberete si jedno téma ze seznamu nebo si vymyslíte své vlastní (to je nutné předem konzultovat s Dr.Růžičkou). Práce by měla být vlastní úvahou, kritickým rozborem nebo srovnáním různých směrů a škol Pokračuje přes kojenecký a batolecí věk a završuje svou pouť s koncem předškolního věku - tedy tam, kde většina pisatelů o vzdělávání a výchově psát začíná. Její oslova raného dětství jako zářné budoucnosti je tak poutavá, zajímavá a nakažlivá, že i já mám chuť pořídit si miminko hned zítra

Batolecí věk (vývoj motorických dovedností, rozvoj řeči, rozvoj poznávacích funkcí, sociální vazby). Rizika poškození zdraví z pobytu v dětském zařízení ( provoz jeslí, režim dne, délka pobytu). Organizační zabezpečení provozu zařízen 5.6 Batolecí období (věk, pohlaví, úroveň vzdělání, rodinný vztah), které jsou potřebné pro další zpracování dotazníků. která vznikla v návaznosti na Freudovy psychoanalytické koncepce vypracoval Erik H. Erikson, jehož neopsychoanalytická teorie zaujímá mezi soudobými teoriemi pro výklad duševního vývoje.

BATOLECÍ VĚK. Erikson označuje tuto fázi jako období autonomie. Dítě uvolňuje vazby, které byly pro něj nezbytné v prvním roce, ale byly by na překážku do budoucna. Věkem batolete člověk prochází ve druhém a třetím roce svého života. Je to období intenzivního rozvoje, který zasahuje mnoho oblastí - mezi jinými. Erikson: Teorie osmi věků. Po ukončení etapy následuje vždy křižovatka (+ nebo -). kojenecké -- do 12 měs. začátek chození batolecí (též mladší předškolní) -- do 2 sebeuvědomění starší předškolní 3 -- škola mladší školní 7 -- 12 osamostatnění starší školní 12 -- 15 puberta adolescence 16 -- 20. Batolecí období : mladší batole (1-2 roky) starší batole (2-3 roky) Význam má: věk autonomie (= samostatnosti), expanze (samostatný pohyb) rozlišení mezi retencí (udržením) a eliminací (opuštěním, odhozením) - možnost rozhodování. potřeba aktivity a sebeuvědomění. Tělesný a motorický vývoj trénovat, vyhrávat a můj nízký věk mi nikdo nedával najevo. Už jsem taky trénoval poměrně dlouhou dobu, pořád jsem hodně četl, vzdělával Psycholog Erikson to nazývá základní důvěrou. Podle něho je tato dů- Ke konci batolecí Batolecí věk: Důležitou roli hraje osamostatňování dítěte a rozšíření jeho sociálních kontaktů. U postižených dětí je třeba zaměřit výchovné úsilí na překonání symbiotického vztahu s matkou. Negativně zde může působit postoj některých matek, které osamostatňování vědomě i nevědomě brzdí

Počíná dovršením třetího roku života a končí vstupem dítěte do školy. Někteří autoři (Kuric, Erikson) též charakterizují tento úsek života jako věk hry, neboť hra je nyní dominantní aktivitou, nebo období první strukturální přeměny - vytáhlosti (Kuric, 1986) Erik Erikson - upravená verze Freudovy typologie fáze trvání konflikt ctnost kojenecký věk do 1 roku důvěra x nedůvěra naděje batolecí věk do 3 let autonomie x stud vůle předškolní věk do 6 let iniciativa x vina účelnost mladší školní věk do 12 let snaživost x méněcennos Mapování viny a jejích dopadů pro lidstvo v průběhu času, její příčiny a integrace (konstelace) To, co je v člověku nejvyšší, je tvůrčí nevinnost

Marie Hanušová - 18

Batolecí období (zhruba od 1 roku do 3 let) 20. Předškolní věk (od 3 let do 6 let) 20. Mladší školní věk (od 6 let do 11 let) 20. Starší školní věk - pubescence (od 11 let do 15 let) 21. Adolescence (zhruba od 15 let do 18 až 23 let) 21. Dospělost (zhruba od 18 či 22 do 60 let) 22. Stáří (od 60 let) 23 1. 1. 3 batolecí období: Jsem to, co mohu svobodně dělat rozvoj lokomoce a dalších senzomotorických aktivit umožňuje emancipaci v sociálních vazbách, decentraci v poznávání i sebepoznávání, rozšíření vlastních kompetencí, aktivní zásah do prostředí; období sebeprosazování, které může mít charakter vzdoru a negativism Batolecí období (mezi prvními a třetími Předškolní období; Přechod dítěte ze školky do školy; Mladší školní věk; Starší školní věk (puberta) Výzvy a nástrahy adolescence; Přechod dítěte ze základní na střední školu; Vývoj psychické odolnosti dítěte a výchova k n Většina dětí však prožívá mladší školní věk jako klidné, nebouřlivé, šťastné období. TĚLESNÝ VÝVOJ Výška: cca 145 cm, váha: cca 37 kg

Prenatální a novorozenecké období. Kojenecké a batolecí období. Předškolní a mladší školní věk. Období dospívání a časné dospělosti. Dospělost a stáří. Základní vývojové teorie. Psychické potřeby nemocných dětí a dospělých v jednotlivých vývojových obdobích, reakce na nemoc, bolest a hospitalizaci Batolecí období od ukončeného 6. týdne do 1 roku * útlý věk - easy temperament, sociabilní, přizpůsobivé děti * předškolní věk E.H.Erikson 1. etapa 2. etapa Vývoj, formy, faktory, mechanismy, zákonitosti a modely - všeobecný princip vývoje je uplatňován i u psychických jevů. Batolecí vzdor (tzv. první negativistické stadium) je velkým problémem batolecí socializace. Předškolní věk Výrazného pokroku v tomto období dosahuje dítě především v oblasti. Naše batolecí, nebo možná ještě embryonální část je zde uvězněna, lapena a stále zde bloudí. Můžeme mít výborné vzdělání, můžeme mít IQ až na půdu, můžeme být experti v jakémkoli oboru, dokonce můžeme být jako muži nabití silou a testosteronem, ale zde je oblast, kde nás stále cosi má v hrsti, aniž bychom.

Cvičení pro děti Praha

Otázky Bc SZZ z vývojové psychologie 1) Předmět vývojové psychologie a její východiska Vymezit předmět vývojové psychologie. Rozlišit deskriptivní a explanativní vývojovou psychologii, popsat jejich východiska HISTORIE PSYCHOLOGICKÉHO MYŠLENÍ Název psychologie, utvořený z řeckých slov psyche (duše) a logos (slovo), pochází z konce 16. století. Jako první jej pro označení vědy o duševním životě ve svých přednáš- kách užíval německý humanista a reformátor Philipp Melanchthon (1497-1560)

Dítě mladší 3 let v mateřské škole A child under 3 years

KOJENECKÉ OBDOBÍ. Prudký psychický vývoj, tělesný růst a zrání CNS - první rok - první krok - první slovo -individuální rozdíly Jedinec se mění v osobnost Erikson - základní důvěra X nedůvěře Freud - orální stádium Pro kontakt s okolím jsou důležitá ústa. Kojenecké období 8 1.1.1 Členění psychického vývoje Pro přehlednost uvádím členění psychického vývoje dle současných publikací českých autorů Vágnerové (2000) nebo Langmeiera a Krejčířové (1998): Prenatální období od početí po narození dítěte Novorozenecké období 1. měsíc Kojenecký věk 1. rok Batolecí věk 1 až 3 roky. 2. 2. Metody vědecké psychologie. Metodologické zásady psychologického výzkumu. 3. 3. Hlavní psychologické teorie a jejich aplikace v praktickém životě

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta

ERIKSON, Thomas. Během jediného týdne jsou ve Stockholmu zavražděni dva obchodníci. Než byli chladnokrevně na veřejnosti popraveni vrahem, který odvedl naprosto bezchybnou práci, byli oba vydíráni. Básničky v knížce si můžeme s dětmi říkat už brzy po narození po celý batolecí věk.První část přináší. - podmínky trestněprávní odpovědnosti pachatele (věk a příčetnost) - fáze trestného činu (příprava a pokus) - formy trestní součinnosti (spolupachatelství, organizátorství, návod a pomoc) - okolnosti vylučující protiprávnost činu (např. nutná obrana, krajní nouze, oprávněné použití zbraně aj.

Steven Erikson KOSMAS

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Poruchy usínání - batolecí a předškolní věk - nemá vytvořeny přiměřené strategie sebeuspávání - projev silné separační úzkosti (spánek je psychologická separace) - symptom emočního přetížení nebo přechodného nárůstu úzkosti - zejména v období mezi 8.-10. rokem - obávají se, že by oni nebo někdo blízký.

Epigeneze psychiky - psychosociální vývoj, podle Eriksona

4 Mgr. Dalibor Kučera Moderní psychologie Hlavní obory a témata současné psychologické vědy TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: www. grada.cz jako svou publikaci Recenzovali: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. PhDr. David Kuneš, Ph.D. Odpovědná redaktorka Dana Pokorná Sazba, zlom a grafické zpracování Dalibor Kučera.

 • Lepené sklo.
 • Buněčná genetika.
 • Kontejner na poslední cestu.
 • Vinařství buchtovy.
 • Ozzy osbourne band.
 • Nemcina rozhovor v restauracii.
 • Mandlové hrudky v krku.
 • Stobart praha.
 • Seborea u dospělých.
 • Dobromysl olej.
 • Oblouk na růže bazar.
 • Léčivé bylinky kniha.
 • Charcot marie tooth disease.
 • Zinek.
 • Čekankový salát s jablky.
 • Stolové hory polsko otevírací doba.
 • Plavba lodí zkušenosti.
 • Sparta live stream.
 • Angulus inferior scapulae.
 • Beauty blender recenze.
 • Léky do inhalátoru.
 • Olejnička samopal.
 • Akumulátor wiki.
 • Priprava na ockovani.
 • Medailonek panny marie.
 • Tesaříkovití.
 • Typy procesorů.
 • Konspirační teorie 11. září dokument.
 • Solo lipník.
 • Staré pc hry ke stažení zdarma.
 • Tankový den v lešanech 2019.
 • Grunwald blansko.
 • Furuncle.
 • Krmení pro jezírkové ryby.
 • Bylinky na divertikly.
 • Kozí farma.
 • Aristoteles logika.
 • Howea palma.
 • T mobile pobočky.
 • Divoké palmy.
 • Nhl divisions.