Home

Kordillery vznik

Kordillery spolu se svým jihoamerickým pokračováním Andami představují nejdelší pohoří světa. Délka Amerických Kordiller od mexických hranic až k hranicím Kanady činí přes 2500 km. Zaujímají téměř polovinu území Spojených států. Malebnou krajinu tvoří zaledněné štíty, nekonečné roviny náhorních plošin i neprůchodné divoké skály se svislými stěnami Mapa, mapy, Kordillery - Mendoza, satelitní mapa, mapa města, mapa obce Kordillery - Mendoza, Argentina, letecká mapa, automapa, automapy, město, obec, Kordillery. Kordillery vrcholy. Kordillery - hlavní vrcholy, vrchol, horské pásmo, skupina, nadmořská výška. SEVEROAMERICKÉ KORDILIÉRY: McKinley, Aljašské hory, 6 194. Kordillery, španělsky Cordilleras, t. j. pásma horská, souborné jméno pohoří pnoucích se podél celého záp. pobřeží Ameriky od příkrých břehů Aljašky na s. až do mysu Hornova na j., která v mnohém ohledu tvoří jediný ohromný systém horský, omezující úval Tichého okeánu na v. a jevící se v povrchovém útvaru Ameriky jako jednotný horopisný celek s. Nejvyšší horou Středoamerických Kordiller - vyhaslá sopka Cerro Chirripó (3820 m) - leží ve vulkanickém pohoří Cordillera de Talamanca v jihovýchodní Kostarice. V Kostarice a Panamě se v tomto pohoří zdvihá několik známých vulkánů, jako např. Irazú (3432 m), Blanco (3578 m) nebo Cerro Pando (3420 m). V Hondurasu dosahují Kordillery v Montagne de Selque 2590 m.

Ostrovní oblouk - Kordillery • obyvatelstvo - Indiáni (Guatemala), mestici (Honduras, Panama), černoši (Belize) Bermudy, Bahamy • nerozvinutý průmysl - pouze tabákový průmysl • zpracování třtiny • rafinerie ropy v Portoriku a na Bahamách • zemědělství - třtina, káva, banány - Guatemala, Hunduras, Nikaragua. Andy (španělsky Cordillera de los Andes) jsou nejdelší horské pásmo na světě. Velehory mají délku 7 240 kilometrů a šířku 200 až 700 kilometrů. Rozkládají se po celé délce západního pobřeží Jižní Ameriky od Panamy a Karibského moře až po Drakeův průliv u Ohňové země, v rozmezí od 11° severní šířky po 56° jižní šířky Pracovní list - Vznik pohoří - řešení. Zakreslete do mapy tato pohoří: Asie A. Himaláje B. Ťan-šan C. Kavkaz Evropa D. Pyreneje E. Alpy F. Apeniny Afrika G. Atlas H. Dračí hory Amerika I. Kordillery J. Skalnaté hory Austrálie K. Velké předělové pohoří Vyluštěte osmisměrku a pojmy doplňte do obrázků Úvod » Vznik a vývoj života na Zemi » Třetihory. Třetihory. 16. 5. 2009. Třetihory . 65 - 1,8 mil. a) paleogén (starší) b) neogén (mladší) doba savců Kavkaz, Pyreneje, Atlas, Himaláje, Kordillery, Andy) mění se rozložení kontinentů a oceánů.

PPT - Vývoj a pohyb kontinentů : PowerPoint Presentation

Kordillery e. Andy f. Atlas g. Dračí hory Obr. 11 Světová pohoří Obr. 8 - Himaláje - Mt. Everest Obr. 9 - Alpy - Matterhorn Obr. 10 - Andy - Aconcagua Zlomy Vznikají v místech zemské kůry, kde jsou uloženy křehké horniny. Zvýšením tlaku pod zemským povrchem se horniny lámou - vznik zlomů VZNIK STEPÍ. POLOPOUŠTÍ; NEKLIDNÉ OBDOBÍ, VZNIK NOVÝCH KONTINENTŮ - Austrálie; Alpinsko-Himalájské vrásnění - Alpy, Karpaty, Himaláj, Kordillery, Vznik hnědo-uhelných pánví - Podkrušnohoří; Vznik zásoby ropy a zemního plynu; ÉRA SAVCŮ. Paleogén - STARŠÍ TŘETIHORY KOSTNATÉ RYBY, plži, mlži, řasy, hmyz. Jsou to nejmladší části kontinentů, v nichž často probíhá vrásnění až do současnosti (Himálaj, Alpy, Karpaty, Kordillery). Vznik pohoří. Rozlišujeme několik typů pohoří podle způsobu vzniku: A) Vrásová pohoř Amerika je souvislá pevnina na Zemi, která se skládá ze tří patrných částí - Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní Ameriky.Severní a Jižní Amerika jsou považovány za dva samostatné kontinenty, zatímco Střední Amerika je považována za součást kontinentu Severní Ameriky.Z geomorfologického hlediska je Amerika jako celek souvislou pevninskou masou, která se. - vznik aminokyselin, peptidů a bílkovin - pokusně dokázáno v laboratořích 2) biochemický vývoj- vznik: makromolekul - mohou se specializovat - bílkoviny, NK koacervátů - útvary, které mohou dovnitř přijímat jiné látky 3) biologický vývoj - zdokonalování koacervátů ® vznik eobiontů (protobionta

2- Severní Amerika, Spojené státy americké, Kanada

monogenní - vznik jedním výbuchem; polygenní - vznik dvěma a více výbuchy; Kaldera - sopečný útvar tvaru propadliny, často vyplněná vodou, vzniká na povrchu sopky. zemětřesení - jev, při kterém dochází k otřesům země. Vzniká náhlým uvolněním energie v zemském nitru Vznik jednobuněčných eukaryotických organismů - řas před více jak 1 mld. let (dle některých autorů před 2 mld. let) - Řasy - největší rozvoj v prvohorách červené řasy - zůstaly na poměrně nízkém stupni rozvoje, adaptace na specifické podmínky hlubších vo

Americké Kordillery I

 1. magmatismus - vznik vyvřelých hornin tekoucí a stojatá voda vulkanismus - sopky ledovec seismická činnost - zemětřesení gravitace Kordillery, Andy, Kaskádové pohoří, České středohoří, Doupovské hory, sop. pohoří na Kamčatce
 2. VZNIK A VÝVOJ ZEM Ě Zem ě je 3. planetou Slune ční soustavy. Zem ě je výjime čná tím, že na ní existuje život. Má se zato, že Zem ě vznikla z tzv. mezihv ězdné hmoty p ůsobením gravita čních sil před asi 4,6 mld let .Rozžhavené t ěleso postupn ě chladlo
 3. (Himálaj, Kordillery) Uvolňování tepla, vznik hlubinných vyvřelin a přeměněných hornin; tvorba zlomů, další zvedání ker Alpínsko - himalájské vrásnění: přelom druhohor a třetihor.
 4. - vznik ložisek nerostných surovin . 4) Druhohory - rozpad prapevniny = vznik nových světadílů a oceánů - vytváření nových pohoří - Alpy, Karpaty, Andy, Kordillery . 5) Třetihory - vznik hnědého uhlí - rozpad prapevniny = vznik Austrálie a Antarktidy - neklidné obdob
 5. Rychlý překlad slova kordillery do češtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Slovensko-český slovník zdarma
 6. Úvod Vážení studenti, do rukou se Vám dostává pracovní verze studijního textu Regionální geografie Anglosaské Ameriky a Austrálie
 7. Přes Kordillery kniha od: Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund. 93 % 27 hodnocení.

Vznik a vývoj Země a života na Zemi - základní strukturní jednotkou vesmíru je galaxie (asi 100 mld. hvězd) - z hvězdných soustav - 1 až 2 hvězdy, planety, měsíce, komety, meteory, mezihvězdný prach - Mléčná dráha - asi 150 mld. hvězd - vznik -asi před 15 mld lety - velký třes Tato pohoří, známá jako Kordillery/Andy, jsou výsledkem podsouvání oceánských litosférických desek pod desky kontinentální, které začalo již před zhruba 23 milióny let a trvá prakticky dodnes. Biologové mají již dlouhou dobu podezření, že vznik nevídané rozmanitosti života v amazonské pánvi šel ruku v ruce se. Atacama zasahuje místy i 100 kilometrů do vnitrozemí, až na úpatí sopečné Západní Kordillery do výšek kolem 5000 metrů, odkud stupňovitě klesá k pobřeží oceánu, kde se zvedá Pobřežní Kordillera. Rozlehlá území nejsušší pouště světa jsou téměř bez srážek

vznik Australských Alp. Na V pobřeţí řada příčných zlomů. Australské Kordillery) Někdy označované celé jako Velké předělové pohoří; táhnou se od Yorského poloostrova po Tasmánii ve vzdálenosti 80 - 100 km od pobřeţí. Šířka 80 - 160 km, průměrná nadmořská výška 950 m n. m Kordillery = táhnou se celou S. Amerikou = 16 000 km. Skalnaté hory. Apalačské pohoří - Mt. Mitchel. Sierra Nevada - Mt. Whitney. Nížiny, plošiny, pouště - Velká pánev - Koloredská + Kolumbijská plošina - Gilská + Mohavská poušť - Mexická plošin omývána - ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem se Severní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav) Povrch na vývoj reliéfu velký vliv hranice litosférický desek - leží na jihoamerické litosférické desce - Andy (Kordillery) - řetězec sopek západní pobřeží - konvergentní rozhraní jihoamerické desky a desky Nazca (sopečná a. Pohyb litosférických desek - globální desková tektonika Litosféra, nejsvrchnější obal Země jako vesmírného tělesa zahrnující zemskou kůru a svrchní část pláště, není jednolitá, ale skládá se z 14 hlavních a 9 vedlejších tzv. litosférických desek.Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivé kontinenty či jejich části zrovna tak jako části oceánů vrcholilo alpínské vrásnění → vznik pásemných pohoří - Atlas, Pyreneje, Alpy, Karpaty, Kavkaz, Pamír, Himálaj, Kordillery oddělení Austrálie a Antarktidy intenzivní sopečná činnost → sopečná pohoří vznik pohoří → srážkové stíny → rozšíření stepí na konci třetihor výrazné ochlazení - 1. doba ledov

Vznik a vývoj Země Naše sluneční soustava vznikla před necelými 5 miliardami let. Poloměr Země je 6378 km. Měřítkem vzdálenosti v naší sluneční soustavě je astronomická jednotka, což je vzdálenost Sl... Celý referá Střední Amerika Jelínek, Svoboda Albert Jelínek ze 4.A geograficky je Střední Amerika samostatnou součástí Severní Ameriky která se rozprostírá: na pevnině mezi Tehuatepeckou šíjí v Mexiku a Panamskou šíji v Panamě v Karibském moři tvoří ostrovní pás souostroví Velkých a Malých Antil Střední Amerika Albert Jelínek ze 4.A subdukční zóna - Nazca a Karibská. vyvrásnéní do velkých výšek vznik VRÁSOVÉHO POHOkí ptíklady vrásových (pásemných) pohotí ANDY - jižní Amerika KORDILLERY - severní Amerika HIMALÁJE - Asie . iíklad vrásov 'ch ásemn 'ch ohoií jižní Ametika http stiefe\-eurocart cz,tov ar/19 Kordillerý - se',4Amerjk příznivé horské poměry pro vznik rozsáhlých říčních systémů hlavní pevninské rozvodí - Kordillery rozsáhlé bezodtokové oblasti západní pobřeží krátké toky s velkým spádem úmoří Severního ledového oceánu vodní toky ovlivněny ledovcovou modelací (nízká rozvodí, bažiny

alpinsko-himalájské vrásnění ( Andy, Kordillery, Karpaty, Alpy, Pyreneje ) vznik hnědého uhlí vulkanická činnost rozvoj jehličnanů a krytosemenných rostlin rozvoj hmyzu - opálení krytosemenných rostlin rozvoj ptáků a savců ČTVRTOHORY ( ANTROPOZOICUM ) 3 mil až dnes pleistocén a holocén geologická současnos Kordillery - výrazný vliv nadmořské výšky, ovlivňují i rozložení podnebných pásů za nimi - například prérie jdou spíše ze severu na jih než ze západu na východ. V suchých údolích a pánvích nedostatek srážek - pouště. Vznik - střet studeného a teplého větru. Podtlak, budovy explodují. 2. Klíčová slova: New York, Kordillery, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Florida,Yellowstone Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o USA, motivuje k samostatné práci s mapami v atlase Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 Vznik a vývoj krajiny. Základní členění krajinné sféry Krajinná sféra je tvořena složkami(geos­férami)jak přírodními tak socioekonomic­kou.Část krajinné sféry,která obsahuje části jednotlivých geosfér se právě nazývá krajina,která je vždy trojrozměrným prostorem.Krajina je tvořena krajinnými složkami,které jsou tvořeny krajinými prvky.Krajinné prvky. USA Spojené státy americké United States of America Jarmila Kovářová Spojené státy americké federativní republika - 50 států vznik 1776, dnes nejvyspělejší stát světa rozloha: 9,4 mil.km² - 4. nejv. na světě počet obyvatel: asi 300 mil.

vrcholí alpínsko-himalájské vrásnění. Vznik pohoří - Himaláje, Alpy, Kordillery, Kavka Alpy, Karpaty, Kavkaz, Himaláje, Kordillery a Andy četná sopečná činnost. Rostliny na začátku třetihor rozsáhlé pralesy (velmi teplé podnebí a hodně srážek) od poloviny třetihor ochlazování a ubývání srážek → vznikají vznik hnědého uhlí, ropy a zemního plynu. - pohoří - Kordillery, Pobřežní pásmo, Skalnaté hory, Apalače, - souostroví Havaj - horká skvrna (hotspot), sopečný původ. Obyvatelstvo: - úřední jazyk - AJ - jih - přistěhovalci z Lat. Am. a Mexika, španělština - pův. ob. - indiánské kmeny, dnes žijí v rezervacíc

vznik tzv. středooceánských hřbetů (= podmořská sopečná pohoří) Kordillery) oceánská + oceánská: podsouvání jedné pod druhou => oceánský (hlubokomořský) příkop (Mariánský příkop) kontinentální + kontinentální: pokud je mezi nimi oceán => zánik; dojde ke srážce a k vrásnění => pohoří (často výskyt. Chimborazo je s 6 310 metry nejvyšší horou, kterou na území Ekvádoru najdete (vyhaslý čtvrtohorní stratovulkán). Leží mezi pásmy Východní a Západní Kordillery asi 150 km od hlavního města Quita a 30 km severozápadně od města Riobamba. Při dobré viditelnosti lze Chimborazo zahlédnout až z pobřeží, z města Guayaquil Kordillery. 1. Arktická nížina. 3. Vznik hurikánův oblasti Mexického zálivu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dagmar

Kordillery - Mendoza - Mapa-Mapy

Táhne se na 1000 km podél Tichého oceánu od jižní hranice Peru až po sever Chile, zasahuje až 100 km do vnitrozemí na úpatí Západní Kordillery, kde dosahuje výšky až 5000 m n. m. Obývá ji až milion lidí v souvislosti s těžbou mnoha nerostných surovin Základní charakteristika. Chile má zcela jedinečnou polohu, táhne se od severu k jihu podél tichomořského pobřeží. Na východě území tvoří hranici pohoří And, na západě Kordillery, uzavírá se na severu pouští Atacama největší v jižní Americe 5. Vznik a vývoj života na Zemi Pro vznik života existuje mnoho teorií. Každá je založena na jiném principu bádání a téměř všechna mají logické vysvětlení a stejné výsledky: Populace nejsou zcela identické - jedinci jednoho druhu se vždy trochu odlišují, jejich znaky se přenášejí na další generace

Kordillery vrcholy Vševěd

Kordillery - Encyklopedi

Byla neděle 31. května roku 1970 a v dalekém Peru se odehrálo pro běžného člověka nepředstavitelné neštěstí - zemětřesení, při němž zahynulo nejméně 70 000 osob. Tragicky se dotklo i čtrnácti českých horolezců z expedice Peru 70. Otřesy začaly v 15:23. Zprvu se zdálo, že půjde o jedno z mnoha zemětřesení, která jsou způsobovaná oceánským příkopem. - Přikládám prezentaci PWP - Vznik pohoří - Opět na papír napiš správně vytvořené trojice: POHOŘÍ - NEJVYŠŠÍ HORA - SVĚTADÍL Alpy Mt. McKinley Asie Himaláje Elbrus Afrika Kordillery Mt. Blanc Asie Kavkaz Džabal Tubkal Evropa Atlas Mt. Everest Severní Amerik 6 MO - Složení zemského tělesa Studiem složení Země a neživých přírodnin se zabívágeologieRozdělění zemského tělesa 7 částí - tzv.Bullenovy zóny Rozdílné teploty, tlak, hustota 3 zákl. vrstvy Mezi nimi přechodové zóny Zemské jádro Uvnitř probíhajíendogenní pochody-> uvolňování energie na povrch Země Vnější polotekuté (2 900-5 100km) Přechodná zóna.

poměry pro vznik rozsáhlých říčních systémů hlavní pevninské rozvodí - Kordillery (v Severní Americe ve vnitřním pásmu, v Jižní Americe v pobřežním pásmu) Rozsáhlé bezodtokové oblasti poměry pro vznik rozsáhlých říčních systémů hlavní pevninské rozvodí - Kordillery (v Severní Americe ve vnitřním pásmu, v Jižní Americe v pobřežním pásmu) Rozsáhlé bezodtokové oblasti. Úmoří Atlantský oceán 75 % Tichý oceán 10 % Severní ledový oceán 5 % bezodtokové oblasti 10 Vznik a vývoj krajiny Základní členění krajinné sféry Krajinná sféra je tvořena složkami(geos­férami)jak přírodními tak socioekonomic­kou.Část krajinné sféry,která obsahuje části jednotlivých geosfér se právě nazývá krajina,která je vždy trojrozměrným prostorem.Krajina je tvořena krajinnými složkami,které.

vrásn ěním - vodorovn ě uložené vrstvy hornin se tlakem litosférických desek prohýbají - vznikají pásemná poho ří (Himálaj, Kordillery) zlomy - křehké horniny se tlakem lámou - zemské kry se podél zlom ů zvedají, či klesají - vznikají kerná poho ří, hrást ě a p říkopové propadliny (Krušné hory, Východoafrick Vznik a vývoj života na Zemi - studijní text k tomuto tématu najdete v učebnici na str. 103-111 - přečíst + udělat zápis do sešitu (výpisky z uč.) Geologické éry Země - stáří Země 4,5 mld. let. Předgeologické období - trvá 700 milionů let; Prekambrium (prahory a starohory = 1400 mil + 2000 mil let hodina - Amerika - povrch a vodstvo Povrch - západ - pás vysokých pohoří - Kordillery - nejdelší horské pásmo na světě - vznik činností 3 litosférických desek - severoamerická, jihoamerická, karibská - nejvyšší vrcholy: Jižní Amerika - Aconcagua (6959 m.n.m.) Severní Amerika - Mount McKinley (6168 m.n.m. Vznik: 15. září 1821 (nezávislost na Španělsku) Turisty lákají především vysoké Kordillery s činnými i vyhaslými sopkami. Návštěvník se může rozhlédnout z nejvyššího vrcholu Střední Ameriky, v hluboké džungli žasnout nad klenoty mayské architektury, plout po jednom z nejkrásnějších jezer světa Atitlánu.

Středoamerické Kordillery (www

Ostrovní oblouk - Kordillery - Zeměpis otázky, referát

Iniciovala vznik Klimatického zranitelného fóra, které původně zahrnovalo 20 zemí světa. Blok ASEAN s 10 národy , Timor-Leste a Papua Nová Guinea podporují možnou kandidaturu Filipín. Podobnou podporu vyjádřily také USA, Rusko, Japonsko, Čína a latinskoamerický blok. Viz také. Seznam světového dědictví UNESCO v Indonési Vznik kerného pohoří Zvýší - li se tlak a horniny se nemohou ohýbat, lámou se a v zemské kůře vznikají praskliny. Těmto prasklinám říkáme zlomy. Těmi je zemská kůra rozlámána na velké kry. Kry se podél zlomů vysouvají do výšky nebo klesají. Takto vzniká kerné pohoří AUSTRÁLIE A OCEÁNIE Zahrnuje Austrálii a Oceánii. Nejmenší a nej řid čeji zalidn ěný kontinent stále bydlícím obyvatelstvem. Název vznikl z p ůvodního ozna čení Terra Australis - Jižní zem ě, protože celý kontinent leží na jižní polokouli Vznik travertinové kupy se datuje do období před zhruba 400 000 lety (konec glaciálu mindel a počátek následného interglaciálu mindel/riss). Teplota vody, ze které došlo k vysrážení travertinu, se odhaduje na 20-25° C. V travertinu se vyskytují i zkameněliny měkkýšů, méně často drobných obratlovců Peru: Bílé Kordillery. V západní části Peru se rozkládá pohoří Bílé Kordillery s nejvyšší peruánskou horou Huascarán. Vrcholy pohoří přesahující 5 km v sobě ukrývají nejrozsáhlejší tropická ledovcová pole na světě. Jejich rozloha se však díky globálnímu oteplování rychle snižuje

PPT - Druhohory PowerPoint Presentation, free download

Andy - Wikipedi

Byla poskytnuta autonomie regionům Kordillery a muslimskému Mindanau. Navzdory silnému demokratizačnímu náboji nové vlády byla tato zároveň vnímána i jako slabá a decentralizující. Návrat k občanské společnosti byl provázen i celkem šesti pokusy o puč ze strany špiček filipínské armády, nyní odstavené od podílu na. Vznik pohoří Podle způsobu vzniku dělíme pohoří na několik typů: A) Vrásová pohoří • vznikají v místech, kde na sebe tlačí okraje litosférických desek Příklady vrásových pohoří: • Himálaj - vzniklo srážkou australsko-indické a eurasijské litosférické desky • Alpy • Kordillery pod.snezkou.cz i.idnes.cz. Vývoj a pohyb kontinentů: Před 225 mil Pangea Před 200 mil Laurasie a Gondwana Před 65 mil základy dnešních kontinentů Vznik a zánik zemské kůry Při pohybu 2 oceánských desek od sebe vzniká středooceánský hřbet je to místo vzniku zemské kůry Při podsunutí 1 desky pod druhou vznikají hlubokomořské příkopy je to.

Pracovní list - Vznik pohoří - RV

Mineralogie - Vznik a vývoj života na Zemi - Třetihor

Kordillery dosahují šířky až 1500 km: Aljašské hory (v nich Mt. McKinley - 6194 m n.m. - nejvyšší hora Severní Ameriky), Pobřežní pásmo, Kalifornské údolí, Sierra Nevada, Kaskádové pohoří, Velká pánev, Mohavská poušť, Údolí smrti, Skalnaté hory, Velké planiny, Centrální roviny, Appalačské pohoří; Sierra. VZNIK A EVOLUCE DRUHŮ Názory na vývoj před Darwinem Otázka vzniku ţivota zajímala člověka odpradávna, ale vývoj organismů byl dlouho zcela opomíjeným tématem. Antičtí myslitelé se vývojem rostlin a ţivočichů nezabývá. Kreacionisté předpokládali. ţe ţivot byl na počátku stvořen uţ v té formě, v jaké existuje dnes Matematika 6. C Období: 30. 11. - 4. 12. 2020 Mgr. Iva Vokatá Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz V tomto týdnu se zaměřte hlavně na zopakování znalostí desetinných čísel.Zopakujte si, jak se desetinná čísla čtou a zapisují. Zopakujte si pravidla zaokrouhlování stěnu. (Americké Kordillery) Studeným proudům - proudy ochlazují vzduch, ten jakmile se dostane nad teplou pevninu, začne se rozpínat. Pro vznik srážek je ale zapotřebí opačného procesu (ochlazování vzduchu). Zde se stačí podívat na mapu studených proudů (pobřeží Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie)

PPT - USA PowerPoint Presentation, free download - ID:6334876

Vznik pohoří - RV

Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Charakteristika: V maturitní otázce se věnuje regionální geografií zemí Severní Ameriky, též zvané jako Angloameriky.Zpočátku zmiňuje geografickou polohu a vymezení regionu, na to podrobně rozebírá charakteristiku přírodních podmínek, obyvatelstva. litosféra = kamenný obal Zeme, je rozlámaná na litosférické desky, které se pohybují po plášti - vznik a zánik světadílů ((první prakontinent - Pangea) desky se od sebe oddalují - vznik oceánských hřbetů, nebo se k sobě přibližují a jedna se podsouvá pod druhou, vznikají: Kordillery, Andy, Skandinávské. V minulosti Země byla celá pásma takových megaexplozí zodpovědná za vznik oblastí, kterým geologové říkají rozsáhlé vyvřelé oblasti (large igneous provinces, LIP). Oblasti o rozloze stovek čtverečních kilometrů v Indii, Antarktidě či západní Sibiři vznikly podle geologů takto obrovitým vylitím magmatu Bolívie je jedinou zemí na světě, kde převažují potomci indiánů nad potomky španělských dobyvatelů, conquistadorů. V jejích horách jsou roztroušené vesničky, které ožívají při barevných fiestách a oslavách křesťanských svatých i indiánských bohů. V jedné z nich našel svou smrt Che Guevara. Bolivijské pralesy zase skrývají tajemství dávných a bohatých. - vznik: 4. července 1776 - Deklarace nezávislost - prezidentská republika - prezident: Donald Trump Východ a jih USA • velká hustota osídlení obchod, služby, průmysl (výroba moderních technologií, počítačů, elektroniky, farmaceutcký průmysl) • většina obyvatel žije ve velkoměstec

Studijní materiál 13. Litosféra a georeliéf, Brazílie a Mexiko z předmětu Zeměpis, střední škol - vznik: 4. července 1776 - Deklarace nezávislosti - prezidentská republika - prezident: Donald Trump Hospodářství patří mezi nejvýkonnější na světě z hlediska nerostných surovin soběstační, ale suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn, měď, zlato) si šetří a ve velké míře je dováží ze zahranič

PPT - G eologie PowerPoint Presentation, free download

Vznik a vývoj života na zemi Maturitní otázky z biologie

PŘES KORDILLERY 19.2.2000 (sobota) , Vzpomínky na budoucnost, který jejich vznik a funkci přisuzuje mimozemským civilizacím, jež zde měly přistávací dráhy. Jim Woodman věří, že původní kultury dokázaly stavět horkovzdušné balóny, ve kterých se vznášely ve vzduchu.. Vznik kultur Nazca, Mochica, Recuay, které ovládají zemědělství, lov, hrnčířství, tkaní látek a zpracování drahých kovů. Střední horizont (700 - 1000 n. l.) vznik kultury Tíwanaku (Tiahuanaco) Vznik říše a kultury Huari - začínají vznikat skutečná města a první silnice

Litosféra II. - Geologie (2. část) - Vulkanismus, Minerály ..

Terciér Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, březen 65 - 1,8 milionů let paleogén neogén rozpadá se Laurasie a Gondwana došlo ke kolizi Indického subkontinentu s Eurasií, tuto událost nazýváme jako Alpinskou orogenezi orogeneze - vznik pohoří, byly vyvrásněny Alpy, Karpaty, Himaláj, Ťan - Šan v této době se podsouvá. Kanada je celosvětově významná v mnoha ohledech, a to nejen kvůli své rozloze. Na jejím území se nachází velké zásoby nerostných zdrojů, což z ní ve výsledku dělá ekonomickou velmoc. Od objevení Ameriky sem proudí velké množství imigrantů, a tak je značně národnostně různorodá. Bývalá britská kolonie je dnes pouze součástí Commonwealthu Vznik a vývoj jezer v Arktidě to změnou přísunu srážek od Pacifiku, kdy nezaledněné Kordillery umožnily průchod Obr. 3: Maximální rozsah ledovcových štítů Severní Ameriky během LGM. Převzato z Dyke et al. 2002. Holocenní vývoj arktických jeze Klí čová slova: New York, Kordillery, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Florida,Yellowstone Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o USA, motivuje k samostatné práci s mapami v atlase Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation, free download
 • Hlavni silnice.
 • Příhradové krovy.
 • Revena spol. s r.o. brno židenice zábrdovice.
 • Ester sátorová vzdělání.
 • Kalikrein kininový systém.
 • The assassination of jesse james csfd.
 • Dotace na tepelné čerpadlo 2018 novostavba.
 • Gta san andreas download exe.
 • Akvarel sada.
 • Kachle na kamna cena.
 • Son lux dream state.
 • Zabijacka lokal.
 • Ubrousková technika na textil.
 • Sluneční znamení býk.
 • Láhev na pití 2 l.
 • Bleach postavy.
 • Rovaniemi february.
 • Pomůcky na hallux valgus.
 • Festival dřeva na hradě.
 • Pro70dv.
 • Styl denik plus cz krasa 593 hyzdi vas chrup zubni kamen poradime jak rychle efektivne zbavit.
 • Zaha hadid bratislava.
 • Sporýš lékařský koupit.
 • Střihy vlasů 2018.
 • Všichni moderátoři snídaně s novou.
 • Obličej alkoholika.
 • Mash 74.
 • Jak se zbavit zápachu z úst.
 • Akustický závěs bazar.
 • Efektivní cviky na břicho.
 • Nové zuby na splátky.
 • Europark dm.
 • Rc modely offroad.
 • Čvančarová manžel.
 • Bcg vakcina zkratka.
 • How i met your mother s03e13.
 • Imunokomplexova vaskulitida.
 • Rb teplice.
 • Stavy po trávě.
 • Aplikovaná chemie wiki.
 • Eduroam nelze se připojit.